Opublikowano

BIULETYN PTP nr 10 (2/2000)

 1. Porządek obrad VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowego Instytut Technologii Próżniowej,
  Warszawa 17 maj 2000
 2. Otwarcie Zebrania – przewodniczący PTP, prof. dr hab. Marian Herman.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybory Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji PTP za okres 1999/00 i planu działania na rok 2000/01 – referuje przewodniczący PTP, prof. M. Herman.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok1999 – skarbnik PTP, doc. Jerzy Marks.
 7. Plan finansowy na rok 2000 – skarbnik PTP.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej PTP w sprawie działalności zarządu i sprawozdania. finansowego za rok 1999/00 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP, prof. Andrzej Halas.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwal w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu PTP i sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz planu działania i planu finansowego na rok 2000/2001.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 13. Z powodu braku kworum, zgodnie z  20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz.16 15 przy obecnych 23 członkach zwyczajnych (aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 95 osób) i 3 członkach wspierających (aktualna liczba członków wspierających PTP 9) i miało przebieg zgodny z przyjętym w jawnym głosowaniu porządkiem obrad. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. Marian Herman witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Sekretarza Zebrania. W jawnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania mgr inż. Aleksandra Kulabko i Komisje Wnioskowa Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodziński.

SPRAWOZDANIE Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci w okresie od 9 czerwca 1999 r. do 17 maja 2000 r.

Materia�y �r�d�owe:

 1. Plan Dzia�ania PTP na rok 1999, zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe cz�onk�w PTP w Borkach w dniu 9 czerwca 1999r [Biuletyn PTP nr 4 (28) 1999, s.III, Elektronika t.XL (1999)].
 2. Protok��y z posiedze� Zarz�du PTP w dniach: 2.12.1999, 25 lutego 2000 i 17 lutego 2000; wszystkie posiedzenia odby�y si� w Warszawie.
 3. Biuletyny PTP drukowane w czasopi�mie Elektronika pod redakcj� Prof. T. Stobieckiego; numery 4 (28) 1999 i 1 (29) 2000.
 4. Sprawozdania roczne sekcji tematycznych Towarzystwa z dzia�alno�ci w okresie czerwiec 1999- maj 2000.

Dzia�alno�� Zarz�du PTP

W okresie sprawozdawczym, 1999/2000, Zarz�d Towarzystwa kontynuowa� wszystkie dzia�ania zapocz�tkowane w pierwszym roku swej kadencji (1998/1999), kt�re dotyczy�y zada� Towarzystwa okre�lonych w Tezach do planu dzia�ania w latach 1998-2001 oraz we Wnioskach i Uchwa�ach Komisji Wnioskowej VI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTP, kt�re odby�o si� w Krakowie w dniu 26 maja 1998 r. Zarz�d zebra� si� w roku sprawozdawczym trzykrotnie (2.12.1999, 25 lutego 2000 i 17 maja 2000), obraduj�c za ka�dym razem w Warszawie. Szczeg�lny nacisk w pracy Zarz�du zosta� w tym czasie po�o�ony na trzech aspektach planowanej aktywno�ci, a mianowicie na:

 • promowaniu problematyki pr��ni w Polsce oraz wspieraniu dzia�alno�ci instytucji krajowych zajmuj�cych si� t� tematyk�,
 • rozszerzeniu systemu nagr�d przydzielanych lub firmowanych przez PTP,
 • zacie�nieniu wsp��pracy z IUVSTA i z Francuskim Towarzystwem Pr��niowym.

