Opublikowano

BIULETYN PTP nr 6 (1/1998) pod redakcją dr hab. Tomasza Stobieckiego

Polskie Towarzystwo Próżniowe

Polish Vacuum Society

kadencja 1998 – 2001

Siedziba PTP

Instytut Technologii Próżniowej – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

Przewodniczący PTP – prof. dr hab. inż. Marian, A. Herman – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. (022)8 315 154, fax. (022)8 312 160, e-mail: itp@warman.com.pl., herman@alpha1.ifpan.edu.pl

Przewodniczący-elekt PTP – prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Cybulskiego 26, 50-205 Wrocław, tel.(071)201 259, 201 310 fax.(071)223 365 e-mail:ciszewski@ifd.uni.wroc.pl

 

Sekretarz PTP – doc. dr Wiktor Sielanako – ITP, 00-241 Warszawa, ul. D�uga 44/50, Tel.(022)8 317 061, Fax. 022)8 312 160, e-mail: itp@warman.com.pl

Sekretarz naukowy PTP – prof.dr hab. Tomasz Stobiecki – Katedra Elektroniki AGH, 30-059 Krak�w, al. Mickiewicza 30, tel/fax. modem (012)617 2596, Fax. (012)617 3550,

e-mail:stobieck@uci.agh.edu.pl.

Skarbnik PTP – doc. dr Jerzy Marks- ITP, 00-241 Warszawa, ul. D�uga 44/50, tel.(022)8 315 145, Fax. 022)8 312 160, e-mail: jmarks@warman.com.pl

Zarz�d PTP (1998-2001)

prof. dr hab. in�. Marian, A. Herman – przewodnicz�cy

prof. dr hab. Marek Szymo�ski – ust�puj�cy przewodnicz�cy (II kadencji)

prof. dr hab. Antoni Ciszewski – przewodnicz�cy elekt

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki – sekretarz naukowy

doc. dr Wiktor Sielanako – sekretarz

doc. dr Jerzy Marks – skarbnik

prof. dr hab. in�. Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy komisji rewizyjnej

doc. Czes�aw Kiliszek – cz�onek zarz�du

in�. Stanis�aw Maksymiuk – cz�onek zarz�du

prof. dr hab.Leszek Michalak – cz�onek zarz�du

prof. dr hab. Maciej Oszwa�dowski – cz�onek zarz�du

prof. dr hab. in�. Witold Precht � przewodnicz�cy Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni

prof. dr hab. Jacek Szuber � przewodnicz�cy Sekcji Nauki o Powierzchni

dr in�. Piotr Szwemin � przewodnicz�cy Sekcji Techniki Pr��ni

dr in�. Marek T�acza�a – przewodnicz�cy Sekcji Cienkich Warstw

prof. dr in�. Jerzy Zdanowski – cz�onek zarz�du

 

Komisja Rewizyjna PTP

prof. dr hab. in�. Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy – Politechnika Wroc�awska, Instytut Techniki Mikrosystem�w, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wroc�aw, tel. (071) 320 2669, fax.(071)213 504

doc. dr in�. Micha� Moraw

prof. dr hab. Stefan Mr�z

mgr J. Sadowski

dr S. W�jcicki

 

Sekcje PTP

 Sekcja Cienkich Warstw

dr in�. Marek T�acza�a – przewodnicz�cy – Politechnika Wroc�awska, Instytut Techniki Mikrosystem�w, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wroc�aw, tel. (071)3 203 380, 3 202 594, fax. (071)3 283 504, tlaczala@ite.ite.pwr.wroc.pl

 

Sekcja Nauki o Powierzchni

prof. dr hab. Jacek Szuber � przewodnicz�cy – Politechnika �l�ska, Instytut Fizyki, ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, tel.(032) 372 057, fax.(032) 372 216,

e-mail:szuber@tytan.matfiz.posl.gliwice.pl

 

Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni

Przewodnicz�cy – prof. dr hab. in�. Witold Precht – Politechnika Koszali�ska, ul.Rac�awicka 15/17, 75-620 Koszalin, tel.(094)3 427 881, fax.(094)3 425 963,

e-mail: wprecht@lew.tu.koszalin.pl

 

Sekcja Techniki Pr��ni

Przewodnicz�cy – dr in�. Piotr Szwemin – Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel.(022)6 288 740, fax.(022)6 257 395, e-mail:szwemin@imio.pw.edu.pl

Cz�onkowie Zarz�du IUVSTA z PTP na kadencje 1998 – 2001

(Councillors of IUVSTA Executive Council 1998 – 2001)

prof. dr hab. in�. Marian, A. Herman – councillor

prof. dr hab. Antoni Ciszewski – alternate councillor

 

Delegaci PTP do sekcji IUVSTA na kadencje 1998 – 2001

prof. dr hab. Maciej Bugajski � Thin Film Division

prof. dr hab. in�. Kazimierz Friedel � Electronic Materials and Processing Division

prof. dr hab. Aleksander jab�o�ski � Applied Surface Science Division

prof. dr hab. Mieczys�aw Ja�ochowski � Nanometer Science and Technology Division

prof. dr hab. in�. Witold Precht � Vacuum Metallurgy Division

prof. dr hab. Marek Szymo�ski � Surface Science Division

dr in�. Piotr Szwemin � Vacuum Science Division

  

Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego
Krak�w 26. 05. 98.
Centrum Sztuki i Techniki Japo�skiej „Manggha”,
 

Porz�dek obrad VI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 1. Otwarcie Zebrania – przewodnicz�cy PTP – prof. dr hab. Marek Szymo�ski
 2. Wybory Przewodnicz�cego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania
 3. Przyj�cie porz�dku obrad
 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybory Komisji Wnioskowej
 6. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Zarz�du i Sekcji PTP w okresie II kadencji (1995-1998) przewodnicz�cy PTP prof. M. Szymo�ski
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTP i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla ust�puj�cego Zarz�du PTP
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarz�du i Komisji Rewizyjnej
 9. G�osowanie w sprawie udzielenia absolutorium ust�puj�cemu Zarz�dowi PTP i Komisji Rewizyjnej
 10. Przekazanie prof. dr hab. Marianowi Hermanowi, dotychczasowemu Przewodnicz�cemu-Elektowi obowi�zk�w Przewodnicz�cego PTP
 11. Wybory Przewodnicz�cego-Elekta
 12. Wybory Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej
 13. Przedstawienie planu dzia�ania PTP na now� kadencje (prof. M. Herman) oraz bud�etu na rok 1998
 14. Ustalenie sk�adu Zarz�du PTP nowej Kadencji i wybory cz�onk�w Zarz�du
 15. Dyskusja nad planem dzia�ania i bud�etem
 16. Ustalenie sk�adu Komisji Rewizyjnej nowej kadencji wybory cz�onk�w Komisji
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 18. Wolne wnioski
 19. Zako�czenie Walnego Zebrania