W ramach dzia�alno�ci zwi�zanej z pierwszym aspektem aktywno�ci Towarzystwa, Zarz�d wyst�pi� do Komitetu Bada� Naukowych o finansowe wsparcie wa�nych imprez naukowych z zakresu szeroko poj�tej tematyki pr��niowej, organizowanych w roku 2000 w Polsce. Do najwa�niejszych, promowanych lub wsp��organizowanych przez PTP imprez nale��: VII Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE 2000, (organizowana przez PTP wsp�lnie z Instytutem Techniki Mikrosystem�w Politechniki Wroc�awskiej) � uzyskana dotacja KBN wynosi 20.000,- z� Third Polish-French Symposium on Vacuum Science, Technology and Applications 2000 (organizowane przez Instytut Technologii Pr��niowej w Warszawie pod auspicjami PTP i Francuskiego Towarzystwa Pr��niowego) � uzyskana dotacja KBN wynosi 6.000,- z� Second International Seminar on Semiconductor Gas Sensors � SGS� 2000 (organizowane przez Instytut Fizyki Politechniki Gliwickiej i sekcj� Nauki o Powierzchni PTP) � uzyskana dotacja KBN wynosi 3.000,- z� Zarz�d wyst�pi� r�wnie� z powodzeniem do KBN o dofinansowanie koszt�w wydawania Biuletynu PTP ukazuj�cego si� na �amach czasopisma Elektronika � przyznana dotacja wynios�a 1.000,- z�, co pozwala wyda� dwa kolejne Biuletyny w roku 2000.
W zakresie aktywno�ci Zarz�du PTP na rzecz rozszerzenia systemu nagr�d przydzielanych lub firmowanych przez PTP kontynuowana by�a, zapocz�tkowana w pierwszym roku kadencji Zarz�du, zasada og�aszania Konkursu o nagrod� im. Janusza Groszkowskiego w dw�ch kategoriach, tzn. w kategorii prac doktorskich i w kategorii prac magisterskich. W odniesieniu do ustanowionych, na mocy uchwa�y VII Walnego Zebrania sprawozdawczo-programowego PTP z dnia 9 czerwca 1999 r, nagrody naukowej i medali PTP powo�ano dwie kapitu�y tych firmowanych przez PTP wyr��nie� oraz ustalono regulaminy i zasady przyznawania tych wyr��nie�.
Szczeg�ln� uwag� Zarz�d PTP po�wi�ci� w bie��cym roku swej kadencji zagadnieniu uaktywnienia, zapocz�tkowanej wiele lat temu, wsp��pracy naukowej i technicznej z Francuskim Towarzystwem Pr��niowym (FTP). Wsp�lnie z Kolegami z Zarz�du FTP zosta�a wypracowana optymalna dla chwili obecnej (ponownego uaktywnienia wsp��pracy po latach jej stagnacji) szczeg�lna forma wsp��pracy, polegaj�ca na cyklicznym organizowaniu, na przemian przez wsp��pracuj�ce Towarzystwa, Sympozj�w Naukowych, kt�re po�wi�cone by by�y prezentowaniu temat�w wsp��pracy naukowej polsko-francuskiej realizowanej przez r��ne o�rodki naukowe obu kraj�w w zakresie nauki, technologii i zastosowa� pr��ni. Szczeg�lnie wa�nym ustaleniem jest zasada zapraszania do tych sympozj�w r�wnie� wsp��pracuj�cych ze sob� zespo��w naukowc�w spoza obu Towarzystw Pr��niowych. To powinno przyczyni� si� do dalszej aktywizacji polsko-francuskiej wsp��pracy naukowej w dziedzinach wiedzy propagowanych przez oba Towarzystwa. Pierwszym, konkretnym rezultatem tej dzia�alno�ci jest sympozjum, kt�re odb�dzie si� w Warszawie w dniach 18- 19 maja 2000 r.
Z innych zakres�w aktywno�ci Zarz�du nale�y wymieni� kontynuacj� dobrej wsp��pracy z IUVSTA, poprzez systematyczny udzia� reprezentant�w PTP (profesor�w Mariana Hermana i Antoniego Ciszewskiego) w kolejnych posiedzeniach Komitet�w Wykonawczych IUVSTA ( w okresie sprawozdawczym by�y to obrady ECM-84 w Cancun w Meksyku we wrze�niu 1999 oraz ECM-85 w Namur w Belgii w kwietniu 2000) oraz aktywn� prac� cz�onk�w PTP w Sekcjach IUVSTA. Wymieni� tu mo�na na przyk�ad dzia�alno�� prof. A. Jab�o�skiego w Sekcji Stosowanej Nauki o Powierzchni, dr P. Szwemina w Sekcji Techniki Pr��ni, czy prof. W. Prechta w Sekcji Metalurgii Pr��niowej. Zarz�d PTP wyst�pi� te� do KBN, jak czyni to corocznie, o sfinansowanie sk�adki PTP do IUVSTA (660 SFr), co powinno u�atwi� op�acenie tej sk�adki w roku 2000.
Wa�ny element aktywno�ci Zarz�du w okresie sprawozdawczym 1999/2000 stanowi�a dzia�alno�� zwi�zana z publikowaniem Biuletynu Towarzystwa na �amach czasopisma ELEKTRONIKA. Biuletyn ten redagowany przez Sekretarza Naukowego Towarzystwa prof. T. Stobieckiego stanowi kompletn� kronik� dzia�alno�ci Towarzystwa we wszystkich aspektach jego aktywno�ci. W okresie tym ukaza�y si� dwa wydania Biuletynu (nr 4(28),1999 oraz nr 1(29),2000), ka�de o obj�to�ci 6 stron druku.
Sprawy organizacyjne
Polskie Towarzystwo Pr��niowe liczy aktualnie 95 cz�onk�w zwyczajnych i 9 cz�onk�w wspieraj�cych. Od 9 czerwca 1999 r. PTP niestety nie pozyska�o ani jednego nowego cz�onka. Nale�y to uzna� za objaw bardzo niepokoj�cy. Do tego nale�y doda�, �e cz�onkostwo w PTP utraci�o, z powodu nie op�acania sk�adek, 14 os�b, pomimo intensywnej dzia�alno�ci Zarz�du, przede wszystkim Skarbnika i Sekretarza Organizacyjnego PTP, na rzecz pozyskania nale�nych wed�ug deklaracji cz�onkowskich sk�adek. W tym celu wykorzystywane by�y nie tylko zebrania Sekcji PTP i r��ne seminaria organizowanie przez te Sekcje, ale wysy�ane te� by�y do cz�onk�w PTP blankiety przekaz�w bankowych na op�acenie sk�adek. Na prze�omie lat wysy�ane s� systematycznie odpowiednie pisma do cz�onk�w zagro�onych wykluczeniem z PTP, przypominaj�ce o obowi�zuj�cej wed�ug statutu PTP zasadzie skre�lania z listy PTP cz�onk�w, kt�rzy przez okres 2 lat nie p�ac� sk�adek.
Pewna poprawa w op�acaniu sk�adek nast�pi�a dopiero w ostatnim czasie, co wynik�o z faktu stosowania, przez niekt�rych organizator�w firmowanych przez PTP konferencji i seminari�w, ulg finansowych w op�atach wpisowego dla cz�onk�w PTP, kt�rzy op�acili sk�adki. Na koniec kwietnia 2000 r. stan op�acenia sk�adek jest nast�puj�cy:

 • Cz�onkowie indywidualni
  • 12 cz�onk�w op�aci�o sk�adki co najmniej do ko�ca 1-go kwarta�u 2000 r.
  • 45 cz�onk�w op�aci�o sk�adki do ko�ca 1999 r.
  • 7 cz�onk�w op�aci�o sk�adki przynajmniej za 1-szy kwarta� 1999 r, ale nie wi�cej ni� za 3 kwarta�y tego roku
  • 31 cz�onk�w op�aci�o sk�adki przynajmniej za 1-szy kwarta� 1998 r., grozi im wi�c skre�lenie z listy cz�onk�w PTP w styczniu 2001 r.
 • Cz�onkowie wspieraj�cy
  • 7 cz�onk�w op�aci�o sk�adki za 1999 r.
  • 2 cz�onk�w (ITM Politechniki Wroc�awskiej i Politechnika Koszali�ska) nie op�aci�o sk�adek za rok 1999

Wa�n� spraw�, kt�r� Zarz�d zajmowa� si� w okresie sprawozdawczym by�a sprawa organizacji Drugiego Kongresu PTP w roku 2001. Na podstawie wst�pnych ustale� Zarz�du Kongres ten zostanie zorganizowany w drugiej po�owie maja 2001 r. w Warszawy. Wsp��organizatorami z PTP b�d� Instytut Technologii Pr��niowej i Instytut Fizyki PAN w Warszawie.

Sprawozdanie finansowe
Szczeg��owe sprawozdanie finansowe PTP jest osobnym dokumentem, kt�ry przedstawi na Walnym Zebraniu w dniu 17.05.2000 Skarbnik Towarzystwa. W tym miejscu podane wi�c b�d� jedynie informacje sumaryczne:

 • Przychody ��czne w 1999 r wynios�y 21.142 z� i 10 gr
 • Wydatki ��czne w roku 1999 wynios�y 19.899 z� i 8 gr
 • Stan posiadanych przez PTP �rodk�w finansowych w dniu 31.12.1999 r wyni�s� 13.619 z� i 26 gr.
 • Planowane przychody w roku 2000 wg. Preliminarza PTP powinny wynie�� 55.905 z�
 • Planowane wydatki w roku 2000 wg Preliminarza PTP powinny wynie�� 45.525 z�

Dzia�alno�� Sekcji PTP

Sekcja Techniki Pr��ni Przewodnicz�cy Sekcji Piotr Szwemin
Podstawowym obszarem dzia�ania sekcji TP PTP w roku 1999 by�a organizacja V Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni. Konferencja ta odby�a si� w dniach 9 – 11 czerwca 1999 w Borkach ko�o Tomaszowa. Konferencja by�a po��czona z Polsko – Bia�oruskim Sympozjum Technologii Pr��niowych (po raz drugi) oraz z przegl�dem prac wykonywanych w ramach Projektu Badawczego Zamawianego – PBZ 041-06 : „Aparatura i podzespo�y bardzo wysokiej i ekstremalnie wysokiej pr��ni”.
W konferencji wzi��o udzia� 75 uczestnik�w i 10 uczestnik�w jednodniowych. Zaprezentowano 13 referat�w, wyg�oszono 10 komunikat�w z prac w�asnych oraz 34 prezentacje plakatowe. 41 prac po pozytywnych recenzjach zakwalifikowano do druku w materia�ach po-konferencyjnych. Ukaza�y si� one w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej, seria Elektronika zeszyt 123 (1999) liczba stron 220.
W ubieg�ym roku odby�o si� jedno zebranie Sekcji TP po�wi�cone planom dzia�a�, a tak�e dyskusji na temat wydawnictwa PTP. Sekcja by�a r�wnie� technicznym organizatorem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego PTP, kt�re odby�o si� w dniu 9 maja 1999 r. w czasie trwania konferencji Techniki Pr��ni w Borkach.

A. Pozosta�e Sekcje PTP
Poniewa� pe�ne sprawozdania Sekcji Nauki o Powierzchni, Sekcji Plazmowej In�ynierii Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw zosta�y opublikowane w Biuletynie PTP nr 1 (29) 2000, zamieszczonym w zeszycie 4 , tomu XLI, czasopisma ELEKTRONIKA, podane zostan� poni�ej tylko najwa�niejsze osi�gni�cia tych Sekcji w roku sprawozdawczym 1999/2000.

 • Sekcja Nauki o Powierzchni (Przewodnicz�cy Sekcji prof. J.Szuber) wsp�lnie z Sekcj� Cienkich Warstw wsp��dzia�a�y przy organizacji VII-ego Seminarium z cyklu „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe” zorganizowanego przez Zak�ad Fizyki Do�wiadczalnej UMCS w Kazimierzu Dolnym w dniach 16-18 wrze�nia 1999 r. p

 • Sekcja Nauki o Powierzchni wsp��dzia�a�a te� przy organizacji Seminarium pod nazw� First International Seminar on Semiconductor Surface Passivation zorganizowanego przez Zak�ad Fizyki Powierzchni Politechniki �l�skiej w Gliwicach w dniach 19-22 wrze�nia 1999 r w Ustroniu.

 • Sekcja Nauki o Powierzchni wsp�lnie z Zak�adem Fizyki Powierzchni P��przewodnik�w Politechniki �l�skiej w Gliwicach rozpocz��a intensywne przygotowania w zakresie organizacji mi�dzynarodowego seminarium pod nazw� 2nd International Seminar on Semiconductor Gas Sensors, kt�re odb�dzie si� w Ustroniu w dniach 25-28 wrze�nia 2000 r.

 • Sekcja Cienkich Warstw (Przewodnicz�cy Sekcji dr M. T�acza�a) zorganizowa�a we wsp��pracy z Instytutem Techniki Mikrosystem�w Politechniki Wroc�awskiej i Instytutem Fizyki Uniwersytetu Wroc�awskiego dwa seminaria naukowe; jedno dotyczy�o niebieskiej optoelektroniki i odby�o si� w pa�dzierniku 1999 r we Wroc�awiu (w ramach Festiwalu Nauki), drugie dotyczy�o przej�� fazowych w chemisorbowanych na powierzchniach (111) i (100) miedzi, warstwach halogenowych i odby�o si� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Wroc�awskiego (referat wyg�osi� prof. K.N. Elisov z Instytutu Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie).

 • Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni (Przewodnicz�cy Sekcji prof.W. Precht) zorganizowa�a w roku 2000 kolejn� ( XII) Szko�� Letni� z cyklu „Modern Plasma Surface Technology”.

Przewodnicz�cy PTP Prof. Marian A. Herman


PLAN DZIALANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PR�ZNIOWEGO W TRZECIM ROKU KADENCJI 1998/2001 ZARZADU TOWARZYSTWA

Kontynuujac realizacje planu dzialania Polskiego Towarzystwa Pr�zniowego, przyjetego przez VI-te Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTP w maju 1998 roku, przy uwzglednieniu danych zawartych w Sprawozdaniu Zarzadu PTP z dzialalnosci w okresie od 9 czerwca 1999 r do 17 maja 2000 r.,

Zarzad PTP proponuje skoncentrowanie dzialalnosci Towarzystwa w ostatnim roku kadencji Zarzadu, tj. w okresie maj 2000 r. � maj 2001 r., na nastepujacych problemach:

 1. W zakresie promowania w Polsce problematyki nauki o pr�zni i techniki pr�zniowej:
  • Zabieganie o wsparcie finansowe przez r�zne dzialajace w Polsce organizacje rzadowe (gl�wnie KBN) i pozarzadowe ( SEP, producenci i dystrybutorzy aparatury pr�zniowej, fundacje dzialajace w dziedzinie nauki i techniki) funduszu przydzielanych przez PTP nagr�d.
  • Kontynuacja dzialalnosci wydawniczej w zakresie Biuletynu PTP oraz w zakresie material�w po-konferencyjnych (wsp�ludzial PTP w wydawaniu tych material�w).
  • Zintensyfikowanie dzialan majacych na celu zwiekszenie liczebnosci Towarzystwa (zwlaszcza pozyskanie nowych czlonk�w PTP indywidualnych i zbiorowych).
  • Zintensyfikowanie prac organizacyjnych zwiazanych z II Kongresem Pr�zniowym w roku 2001.
 2. W zakresie wsp�ldzialania z IUVSTA i innymi zagranicznymi Towarzystwami Pr�zniowymi (zwlaszcza niemieckim i szwedzkim):
  • Kontynuacja dotychczasowej aktywnosci przedstawicieli PTP w Komitecie Wykonawczym IUVSTA i jego komisjach oraz w Komitetach Sekcyjnych IUVSTA.
  • Przygotowanie, w imieniu ustepujacego Zarzadu, propozycji dla Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w roku 2001, dotyczacej dostosowania struktury nazewnictwa Sekcji Tematycznych PTP do struktury Sekcji IUVSTA.
  • Nawiazanie kontakt�w z niemieckim i szwedzkim towarzystwami pr�zniowymi w sprawie zapoczatkowania systematycznej wsp�lpracy naukowo technicznej (w tym r�wniez na poziomie Sekcji Tematycznych).
 3. W zakresie aktywnosci Sekcji Tematycznych PTP:
  • Kontynuacja dotychczasowej dzialalnosci Sekcji w zakresie organizacji konferencji i sympozj�w naukowych w Polsce, w tym r�wniez we wsp�lpracy z odnosnymi Sekcjami zagranicznych Towarzystw Pr�zniowych (zwlaszcza z panstw Unii Europejskiej).
  • Opracowanie propozycji dostosowania nazewnictwa i struktury istniejacych Sekcji Tematycznych PTP do struktury i nazewnictwa Sekcji IUVSTA.
  • Intensyfikacja realizacji szczeg�lowych plan�w dzialan Sekcji przyjetych na okres biezacej kadencji Zarzad�w Sekcji.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji sprecyzowanych wyzej zamierzen programowych, Zarzad PTP dostosuje czestotliwosc swoich obrad w ostatnim roku trwania biezacej kadencji, do aktualnych potrzeb.