Z powodu braku kworum, zgodnie z §20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 2030 przy obecnych 49 cz�onkach zwyczajnych (aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 113 os�b) i 5 cz�onkach wspieraj�cych (aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 7 os�b) i mia�o przebieg zgodny z przyj�tym w jawnym g�osowaniu porz�dkiem obrad. Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. M. Szymo�ski witaj�c zebranych, a nast�pnie zaproponowa� wybranie Przewodnicz�cego i Sekretarza Zebrania. W jawnym g�osowaniu Walne Zebranie jednog�o�nie wybra�o na przewodnicz�cego zebrania doc. W. Sielanko, na sekretarza Walnego Zebrania mgr in�. K. Olszewsk� oraz Komisj� Skrutacyjn� w sk�adzie: dr A. Grodzi�ski, mgr in�. P. Murawski, dr H. Jankowski, dr P. Konarski oraz Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie: prof. T. Stobiecki, dr S. W�jcicki, prof. J. Zdanowski.

 

SPRAWOZDANIE ZARZ�DU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PR�?NIOWEGO Z DZIA�ALNO�CI ZA OKRES KADENCJI 1995-1998

Dzia�alno�� PTP w tym okresie rozwija�a si� w nast�puj�cych kierunkach:

– sprawy organizacyjne,

– dzia�alno�� naukowa poprzez organizacj� w sekcjach Towarzystwa, seminari�w i szk�� naukowych oraz organizacj� I Kongresu PTP,

– kontakty mi�dzynarodowe w ramach IUVSTA w tym aktywny udzia� cz�onk�w PTP w mi�dzynarodowych konferencjach pr��niowych organizowanych pod auspiscjami IUVSTA,

– promocja Towarzystwa i jego dzia�alno�ci w tym w mediach elektronicznych i konwencjonalnych.

 

1) Sprawy organizacyjne

Na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym cz�onk�w PTP w dniu 26 stycznia 1995 wybrano na przewodnicz�cego-elekta Towarzystwa prof. m. hermana, a na cz�onk�w Zarz�du : prof. B. Adamczyka, prof. M. Bugajskiego, prof. M. Ja�ochowskiego, doc. dr J. Marksa, mgr in�. P. Murawskiego, prof. W. prechta, doc. dr W.Sielanko, prof. T. Stobieckiego, prof. J. Szubera, dr P. Szwemina i prof. J. Zdanowskiego.

Zgodnie ze statutem przewodnicz�cym Towarzystwa zosta� prof. M. Szymo�ski przewodnicz�cy elekt w poprzedniej kadencji Zarz�du., a I zast�pc� przewodnicz�cego Towarzystwa prof. A. Ha�as ust�puj�cy przewodnicz�cy PTP. Zarz�d wybra� na sekretarza naukowego prof. T. Stobieckiego, na sekretarza organizacyjnego doc. W. Sielanko i na skarbnika mgr P. Murawskiego. W zwi�zku z przeniesieniem siedziby Ptp do Warszawy i rezygnacj� mgr P. Murawskiego z funkcji skarbnika, Zarz�d powierzy� j� na posiedzeniu w dniu 23.10.1995 doc. J. Marksowi.

w latach 1996 i 1997 odby�y si� statutowe walne zebrania sprawozdawczo � programowe Towarzystwa. Na walnym zebraniu w maju 1997 r. uchwalono zmiany w statucie PTP. Zosta�y one zarejestrowane przez S�d Wojew�dzki w Warszawie w pa�dzierniku ubieg�ego roku . Jednolity tekst zmienionego statutu zosta� przes�any wszystkim cz�onkom Towarzystwa. G��wne zmiany polega�y na wprowadzeniu nowego rozdzia�u dotycz�cego sekcji tematycznych podkre�laj�cych ich rol� w Towarzystwie. Dodano mo�liwo�� prowadzenia przez PTP dzia�alno�ci gospodarczej, uporz�dkowano przepisy dotycz�ce wyboru w�adz Towarzystwa , zaktualizowano cel i �rodki dzia�ania PTP.

Zarz�d w okresie kadencji odby� 14 posiedze�. Na posiedzenia zawsze zapraszany by� przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej PTP. G��wnymi tematami posiedze� Zarz�du by�y:

 • Realizacja uchwa� i wniosk�w podj�tych na walnych zebraniach cz�onk�w Towarzystwa,
 • Dzia�alno�� Sekcji Tematycznych Towarzystwa,
 • Problematyka organizacyjna i sprawy finansowe Towarzystwa,
 • Konkurs im. Janusza Groszkowskiego,
 • Wydawanie Biuletynu Towarzystwa,
 • Wsp��praca z IUVSTA.

W ostatnim okresie swojej dzia�alno�ci Zarz�d wiele czasu po�wi�ci� problemom zwi�zanym z organizacj� I Kongresu PTP.

Polskie Towarzystwo Pr��niowe liczy aktualnie 113 cz�onk�w zwyczajnych i 7 cz�onk�w wspieraj�cych. W okresie kadencji Zarz�d przyj�� 31 cz�onk�w zwyczajnych i 2 cz�onk�w wspieraj�cych. W tym okresie zrezygnowa�y z cz�onkostwa w naszym Towarzystwie 2 osoby, oraz z cz�onka wspieraj�cego LZT „Elterma” w �wiebodzinie. Utraci�o cz�onkostwo z powodu nie op�acenia sk�adek 57 os�b, mimo, i� do zbierania sk�adek wykorzystano zebrania sekcji i seminaria. R�wnie� na pocz�tku ka�dego roku wysy�ane s� blankiety przekaz�w na op�acenia sk�adek, natomiast na prze�omie roku wysy�ane s� do os�b zagro�onych skre�leniem pisma z przypomnieniem o konieczno�ci wniesienia sk�adki i konsekwencjach wynikaj�cych z naszego statutu w przypadku nie p�acenia sk�adek przez okres 2 lat.

Niepokoj�cym jest fakt, i� tak du�y procent naszych cz�onk�w zaprzesta�o p�acenia sk�adek, cho� poziom sk�adek indywidualnych jest niewysoki i od lat nie uleg� on zmianie. Zarz�d w przysz�ej kadencji powinien zaj�� si� tym problemem.