Przewodnicz�cy PTP Prof. Marian A. Herman

Sprawozdanie z realizacji budzetu PTP w 1999 roku

Rodzaj ( przychody/wydatki) Plan (zl.) Wykonanie (zl.) A. Przychody Skladki czlonk�w indywidualnych 3 700,00 2 142,00 Skladki czlonk�w zbiorowych 3 360,00 3 360,00 Dotacja SEP do konkursu JG (98 i 99)4 000,00 1 500,00 Odsetki PKO BP 800.00 1 361,10 Dotacje Komitetu Badan Naukowych Skladka IUVSTA 1 700,00 1 779,00 Biuletyny PTP 1 500,00 1 000,00 VI Seminarium „Techniki jonowe” 2 000,00 2 000,00 International Seminar SSP 5 000,00 4 000,00 V Krajowa Konferencja TP 8 000,00 4 000,00 Lacznie 30 060,00 21 142,10 B. Wydatki Nagrody w konkursie JG (z podatk.) 5 600,00 5 555,60 Skladka IUVSTA 1 800,00 1 690,20 Wydatki sekretarza organizacyjnego i skarbnika 700,00 279,20 Wydatki sekretarza naukowego 250,00 — Koszty organizacji konkursu JG 400,00 142,68 Prowizja PKO PB 80,00 134,40 Wydatki sekcji 600,00 — Biuletyny PTP 2 310,00 2 900,00 Konferencje wsp�lorganizowane przez PTP VI Seminarium „Techniki jonowe” 2 000,00 1 197,00 International Seminar SSP 5 000,00 4 000,00 V Krajowa Konferencja TP 8 000,00 4 000,00 Wsp�lpraca z zagranica 1 000,00 — Lacznie 27 840,00 19 899,08 Saldo (A-B) 2 200,00 1 243,02

Preliminarz bud�etu PTP na 2000 rok

A. Przychody ? Skladki czlonk�w indywidualnych 4 500 zl. ? Skladki czlonk�w zbiorowych 3 780 zl. ? Dotacja SEP do konkursu JG 4 800 zl. ? Odsetki z lokat w PKO BP 1 000 zl. ? Dotacje Komitetu Badan Naukowych � Skladka IUVSTA 1 825 zl. � Biuletyny PTP 1 000 zl. � Konferencje naukowe (ELTE�2000 i SGS�2000 i sympozjum polsko-francuskie) 29 000 zl. ? Wplaty od sponsor�w na fundusz nagrody naukowej PTP 10 000 zl. Lacznie 55 905 zl. A. Wydatki ? Konkurs JG � Nagrody (lacznie z podatkiem) 6 500 zl. � Koszty organizacji 500 zl. ? Skladka IUVSTA 1 825 zl. ? Konferencje naukowe (ELTE�2000 i SGS�2000 i sympozjum polsko-francuskie ) 29 000 zl. ? Wydatki sekretarza organizacyjnego i skarbnika 1 000 zl. ? Wydatki sekretarza naukowego 300 zl. ? Prowizje PKO BP 100 zl. ? Wydatki sekcji 600 zl. ? Biuletyny PTP 2 200 zl. ? Wydatki organizacyjne zwiazane z nagroda naukowa i medalem PTP 1 000 zl. ? Wydatki na wsp�lprace z zagranica 2 500 zl. Lacznie 45 525 zl. Saldo (A-B) 10 380 zl.

Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 1999

Komisja Rewizyjna w sk�adzie: Andrzej Ha�as � przewodnicz�cy, Micha� Moraw, Stefan Mr�z, Jerzy Sadowski, Stefan W�jcicki na posiedzeniu w dniu 10 maja 2000 r. zapozna�a si� z dokumentacj� dotycz�c� dzia�alno�ci merytorycznej i finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 1999 r. Dokumentacja ta obejmowa�a:
– protok�� z VII Walnego Zebrania PTP, kt�re odby�o si� w Borkach k. Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 9 czerwca 1999 r.,
– tezy do planu dzia�ania PTP w okresie kadencji Zarz�du 1998/2001, opracowane przez Przewodnicz�cego PTP – prof. Mariana Hermana i przedstawione na VII Walnym Zebraniu PTP, kt�re odby�o si� w Krakowie, dnia 26 maja 1998 r.,
– plan dzia�ania PTP na rok 1999, zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe w Borkach, dnia 9 czerwca 1999 r.,
– protok�� V- 99 z posiedzenia Zarz�du PTP w Borkach dnia 8 czerwca 1999 r.,
– protok�� VI-99 z posiedzenia Zarz�du PTP w IF PAN w Warszawie dnia 2 grudnia 1999 r.,
– protok�� VII-2000 z posiedzenia Zarz�du PTP w ITP w Warszawie dnia 25 lutego 2000 r.,
– uchwa�� nr 3 z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na r. 1999,
– uchwa�� nr 4 z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie nagrody naukowej PTP,
– uchwa�� nr 5 z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie Medali PTP za wybitne osi�gni�cia w dziedzinie technik pr��niowych,
– uchwa�� nr 6 z dnia 9 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia sk�adek cz�onkowskich,
– uchwa�� nr 1/2000 podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 25 lutego 2000 r., a dotycz�c� przyj�cia sprawozdania finansowego za rok 1999,
– uchwa�� nr 2/2000 podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 25 lutego 2000 r., a dotycz�c� przyj�cia preliminarza wydatk�w PTP na rok 2000,
– uchwa�� nr 3/2000 podj�t� przez Zarz�d PTP w dniu 25 lutego 2000 r., a dotycz�c� zwo�ania VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego PTP w dniu 17 maja 2000 r. w Warszawie,
– raport kasowy – 1999 r.,
– zestawienie przychod�w i wydatk�w w 1999 r.,
– skoroszyt „Wydatki 99 r.” zawieraj�cy dokumentacj� wydatk�w w 1999 r.,
– skoroszyt „Wp�ywy na konto 99 r.” zawieraj�cy wyci�gi bankowe.
Plan dzia�ania PTP na r. 1999, zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe w dniu 9 czerwca 1999 r. obejmowa� 5 grup zagadnie� o do�� zr��nicowanym stopniu szczeg��owo�ci. W pierwszej grupie znalaz�y si� zadania zwi�zane z promowaniem szeroko poj�tej problematyki pr��ni, a w szczeg�lno�ci:
– zabieganie o wsparcie finansowe (KBN, SEP, Forum Producent�w i Dystrybutor�w): organizowanych przez Sekcje Tematyczne konferencji i sympozj�w naukowych, funduszu przydzielanych przez PTP nagr�d im. J. Groszkowskiego oraz przewidzianej na rok 2001 nagrody za indywidualne osi�gni�cia naukowe w zakresie problematyki pr��ni, a tak�e
– wspieranie dzia�alno�ci Forum Producent�w i Dystrybutor�w poprzez pomoc organizacyjn� oraz promowanie dzia�alno�ci tej organizacji w wydawnictwach i podczas imprez PTP.
Jak wynika ze sprawozdania finansowego za r. 1999 ��czne przychody wynios�y 21.142,10 z�, w tym dotacja KBN 12.779 z�, a dotacja SEP – 1.500 z�. ��cznie obie dotacje stanowi�y wi�c 67,5% og��u przychod�w i by�y o blisko 2.400 z� wy�sze ni� w r.1998. Mo�na wi�c stwierdzi�, i� w odniesieniu do KBN i SEP, Zarz�d PTP wykaza� deklarowan� w planie dzia�a� zapobiegliwo��. Nie dotyczy to wszak�e organizacji o nazwie „Forum Producent�w i Dystrybutor�w”, kt�ra jak si� wydaje jest wci�� jeszcze w stadium koncepcji, cho� podj�to uchwa�� (5/99) w sprawie medali za wybitne osi�gni�cia w dziedzinie technik pr��niowych oraz dzia�ania zmierzaj�ce do powo�ania kapitu�y przyznaj�cej te medale (prot. VII-2000).
Druga grupa planowanych zamierze� dotyczy nawi�zania dwustronnych kontakt�w mi�dzynarodowych, a w szczeg�lno�ci:
– uaktywnienia kontakt�w z Francuskim Towarzystwem Pr��niowym w celu doprowadzenia
do rzeczywistej wsp��pracy polsko-francuskiej w zakresie problematyki pr��ni oraz
– podj�cia kontakt�w w tym zakresie ze Szwedzkim Towarzystwem Pr��niowym.
Sukcesy Zarz�du PTP okaza�y si� tu, jak dot�d po�owiczne. Wyrazem rozwijaj�cej si� wsp��pracy PTP z Societe Francaise du Vide jest niew�tpliwe rozpoczynaj�ce si� w dniu 18 maja br. wsp�lne seminarium. Wsp��praca ze Szwedami pozosta�a chyba w sferze zamierze� bo we wszystkich wymienionych na wst�pie materia�ach �r�d�owych brak o niej jakiejkolwiek wzmianki. Komisja Rewizyjna nie chcia�aby wi�za� tego faktu z butelk� koniaku jak� pani Barthes-Labrouse przywioz�a Przewodnicz�cemu PTP, wiadomo bowiem doskonale, jak wysoko ceni on sobie r�wnie� absolut.
W trzeciej grupie planowanych zamierze� znalaz�y si� zadania zwi�zane z wsp��prac� z IUVSTA, a w szczeg�lno�ci:
– kontynuacja dotychczasowej aktywno�ci przedstawicieli PTP w Komitecie Wykonawczym i Komitetach Sekcyjnych IUVSTA,
– przeanalizowanie mo�liwo�ci i zasadno�ci lepszego dostosowania struktury i nazewnictwa Sekcji Tematycznych PTP do struktury i nazewnictwa Sekcji Tematycznych IUVSAT oraz
– rozwa�enie celowo�ci i warunk�w technicznych organizacji w Polsce jednego z kolejnych posiedze� Komitetu Wykonawczego IUVSTA w okresie bie��cej kadencji Zarz�du.