Aktualnie wszyscy cz�onkowie wspieraj�cy op�acili sk�adki za 1997r, a sp��ka SOFRADE r�wnie� za 1998r.

Stan op�acenia sk�adek na koniec kwietnia br. Jest nast�puj�cy:

 • 60 cz�onk�w op�aci�o sk�adki co najmniej do ko�ca I p��rocza 98 r.
 • 20 cz�onk�w op�aci�o sk�adki do ko�ca 97 r.
 • 15 cz�onk�w op�aci�o sk�adki co najmniej za I kwarta� 97 r.
 • 18 cz�onk�w � to osoby, kt�re albo nie wp�aci�y �adnej sk�adki na poczet 1997 i 1998r., lub w przypadku ich przyj�cia na cz�onka PTP w ostatnich 2 latach nie dokona�y ani jednej wp�aty na rzecz Towarzystwa. S� to osoby kt�rym grozi skre�lenie z listy cz�onk�w.

Por�wnuj�c aktualn� sytuacj� we wp�atach sk�adek , mo�na stwierdzi�, i� zaawansowanie jest znacznie lepsze ni� w latach ubieg�ych. Wydaje si�, �e wp�yw na to, obok zintensyfikowania dzia�a� Zarz�du na rzecz pozyskiwania sk�adek, maj� wprowadzone ulgi w op�atach Kongresowych dla cz�onk�w PTP.

 

2) Dzia�alno�� naukowa

Dzia�alno�� naukow� Towarzystwa prowadz� jego sekcje tematyczne.

 

Sekcja Cienkich Warstw i Sekcja Nauki o Powierzchni zorganizowa�y wsp�lnie nast�puj�ce seminaria:

III Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 23 -26 pa�dziernik Spa�a 1995 – organizator prof. Maciej Bugajski ITE Warszawa (sprawozdanie Biuletyn PTP nr 2 (20) 1996)

IV Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 18 – 21 wrzesie� Kazimierz Dolny n/Wis�� – organizator prof. Mieczys�aw Ja�ochowski – Instytut Fizyki UMCS Lublin (sprawozdanie Biuletyn PTP nr 1 (21) maj 1997)

V Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe 23 – 26 wrze�nia Ustro� – organizator prof. Jacek Szuber – Instytut Fizyki UMCS Lublin (sprawozdanie Biuletyn PTP nr 1 (23) stycze� 1998).

Ponadto Sekcja Cienkich Warstw zorganizowa�a:

2-nd International Workshop on MBE-Growth Physics and Technology – MBE-GPT�96, Warszawa, 21-25 pa�dziernika 1996 – organizator prof. Marian Herman ITP Warszawa (sprawozdanie Biuletyn PTP nr 1 (21) maj 1997)

Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni organizowa�a pod kierunkiem jej przewodnicz�cego – prof. dr hab. in�. Witold Prechta kolejne Szko�y Letnie w Mielnie k/Koszalina „Modern Plasma Surface Technology”:

VI International Summer School Mielno�95 – (30.05. – 1.06.1995) – sprawozdanie Biuletyn PTP nr 1 (19) luty 1996.

VII International Summer School Mielno�96 – (30.05. – 1.06.1996) – sprawozdanie Biuletyn PTP nr 1 (21)maj 1997.

International Summer School Mielno�98 – (11. 05. – 15. 05. 1998) – sprawozdanie uka�e si� w najbli�szym Biuletynie PTP.

Sekcja Techniki Pr��ni PTP zorganizowa�a w dniach od 16 do 19 pa�dziernika 1998 IV Krajow� Konferencje Techniki Pr��ni po��czon� z III Polsko-Bia�oruskim Symzjum Techniki Pr��ni, w Bachotku/k. Brodnicy. Wsp��organizatorami konferencji by�y Instytut Mikroelektroniki Politechniki Warszawskiej i Instytut Technologii Pr��niowej. Wyg�oszono 5 referat�w plenarnych oraz 15 komunikat�w, w sesji posterowej zaprezentowano 20 plakat�w. Podczas konferencji organizowano dyskusje panelowe, kt�rych om�wienie mo�na znale�� w materia�ach z konferencji, kt�re zosta�y opublikowane w V zeszycie Elektroniki. Do druku przekazano 17 prac, kt�re ukaza�y si� w V?? zeszycie Elektroniki (prosz� o podanie w�a�ciwego nr Elektroniki). Og�lem w konferencji wzi��o udzia� 59 os�b.

Zarz�d PTP we wsp��pracy z Uniwersytetem Jagiello�skim przy pomocy O�rodka Wsp��pracy Mi�dzynarodowej UJ oraz wsp��pracownik�w i doktorant�w prof. prof. Marka Szymo�skiego, Tomasza Stobieckiego i J�zefa Koreckiego przygotowa� I Kongres PTP w dniach od 25 do 30 maja 1998 roku (sprawozdanie z Kongresu w najbli�szym numerze Biuletynu PTP) . We wszystkich imprezach Kongresu i Mi�dzynarodowego Sympozjum „Nano-scale Modification of surfaces” wzi��o udzia� 223 uczestnik�w, a w towarzysz�cej kongresowi Wystawie Aparatury Pr��niowej 14 firm krajowych i zagranicznych. Podczas kongresu zosta�o zaprezentowanych w sesjach: Technika Pr��ni, Plazmowa In�ynieria Powierzchni, Cienkie Warstwy, Nauka o Powierzchni ��cznie 88 prac. Wyk�ad�w na zaproszenie b�dzie 17, ustnych prezentacji (20 minutowych) 13, prezentacji plakatowych 58. Kongresowi b�dzie towarzyszy�a po�wi�cona pami�ci prof. Janusza Groszkowskiego, w stulecie jego urodzin, okoliczno�ciowa wystawa, jak r�wnie� b�dzie wystawa muzealnych eksponat�w sprz�tu pr��niowego ze zbior�w muzeum Uniwersytetu Jagiello�skiego.

3) Dzia�alno�� mi�dzynarodowa

Polskie Towarzystwo Pr��niowe by�o aktywnie reprezentowane we wszystkich formach dzia�alno�ci Mi�dzynarodowej Unii IUVSTA. Wyra�a�o si� to poprzez aktywny udzia� w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego IUVSTA, udzia� polskiej delegacji (3 osoby) w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia IUVSTA w Yokohamie oraz przewodniczeniu przez przedstawiciela PTP Komitetowi Kraj�w Rozwijaj�cych si� IUVSTA. Prezydent IUVSTA w specjalnym pi�mie wyrazi� uznanie i podzi�kowanie dla wk�adu naszych przedstawicieli w dzia�alno�� Unii. R�wnocze�nie przedstawiciele PTP s� cz�onkami w�skiego komitetu programowego trzech oddzia��w Unii, to jest Applied Surface Science Division (prof. Jab�o�ski), Surface Science Division (prof. Szymo�ski) i Vacuum Science Division (dr Szwemin). PTP delegowa�o tak�e swoich przedstawicieli do kolegium elektorskiego wszystkich oddzia��w naukowych IUVSTA. Prof. Szymonski jest tak�e m��em zaufania komisji stypendialnej IUVSTA, tzw. Welch Committee pocz�wszy od kwietnia 1995 roku. Z upowa�nienia Vacuum Science Division IUVSTA, dr Szwemin by� cz�onkiem komitetu programowego V Europejskiej Konferencji Pr��niowej w Salamance.

Przedstawiciele PTP, zgodnie ze swoimi mandatami – prof. Aleksander Jab�o�ski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie w Komisji Applied Surface Science, prof. Marek Szymo�ski z Instytutu Fizyki U J w Krakowie w Komisji Surface Science i prof. Witold Precht z Politechniki Koszali�skiej w Komisji Vacuum Metallurgy – bior� udzia� w pracach programowych XIV International Congress of Vacuum. (ICV) – Birmingham 31. 08. – 4. 09. 1998. Zarz�d ustali� sk�ad delegacji na Walne Zebranie IUVSTA, kt�re odb�dzie si� podczas XIV-ICV w Birmingham: prof. Marek Szymo�ski, prof. Marian Herman, dr Piotr Szwemin.

Sekcje i Zarz�d PTP poprzez wybory delegowa�y swoich przedstawicieli do sekcji IUVSTA na kadencje 1998 – 2000 (patrz lista delegat�w do sekcji IUVSTA na kadencje1998-2001).

Na podkre�lenie zas�uguje r�wnie� aktywny udzia� naukowy przedstawicieli PTP uczestnicz�cych w mi�dzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce pr��ni w tym w; Bled, Slovenia „VI-th Joint Vacuum Conference” (6 referat�w i 6 prezentacji plakatowych), Yokohamie 13 -th Int. Vacuum Congres i 9-th Int. Conference on Surface Science” ( 2 referaty i 3 prezentacje plakatowe) i Salamance 10-th Int.Conference on Thin Films i 5-th European Vacuum Conference (7 prezentacji plakatowych).

 

4) Dzia�alno�� promocyjna i informacyjna Zarz�du PTP

 

Dzi�ki bardzo aktywnej dzia�alno�ci sekretariatu naukowego PTP i osobi�cie pana profesora Tomasza Stobieckiego utworzono stron� tytu�ow� i sta�y elektroniczny serwis informacyjny PTP przy wykorzystaniu serwera WWW Akademii G�rniczo-Hutniczej w Krakowie. W sieci INTERNET dost�pna te� jest wersja elektroniczna biuletynu PTP, kt�ry ukazuje si� regularnie ju� od grudnia 1995. Uruchomiono te� elektroniczn� list� dyskusyjn�. Umo�liwia ona wzajemn� wymian� informacji pomi�dzy osobami zainteresowanymi tematyk� pr��ni. Wydaje si� jednak, �e cz�onkowie PTP w minimalnym stopniu korzystaj� z tej formy dzia�alno�ci.

Zarz�d kontynuuje te� tradycje wydawania biuletynu w postaci wk�adki do czasopisma „Elektronika” rozpowszechnianego ponadto w serwisie WWW. Przez sekretarza naukowego PTP zosta�a opracowana w j�zyku angielskim strona PTP do witryny zagranicznych towarzystw pr��niowych (http://www. vacuum. org.), prezentuj�ca kr�tk� histori� towarzystwa, sk�ad zarz�du z adresami (poczty elektronicznej) oraz bie��c� informacje o terminach planowanych konferencji naukowych organizowanych przez PTP, z mo�liwo�ci� bezpo�redniego kontaktu z organizatorami konferencji.

W okresie od ostatniego Walnego Zebrania odby�y si� 3 edycje konkursu im. Groszkowskiego na najlepsz� prac� dyplomow� z tematyki zwi�zanej z szeroko poj�tymi zagadnieniami pr��ni i dziedzin wykorzystuj�cych pr��ni� w prowadzonych badaniach. Zarz�d dokona� istotnych zmian w regulaminie Konkursu, kt�re wejd� w �ycie od roku 1998 i maj� podnie�� jego rang�. Rozszerzeniu ulegnie te� zakres Konkursu o wykonawc�w prac doktorskich.

Zarz�d PTP podj�� starania aby KBN wyrazi� jednoznaczn� i szybk� decyzj� na temat proponowanych wykonawc�w Projektu Badawczego Zamawianego pt. „Podzespo�y i aparatura bardzo wysokiej i ekstremalnej pr��ni”.

Przedstawiciele Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni dr B. Wendler z Politechniki ��dzkiej i dr R. Mania z AGH za�o�yli w Internecie baz� danych aparatury badawczej przydatnej w badaniach techniki pr��ni i technologii cienkowarstwowych.

5) Informacja o sytuacji finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w latach 1995,1996, 1997 i 1998 (do czasu Walnego Zebrania)

 

 Przychody (z�.)  1995  1996  1997 1998(stan na 15.05)  ��cznie %

 

Sk�adki cz�onk�w indywidualnych 2465,00 2655,00 2858,00 3658,00 11636,00 45
Sk�adki cz�onk�wwspieraj�cych 1750,00 1050,00 2870,00 1190,00 6860,00 27
Dotacje KBN 1234,00 500,00 1760,00 0 3494,00 14
Refundacja nagrodykonkursu JG

przez SEP

750,00 1050,00 900,00 xx/ 2700,00 10
Oprocentowanie r-kubankowego 167,67 218,56 218,69 437,18 1042,10 4
��cznie 6366,67 5473,56 8606,69 5285,18 25732,10 100
 B. Wydatki (z�.)

 

Nagrody konkursu JG 1615.00 2255,56 2002,70 xxx/ 5873,46 41
Druk biuletyn�w PTP 0 1300,01 0 750,00 2050,01 14
Sk�adka cz�onkowskado IUVSTA 0 1295,30 0 2863,56 4158,83 29
Kosztyorganizacyjne

(materia�y pi�mienne,

znaczki, op�aty skarbowe, koszty konkursu JG itp.)