W protok��ach z posiedze� Zarz�du PTP brak jakiejkolwiek wzmianki o realizacji tych postulat�w, czy cho�by nawet o podj�ciu dyskusji na zwi�zane z nimi problemy. Oznacza to zapewne, i� �adnego z naszych przedstawicieli nie usuni�to z Komitet�w IUVSTA co skwitowa� nale�y z zadowoleniem. Uznano te� zapewne milcz�co, �e z dostosowaniem przyj�tych u nas struktur i nazewnictwa do struktur i nazewnictwa stosowanego w Unii nie trzeba si� spieszy� cho�by tylko po to, aby stworzy� Unii szans� zrobienia pierwszego kroku. Nie ulega te� w�tpliwo�ci, i� rezygnacja z organizacji posiedzenia Komitetu Wykonawczego IUVSTA znajduje swoje uzasadnienie w nie najlepszych ostatnio wska�nikach ekonomicznych naszej gospodarki.
Czwarta grupa zada� dotyczy bezpo�rednio Sekcji Tematycznych i obejmuje:
– kontynuacj� dzia�alno�ci Sekcji w zakresie organizacji konferencji i sympozj�w naukowych w Polsce oraz
– przeanalizowanie mo�liwo�ci nawi�zania bezpo�rednich kontakt�w mi�dzynarodowych, bilateralnych i multilateralnych z odpowiednimi sekcjami innych narodowych Towarzystw Pr��niowych, np. w zakresie organizacji bilateralnych sympozj�w naukowych.
Problematyka zwi�zana z dzia�alno�ci� Sekcji Tematycznych znalaz�a si� w programie dw�ch ostatnich posiedze� Zarz�du PTP. Ograniczono si� jednak z konieczno�ci do wys�uchania sprawozda� prof. J. Szubera i dr P. Szwemina ze wzgl�du na absencj� pozosta�ych Przewodnicz�cych. Wydaje si� jednak, �e dzia�alno�� Sekcji, przynajmniej w zakresie organizacji seminari�w i konferencji, utrzymuje si� na dotychczasowym, dobrym poziomie. Drugie z wymienionych w tej grupie zada� jest powt�rzeniem odpowiedniego zadania z II grupy i w zasadzie mo�na by tu jedynie powt�rzy� rozwa�ania dotycz�ce przewagi koniaku nad absolutem.
Pi�ta grupa zada� zwi�zana jest z kontynuacj� prac i zamierze� podj�tych wcze�niej i przewidzianych na ca�� kadencj�. Wyszczeg�lnia si� tu mi�dzy innymi:
– opracowanie i wydanie angloj�zycznego informatora o Polskim Towarzystwie Pr��niowym
– oraz rozpoznanie i sprecyzowanie mo�liwo�ci uruchomienia systematycznej edycji czasopisma PTP z zakresu techniki i technologii pr��niowej.
Problematyka ta nie zaprz�ta�a uwagi Zarz�du cho� jeszcze rok wcze�niej przywi�zywano do niej du�� wag�. Wypada �a�owa�, i� nie pr�bowano nawet podj�� inicjatywy zg�oszonej przez dr Konstantego Marsza�ka z AGH, kt�ry zadeklarowa� ch�� i wol� wsp��pracy przy wydawaniu czasopisma.
Na obu posiedzeniach Zarz�du jakie odby�y si� mi�dzy Walnymi Zebraniami najwi�cej uwagi po�wi�cono formowaniu Kapitu� przyznaj�cych nagrody i medale oraz przygotowaniom do sympozjum polsko-francuskiego. Wydaje si� jednak, i� zaniechano r�wnocze�nie, b�d� odsuni�to na ostatni rok kadencji kilka innych podj�tych wcze�niej, a wa�nych dla PTP zamierze�.
Ze sprawozdania finansowego za r. 1999 wynika, �e podobnie jak w roku poprzednim, stan rezerw na dzie� 31 grudnia wzr�s� o 1.243 z�, co potwierdza dotychczasow� dobr� opini� o gospodarno�ci Zarz�du i du�ej wstrzemi��liwo�ci Przewodnicz�cego. Znaczne rozbie�no�ci mi�dzy planem bud�etu, a jego wykonaniem wynikaj� g��wnie z nieuzasadnionej, jak si� okazuje, wiary w rozrzutno�� KBN i SEP. Przewidywano, �e obaj ci sponsorzy przeka�� PTP ��cznie 22.200 z�, podczas gdy w rzeczywisto�ci kwota ta zmala�a do 14.579 z�. Zmniejszenie �rodk�w przyznanych przez KBN dotkn��o organizator�w Konferencji, natomiast zmniejszenie dotacji SEP na nagrody w konkursie im. Prof. J. Groszkowskiego co uszczupli�y zasoby PTP. Szkoda, �e Zarz�d nie opatrzy� tu sprawozdania finansowego stosownym komentarzem. Jak zwykle z optymizmem szacowano wp�ywy ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i to z optymizmem a� 50 procentowym. Jedyn� przyjemn� niespodziank� zrobi� natomiast bank PKO BP, kt�ry podni�s� odsetki na lokatach terminowych. Koniec ko�c�w istotne jest jednak to, �e bilans ca�ego roku, jak ju� wspomniano na wst�pie, okaza� si� dodatni.
Pierwszy rzut okna na preliminarz przychod�w i wydatk�w w 2000 r. przyprawia o zawr�t g�owy. Liczby okre�laj�ce sum� przewidywanych przychod�w i planowanych wydatk�w s� ponad 3-krotnie wy�sze ni� w roku poprzednim i wydaj� si� ma�o realne. Dotyczy to w szczeg�lno�ci przewidywa� odno�nie 2-krotnie wi�kszych wp�yw�w ze sk�adek od cz�onk�w indywidualnych, ponad 3-krotnie wy�szej ni� w roku ubieg�ym dotacji SEP, a przede wszystkim kwoty 72.300 z� oczekiwanej z KBN. Nie bardzo te� wiadomo na jakiej podstawie oczekuje si� wp�aty 10.000 z� na fundusz nagrody naukowej przez bli�ej nieokre�lonych sponsor�w. To „szale�stwo” nie wydaje si� jednak gro�ne w skutkach poniewa� urealnienie dotacji KBN dotknie wy��cznie organizator�w konferencji i nie zawa�y na ko�cowym bilansie, a z wp�aty na fundusz nagr�d przewiduje si� jedynie rozchody na koszty organizacyjne, kt�re zgodnie z planem nie przekrocz� 1.000 z�. Urealnienie pozosta�ych przychod�w zmniejszy natomiast jedynie ostateczne saldo, kt�re zaplanowano na kwot� 13.280 z�, a wi�c na kwot� o rz�d wy�sz� ni� w latach poprzednich. Korzystaj�c z okazji, Komisja Rewizyjna postuluje jednak, aby w przysz�o�ci Zarz�d PTP opatrywa� dokumenty po�wi�cone realizacji bud�etu i preliminarzowi na rok nast�pny stosownymi komentarzami wyja�niaj�cymi b�d� uzasadniaj�cymi liczby podawane w odpowiednich pozycjach.
Z analizy wszystkich wymienionych na wst�pie dokument�w wynika jednoznacznie, �e dzia�alno�� Zarz�du PTP w 1999 r. by�a zgodna ze statutem Towarzystwa i ukierunkowana na realizacj� programu zatwierdzonego przez VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe PTP, cho� nie wszystkie tematy podj�to, a niekt�rych, podj�tych wcze�niej – zaniechano.
Poniewa� nie stwierdzono r�wnie� �adnych uchybie� w dokumentacji finansowej, Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu wnioski o:
– pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci merytorycznej Zarz�du PTP oraz
– przyj�cie sprawozdania z realizacji bud�etu i sprawozdania finansowego PTP za 1999.

Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej PTP prof. Andrzej Ha�as

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z VIII Walnego Zebrania sprawozdawczego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego
Warszawa 17 maj 2000

Komisja Wnioskowa w sk�adzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodzi�ski

Uczestnicy Walnego Zebrania nie mieli uwag do sprawozda� Zarz�du i Komisji Rewizyjnej w tej sytuacji Przewodnicz�cy Walnego Zebrania zaproponowa� podj�cie trzech uchwa� w sprawie przedstawionych sprawozda�:
Uchwa�y nr 1 z dnia 17 maja 2000
w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 1999 rok.
Uchwa�y nr 2 z dnia 17 maja 2000
w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2000 rok.
Uchwa�y nr 3 z dnia 17 maja 2000
w sprawie skwitowania Zarz�du za dzia�alno�� w1999 roku.

Po wys�uchaniu planu dzia�ania Zarz�du PTP zreferowanego przez przewodnicz�cego PTP prof. M. Hermana i planu bud�etu zreferowanego przez doc. J. Marksa (skarbnika PTP) zebrani nie zg�osili zastrze�e�.
Zebrani w g�osowaniu jawnym przyj�li uchwa�y nr 1 i nr 2 jednog�o�nie a uchwa�� nr 3 przy jednym g�osie wstrzymuj�cym si�.
Przewodnicz�cy Komisji Wnioskowej T. Stobiecki