 

 

 

722,45

 

 

 

661,49

 

 

 

297,34

 

 

 

345,95

  

 

 

2027,23

  

 

 

14

Prowizja PKO BP 86,45 48,40 60,00 15,00 209,85 2
��cznie 2424,10 5560,76 2360,04 3974,51 14319,41 100
Saldo (przychody-wydatki) 3942,57 -87,20 6246,65 1310,67 11412,69
�rodki finansowe wdniu 31.12 5710,57 4332,38 10579,00 11889,67x/

 

x/ w dniu 15.05.1998 (w tym 6000,00 na kontach terminowych)

xx/ planowane 1500 z�.

xxx/ planowane 3200 z�.

6) Realizacja uchwa� poprzedniego Walnego Zebrania PTP

 

Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo – wyborczym i zebraniach sprawozdawczo -programowych (1996 i 1997) cz�onk�w Towarzystwa przyj�to szereg uchwa� i wniosk�w, za kt�rych wykonanie odpowiedzialny by� Zarz�d. Poni�ej przedstawiono zbiorcz� informacj� o sposobie ich realizacji za okres kadencji Zarz�du:

1) Uchwa�a nr 3 ( walne zebranie 24.02.1995) � dotycz�ca przeniesienia siedziby w�adz Towarzystwa do Warszawy.

Uchwa�� wykonano � S�d Wojew�dzki w Warszawie 8.09.1995r. zarejestrowa� zmian� statutu o przeniesieniu siedziby w�adz ptp do Warszawy (nr RST 2608 )

2) Uchwa�a nr 3 ( walne zebranie 24.02.1995) oraz uchwa�y 5 i 6 ( walne zebranie 06.05.1997 ) � dotycz�ce zmian w statucie PTP i trybu ich przygotowania.

Uchwa�y wykonano � projekty zmian statutu zosta�y rozes�ane wcze�niej cz�onkom PTP, po otrzymaniu uwag , Zarz�d przygotowa� ostateczn� wersj� statutu kt�r� zatwierdzi�o walne zebranie w maju 1997r. Statut zosta� zarejestrowany przez S�d postanowieniem z dnia 15.10.1997r.

3) Wniosek ( walne zebranie 1.03.1996) � zobowi�zuj�cy Zarz�d PTP do podj�cia dzia�a� zmierzaj�cych do zwi�kszenia liczby cz�onk�w p�ac�cych terminowo sk�adki.

Zarz�d zobowi�za� skarbnika PTP do wykorzystania zebra� sekcji, seminari�w i konferencji naukowych jako dodatkowych mo�liwo�ci zebrania sk�adki wprost od cz�onk�w Towarzystwa, a tak�e do pisemnego wyst�pienia do cz�onk�w z informacj� o ich wp�atach do PTP.

4) Wniosek ( walne zebranie 1.03.1996) – o powt�rne przedyskutowanie regulaminu konkursu im. Prof. J. Groszkowskiego na najbli�szym posiedzeniu Zarz�du PTP.

W dniu 30 maja 1996 Zarz�d wprowadzi� pewne zmiany do dotychczasowego regulaminu, dotyczy�y one doboru recenzent�w, terminu zg�aszania do konkursu, konieczno�ci do��czenia do pracy streszczenia przeznaczonego do publikacji. W dniu 26 marca 1998 na posiedzeniu Zarz�du zatwierdzono ostatecznie nowy regulamin Konkursu im. J. Groszkowskiego o zmienionej formule ( nagroda na najlepsz� prac� doktorsk� i na najlepsz� prac� dyplomow�)

5) Wniosek ( walne zebranie 1.03.1996) – o obni�enie op�at za udzia� w konferencjach organizowanych przez PTP dla cz�onk�w Towarzystwa.

Zarz�d stwierdzi�, i� nie ma mo�liwo�ci domagania si� od organizator�w konferencji zni�ek dla cz�onk�w PTP je�li PTP nie dofinansuje konferencji. W przypadku dofinansowania konferencji przez PTP Zarz�d zwr�ci si� do organizator�w o zastosowanie ulg dla cz�onk�w PTP. Zarz�d wprowadzi� zni�k� w op�acie za udzia� w Kongresie PTP dla cz�onk�w Towarzystwa kt�rzy op�acili sk�adki do II kw. 1998 r.

6) Wniosek ( walne zebranie 1.03.1996) – w sprawie obni�enia sk�adki cz�onkowskiej dla emeryt�w i ewentualnie ma��e�stw w przypadku gdy oboje s� cz�onkami PTP

Zarz�d przedstawi� projekt uchwa�y obni�aj�cy wysoko�� sk�adki kwartalnej dla emeryta i dla ma��e�stwa cz�onk�w PTP do 4 z�./kw. Uchwa�a zosta�a podj�ta przez walne zebranie w dniu 6.05.1997

7) Wniosek ( walne zebranie 1.03.1996) – o podj�cie dzia�a� przez Zarz�d dla zapobie�enia obni�enia warto�ci w wyniku inflacji posiadanych �rodk�w finansowych.

Zarz�d zobowi�za� skarbnika do blokowania na bankowych lokatach okresowych cz��ci �rodk�w finansowych Towarzystwa. Aktualnie jest zablokowanych na lokatach terminowych 60 % �rodk�w Towarzystwa.

8) Wniosek ( walne zebranie 6.05.1997 ) � o przes�aniu do cz�onk�w PTP posiadaj�cych E � mail informacji dotycz�cych op�acenia sk�adek.

Skarbnik osobom zagro�onym skre�leniem przes�a� indywidualne pisma z przypomnieniem o potrzebie wniesienia sk�adek i podaniem skutk�w wynikaj�cych ze statutu PTP. Wszystkim cz�onkom PTP wys�ano informacj� o stanie op�acenia sk�adek przy zawiadomieniu o tegorocznym walnym zebraniu sprawozdawczo � wyborczym.

W imieniu Zarz�du PTP kadencji 1995 – 1998

Prof. dr hab. Marek Szymo�ski

Przewodnicz�cy Zarz�du

 

TEZY DO PLANU DZIA�ANIA ZARZ�DU PTP

W OKRESIE KADENCJI 1998 – 2001

Opieraj�c si� na danych, dotycz�cych aktualnego stanu Towarzystwa, kt�re zosta�y przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Cz�onk�w w dniu 26. 05. 1998 w sprawozdaniu Przewodnicz�cego Towarzystwa prof. Marka Szymo�skiego oraz przyjmuj�c zasad� kontynuacji polityki programowej PTP kadencji 1995/1998, zw�aszcza w odniesieniu do:

 1. dzia�alno�ci edukacyjnej PTP,
 2. aktywno�ci PTP w zakresie upowszechnienia w Polsce norm jako�ci i norm zawodowych zgodnych z ustaleniami odpowiednich organizacji mi�dzynarodowych,
 3. roli integracyjnej PTP w odniesieniu do �rodowisk pracownik�w naukowych i pracownik�w in�ynieryjno-technicznych prowadz�cych dzia�alno�� w r��nych instytucjach naukowych (PAN i JBR), na wy�szych uczelniach i w zak�adach produkcyjnych w zakresie nauki, techniki i zastosowa� pr��ni,
 4. promowania w Polsce szeroko poj�tej problematyki pr��ni oraz dzia�alno�ci ludzi i organizacji zajmuj�cych si� t� problematyk�,
 5. dzia�alno�ci mi�dzynarodowej Zarz�du i Sekcji Tematycznych Towarzystwa, proponuje si� wprowadzenie do planu dzia�alno�ci PTP na kadencj� 1998/2001 nast�puj�cych zamierze� programowych:
  1. Rozszerzenie dzia�alno�ci wydawniczej PTP, w tym:
  1. wydawanie angloj�zycznego rocznika informacyjno-reklamowego pt.”Annals of the Polish Vacuum Society”. Rocznik ten przedstawia�by aktualny stan bada� naukowych prowadzonych w zakresie pr��ni w r��nych o�rodkach naukowych i badawczo-rozwojowych w Polsce oraz reklamowa�by wyroby producent�w sprz�tu, podzespo��w i technologii pr��niowych zar�wno polskich jak i zagranicznych operuj�cych na rynku polskim. By�by on finansowany przez wp�ywy z zamieszczonych w nim reklam i rozprowadzany nieodp�atnie do odbiorc�w krajowych i zagranicznych,
  2. uj�cie w jednej serii wydawniczej, firmowanej przez PTP, wyda� materia��w konferencji organizowanych przez Sekcje Tematyczne PTP jak i materia��w kolejnych Kongres�w PTP (analogicznie jak to wyst�puje w SPIE),
  3. rozpoznanie mo�liwo�ci utworzenia Oficyny Wydawniczej PTP.
  1. Rozwini�cie systemu nagr�d przydzielanych przez PTP za osi�gni�cia naukowe i techniczne w kraju, w tym:
  1. ustanowienie nagrody dla producenta najlepszego krajowego wyrobu z zakresu techniki pr��niowej,
  2. ustanowienie nagrody PTP za szczeg�lnie warto�ciowe osi�gni�cia naukowe, zespo�owe lub indywidualne,
  3. rekomendowanie do nagr�d ustanowionych przez inne organizacje krajowe lub mi�dzynarodowe ( w tym IUVSTA) osi�gni�� w zakresie nauki, techniki i zastosowa� pr��ni polskich tw�rc�w indywidualnych i zespo��w badawczych

   

  1. Zacie�nienie wsp��pracy ze stowarzyszeniami naukowymi i naukowo-technicznymi w Polsce (Polskie Towarzystwo Fizyczne, Naczelna Organizacja Techniczna, w tym SEP i SIMP) w zakresie promowania osi�gni�� polskich tw�rc�w w nauce, technice i zastosowaniach pr��ni, mi�dzy innymi przez udzia� tych stowarzysze� w sponsorowaniu ustanawianych przez PTP (samodzielnie lub wsp�lnie z PTF czy NOT) konkurs�w na nagrody za wybitne osi�gni�cia badawcze czy produkcyjne z zakresu pr��ni.

  W celu zapewnienia skutecznej realizacji przedstawionych zamierze� programowych, nale�y odpowiednio dostosowa� sk�ad Zarz�du PTP w okresie kadencji 1998/2001 do wynikaj�cych z tego zwi�kszonych zada� organizacyjnych i merytorycznych.

   

  Przewodnicz�cy Zarz�du PTP kadencji1998 – 2001
  Prof. dr hab. in�. Marian A. Herman
   
   

  Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej PTP – z�o�y� jej przewodnicz�cy doc. Cz. Kiliszek stwierdzaj�c w konkluzji prawid�ow� prac� Zarz�du w kadencji 1995-98 (tre�� sprawozdania stanowi za��cznik do protoko�u z Walnego Zebrania). Doc. Cz. Kiliszek w imieniu Komisji Rewizyjnej postawi� wniosek o udzielenie absolutorium ust�puj�cemu Zarz�dowi PTP.

   

  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zebrania

  Uczestnicy Walnego zebrania nie mieli uwag do sprawozda� Zarz�du i Komisji Rewizyjnej w tej sytuacji Przewodnicz�cy Walnego Zebrania doc. dr W. Sielanko zaproponowa� podj�cie trzech uchwa� w sprawie przedstawionych sprawozda� oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej.

  Zebrani w g�osowaniu jawnym przyj�li uchwa�y jednog�o�nie:

  Uchwa�� nr 1- w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 1997 rok.

  Uchwa�� nr 2 – w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium.

  Uchwa�� nr 3 – w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej.

  Wyniki g�osowania w za��czniku do protoko�u zebrania.

  Po wys�uchaniu planu dzia�ania Zarz�du PTP na kadencje 1998-2001 i planu bud�etu na rok 1998/99 zreferowanego przez przewodnicz�cego Towarzystwa prof. M. Hermana zebrani nie zg�osili zastrze�e� wobec przedstawionego planu dzia�ania i bud�etu. Dr W�jcicki zwr�ci� tylko uwag� na problem restrukturyzacji nauki polskiej w najbli�szych latach, w kt�ry to program Towarzystwo powinno si� w��czy�. Z powodu braku dalszych g�os�w w dyskusji przewodnicz�cy Walnego Zebrania zaproponowa� podj�cie uchwa�y za przyj�ciem planu dzia�ania Zarz�du PTP i bud�etu.

  Uchwa�a nr 4 – w sprawie przyj�cia planu dzia�ania Zarz�du PTP i bud�etu na rok 1998.

  Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym przyj��o uchwa�� jednog�o�nie.

  Przewodnicz�cy PTP prof. M.A. Herman zaproponowa�, w celu reprezentacji wszystkich o�rodk�w i zapewnienia sprawnej realizacji planu dzia�ania Towarzystwa, zwi�kszenie liczby cz�onk�w Zarz�du nowej kadencji do 15 os�b. Nikt z zebranych nie zg�osi� sprzeciwu wobec tego projektu.

  Uchwa�a nr 5 – w sprawie zwi�kszenia liczby cz�onk�w Zarz�du do 15 os�b.

  Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym przyj��o uchwa�� jednog�o�nie

  Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej prof. A. Ha�as z�o�y� wniosek o redukcj� liczby cz�onk�w Komisji Rewizyjnej do 3 os�b. Doc. Cz. Kiliszek zaproponowa�, ze wzgl�du na skuteczn� dzia�alno�� Komisji oraz bior�c pod uwag� �23 statutu, utrzymanie pi�cioosobowego sk�adu Komisji. Po wys�uchaniu opinii doc. Kiliszka prof. Ha�as wycofa� sw�j wniosek.

  Uchwa�a nr 6 – w sprawie 5 osobowego sk�adu Komisji Rewizyjnej (zgodna z �36 statutu). Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym przyj��o uchwa�� jednog�o�nie.

   

  Wybory Walnego ZebraniaWalne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego: 1. Przewodnicz�cego – Elekta PTP, kt�rym zosta� jedyny zg�oszony kandydat na to stanowisko – prof. A. Ciszewski z Instytutu Fizyki Do�wiadczalnej Uniwersytetu Wroc�awskiego.

  2. Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej, kt�rym zosta� jedyny zg�oszony kandydat na to stanowisko – prof. A. Ha�as z Instytutu Techniki Mikrosystem�w Politechniki Wroc�awskiej

  3. Zarz�du PTP – zgodnie ze statutem �26 i �31 w sk�ad Zarz�du wchodz� wcze�niej wybrani:

  Przewodnicz�cy prof. M.A. Herman (Walne Zebranie PTP 24.02.1995),

  Przewodnicz�cy – Elekt prof. A. Ciszewski ,

  Przewodnicz�cy poprzedniej kadencji prof. M. Szymo�ski (Walne Zebranie PTP 24.02.1995)

  Przewodnicz�cy Sekcji wybrani na zebraniach Sekcji w dniu 25.05.1998 (patrz lista Zarz�du PTP 1998 – 2001).

  Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 8 cz�onk�w Zarz�du PTP (patrz lista Zarz�du PTP 1998 – 2001).

  4. Cz�onk�w Komisji Rewizyjnej (patrz lista Komisji Rewizyjnej)

  Protoko�y Komisji Skrutacyjnej stanowi� za��czniki do Protoko�u z Walnego Zebrania.

  Wyniki Konkursu im. Prof. Janusza Groszkowskiego na najlepsz� prac� dyplomow� w roku 1997 z dziedziny pr��ni

  Na konkurs im. Prof. Janusza Groszkowskiego na najlepsz� prac� dyplomow� z pr��ni i jej zastosowa� w 1997 roku wp�yn��a wyj�tkowo du�a liczba prac – 9. W dniu 14 czerwca zostali wy�onieni nast�puj�cy laureaci:

  I nagrod� w wysoko�ci 2.000 z�, udzia� w Kongresie PTP na koszt Towarzystwa oraz prenumerat� wybranego czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich otrzyma� mgr in�. Artur Laskowski z Politechniki Koszali�skiej,

  II nagrod� w wysoko�ci 1.000 z� oraz prenumerat� wybranego czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich otrzyma� mgr Grzegorz ?uchnik z UMCS.

  Wyr��nienia otrzymali: mgr in�. Renata Hausa z Politechniki Pozna�skiej oraz mgr in�. Katarzyna Trzeciak z AGH

  Przyby�ym na Kongres PTP laureatom zosta�y wr�czone na uroczystej sesji po�wi�conej „100 rocznicy urodzin prof. J.Groszkowskiego” w dniu 42.05.1998 nagrody i wyr��nienia w obecno�ci promotor�w prac dyplomowych przez Przewodnicz�cego PTP prof. Marka Szymonskiego i Przewodnicz�cego Komisji Konkursowej dr Piotra Szwemina.

    

  Informacja Sekretarza Naukowego PTP

  Do sekretarza naukowego wp�yn�� protok�� z zebrania cz�onk�w Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni PTP i sprawozdanie z dzia�alno�ci Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w kadencji 1995-98.

  Wyci�g z protoko�u zebrania cz�onk�w Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni PTP

  Sprawozdanie z dzia�alno�ci Zarz�du Sekcji z�o�y� jej przewodnicz�cy prof. Witold Precht, kt�ry podkre�li� przede wszystkim znacz�cy dorobek 3 zorganizowanych od 1995 roku Szk�� Letnich „Modern Plasma Surface Technology” wszystkich przez Katedr� In�ynierii Materia�owej i �rodowiskowe Laboratorium Techniki Pr��niowej Politechniki Koszali�skiej (szczeg��y w sprawozdaniach opublikowanych w Biuletynach PTP nr 1 (19) luty 1996 i nr 1 (21)maj 1997). Cz�onkowie zarz�du sekcji dr B. Wendler z Politechniki ��dzkiej i dr R. Mania z AGH za�o�yli w Internecie baz� danych (http://www.p.lodzpl/BazaPTP/) aparatury badawczej przydatnej w badaniach techniki pr��ni i technologii cienkowarstwowych.

  Po wpisaniu nazwy potrzebnego urz�dzenia otrzymuje si� zestawienie wszystkich aparat�w danego rodzaju w kraju wraz z informacj� teleadresow�, typem i oprzyrz�dowaniem urz�dzenia a tak�e nazwiskiem osoby odpowiedzialnej b�d� obs�uguj�cej aparatur�.

  Na podstawie przeprowadzonych wybor�w sk�ad zarz�du Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni:

  prof. W. Precht – przewodnicz�cy zarz�du sekcji

  prof. T. Burakowski – cz�onek zarz�du

  dr K. Reszka – cz�onek zarz�du

  dr R. Mania – cz�onek zarz�du

  dr B.Wendler – cz�onek zarz�du

  Sekcja wybra�a swojego delegata do sekcji Vacuum Metallurgy IUVSTA, kt�rym zosta� prof. Witold Precht.

  Cz�onkowie sekcji w ramach wolnych wniosk�w dyskutowali mo�liwo�� realizacji wsp�lnego pakietowego projektu badawczego finansowanego ze �rodk�w KBN.

  W zebraniu Sekcji bra�o udzia� 17 os�b.

  Na podstawie protok��u sporz�dzonego przez dr B. Wendlera

  T.Stobiecki.

   

  Sprawozdanie z dzia�alno�ci Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

  w kadencji 1995-98.

  Kadencja Zarz�du Sekcji Nauki o Powierzchni rozpocz��a si� w dniu 14 lutego 1995 r. gdy na II Walnym Zebraniu Sekcji Krakowie zosta� wybrany nowy Zarz�d Sekcji na kadencj� 1995-7 w sk�adzie:

  przewodnicz�cy: dr hab.Jacek SZUBER – Instytut Fizyki Politechniki �l�skiej w Gliwicach

  v-ce przewodnicz�cy: dr hab.J�zef KORECKI – Wydzia� Fizyki i Techniki J�drowej AGH w Krakowie

  sekretarz: dr Beata LESIAK – Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

  Siedzib� Sekcji w kadencji 1995-98 by� Instytut Fizyki Politechniki �l�skiej w Gliwicach.

  Najwa�niejszym osi�gni�ciem Sekcji w minionej kadencji by�o zorganizowanie, wsp�lnie z Sekcj� Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, trzech Seminari�w „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe„, przez trzy krajowe o�rodki naukowe zajmuj�ce si� tematyk� szeroko rozumianej fizyki powierzchni i cienkich warstw.

  Celem Seminari�w by�o zaprezentowanie najnowszych kierunk�w w badaniach naukowych prowadzonych w kraju z zakresu powierzchni i struktur cienkowarstwowych. W trakcie Seminari�w wyg�aszano referaty zaproszone (30-40 min.) dotycz�ce wa�niejszych kierunk�w badawczych z zakresu powierzchni i struktur cienkowarstwowych realizowanych w kraju. Pozosta�e zg�oszone prace – komunikaty by�y przedstawiane w formie plakat�w. Terminy, miejsca i organizator�w kolejnych Seminari�w, oraz liczb� uczestnik�w i liczb� referat�w i komunikat�w zestawiono w tablicy:

  Termin Miejsce Organizatorzy Referatyzaproszone Komunikatyi plakaty
  23-26.10.1995. Spa�a Instytut Technologii Elektronowej – Warszawa 22 76
  18-21.09.1996. Kazimierz Dolny Instytut Fizyki UMCSLublin 16 61
  23-26.09.1997. Ustro� Instytut Fizyki Politechniki �l�skiej – Gliwice 21 60

  Materia�y konferencyjne z III, IV i V Seminarium ukaza�y si� w czasopi�mie angielskoj�zycznym ELECTRON TECHNOLOGY, wydawanym przez Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie, w numerach: 29 (1996), 30 (1997) i 31 (1998).

  Szczeg��owe sprawozdania z Seminari�w ukaza�y si� natomiast w nast�puj�cych numerach Biuletynu PTP: Technika pr��ni i technologie pr��niowe: 1(1996), 1(1996), 1(1998), wydawanego jako wk�adka do czasopisma ELEKTRONIKA.

  Na podstawie sprawozdania przewodnicz�cego sekcji prof. J.Szubera

  T.Stobiecki.

  3rd Internation Worksh on Molecular Beam Epitaxy Growth Physics and Technology MBE-GPT�99

  PRELIMINARY ANNOUNCEMENT The 3rd International Workshop MBE – GPT’99 will be organized in Warsaw, Poland on May 23-28, 1999 by three research institutes, leading in Poland in the MBE research applications. These are: Institute of Vacuum Technology (Warsaw), Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences (Warsaw), Institute of Electron Technology (Warsaw)

  WORKSHOP CHAIRMAN

  PROF. MARIAN A. HERMAN Institute of Vacuum Technology and Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences e-mail: herman@alpha1.ifpan.edu.pl

  PROGRAM COMMITTEE

  Prof. Marian A. HERMAN – Chairman – Institute of Vacuum Technology and Institute of Physics of Polish Academy of Sciences

  Prof. Maciej BUGAJSKI – Co-chairman – Institute of Electron Technology

  Prof. Jacek KOSSUT – Co-chairman – Institute of Physics of Polish Academy of Sciences

  The MBE-GPT’99 workshop is organized under auspices of the Polish Vacuum Society and the Polish Crystal Growth Society.

  TOPICS of the MBE-GPT’99 Workshop GROWTH PHYSICS of MBE and FILM STRUCTURE

  elementary growth processes
  in-situ characterization during the growth
  growth peculiarities at heterointerfaces
  self organization phenomena
  doping by co-deposition
  externally assisted growth
  MATERIALS-RELATED GROWTH PROCESSES
  semiconductor materials systems
  metallic films and multilayer structures
  dielectric structures and HTSC films
  molecular crystals, fullerenes
  DEVICE STRUCTURES
  selective area growth, MBE on patterned surfaces
  optoelectronic and electronic devices
  sensor structures
  integrated systems

  AIM AND SCOPE
  Molecular Beam Epitaxy (MBE) is becoming increasingly important for realization of thin film
  structures and devices with sophisticated functions. The physics of epitaxial growth in high and
  ultrahigh vacuum (UHV) environment and precise characterization of the grown structures by

  different measurement techniques determine the fundamentals of MBE, and lead to understanding of this growth process. The last decade has seen an impressive increase in application of MBE in material science research and device engineering both in academic institutions as well as industrial laboratories. To keep abreast with these developments a series of workshops was organized on the bi-annual basis, starting on 1995.

  MBE-GPT’99 workshop, the third in the series, will be devoted to reviewing the current trends in physics and technology of MBE. It’s objective is to bring together a wide spectrum of specialists from universities, research institutes and industrial laboratories, as well as post graduate students, actively working on MBE related subjects. The most recent progress in the fundamental and applied aspects of MBE, in general, will be presented in invited talks, and short research reports.

  The Workshop Proceedings will be published in the journal Thin Solid Films in the year 2000, as it was in the case of the Workshops: MBE-GPT’94 (TSF v.267, nos. 1/2, 1995), and MBE-GPT’96 (TSF v.306, no.2, 1997).

  Bie��ce informacje o MBE-GPT�99 s� do wgl�du na stronie http://www.warman.com.pl/~itp/MBE-GPT99

  Nowo�ci wydawnicze

  Polecam Pa�stwa uwadze monografie prof. Macieja Bugajskiego „Low dimensional semiconductor structure”, wydan� przez Oficyn� Wydawnicz� Politechniki Warszawskiej w ramach „TEMPUS Series in Applied Physics: Solid State (1997)”, kt�ra jest bardzo dobrym wprowadzeniem w problemy technologii wytwarzania i fizyki p��przewodnikowych kwantowych struktur niskowymiarowych.

  T.Stobiecki