Opublikowano

BIULETYN PTP nr 11 (1/2001)

Sprawozdania z konferencji

V Krajowa Konferencja Techniki Próżni
oraz
V Polsko – Białoruskie Sympozjum Technologii Próżniowych

SPRAWOZDANIE
W dniach 9 – 11 czerwca 1999 w Borkach ko�o Tomaszowa Mazowieckiego odby�a si� pi�ta z kolei konferencja z cyklu Krajowych Konferencji Techniki Pr��ni. Cztery poprzednie konferencje odby�y si� w Warszawie, �wieradowie, Mielnie oraz w Bachotku k/Brodnicy. Trzy lata temu po��czyli�my nasz� konferencj� z Polsko – Bia�oruskim Sympozjum Technologii Pr��niowych w tym roku po��czyli�my j� tak�e z przegl�dem prac wykonywanych w ramach Projektu Badawczego Zamawianego – PBZ 041-06 : „Aparatura i podzespo�y bardzo wysokiej i ekstremalnie wysokiej pr��ni”.
Organizatorzy stawiali sobie nast�puj�ce cele:

 • dokonania przegl�du aktualnego stanu wiedzy w wybranych obszarach techniki pr��ni,
 • rozpowszechnienia informacji o prowadzonych w kraju ostatnimi laty badaniach w dziedzinie pr��ni, w tym tak�e prezentacji wynik�w prac publikowanych ostatnio przez uczestnik�w konferencji za granic�,
 • umo�liwienia dyskusji merytorycznej na tematy zwi�zane z pracami badawczymi i rozwojowymi,
 • u�atwienia w nawi�zywaniu wsp��pracy mi�dzy poszczeg�lnymi zespo�ami badawczymi krajowymi i z zagranicy

Konferencj� przygotowa� zesp�� Komitetu Organizacyjnego w sk�adzie: Jadwiga Radzy�ska, Piotr Szwemin (Przewodnicz�cy), Andrzej �miech i Stefan W�jcicki.

  Konferencj� sponsorowali:

 • Komitet Bada� Naukowych (druk materia��w pokonferencyjnych)
 • Ministerstwo Przemys�u i Handlu (druk streszcze� oraz honoraria recenzent�w)
 • COMEF – Aparatura Naukowo Badawcza (nagroda i spotkanie inaguracyjne)
 • PREVAC sp. z o.o. (nagroda i spotkanie inaguracyjne)

W konferencji wzi��o udzia� 75 os�b oraz 10 os�b -uczestnik�w jednodniowych. Wyg�oszono ��cznie 13 referat�w w tym 5 w ramach V Sympozjum Polsko Bia�oruskiego.

  Referaty przedstawili:

 • St. Ha�as
  Praca wyj�cia a zjawiska jonizacji w pr��ni
 • J. Marks
  Wykrywanie nieszczelno�ci w aparaturze wysokiej i bardzo wysokiej pr��ni – problemy i metody
 • P. Szwemin
  Obliczeniowe problemy metrologii pr��niowej – nowe granice dok�adno�ci w wyznaczaniu przewodno�ci uk�ad�w pr��niowych
 • A. Grodzi�ski
  Pr��nioszczelne spawanie wi�zk� elektronow� stop�w aluminium oraz stop�w aluminium z innymi metalami stosowanymi w technice UHV
 • T. Stobiecki
  Rola bwp w technologii no�nik�w informacji
 • E. Leja
  Pr��nia w procesach metalurgicznych
 • J. Ru�y��o
  Rola proces�w pr��niowych w technologii mikroelektronicznej
 • A. Bia�as
  Natura boi si� pr��ni
  oraz
 • I.A. Skibarko, O.V. Milchanin, P.I. Gaiduk, F.F. Komarov, J. Marks, B. Pastuszko
  Structural and optical properties of GaN/SiC/Si heterostructures grown by MBE
 • P.I.Gaiduk, A. Nylandsted Larsen, F.F. Komarov
  Defect-free relaxed Si1-xGex heterostructures grown by MBE
 • V.M. Anishchik, S.I. Zukova
  Structures and properties changes of Al alloys due to high-energy implantation with krypton ions
 • F.F. Komarov, V.V. Pilko, J. Senkara, A.V. Frantskevich
  Obtaining of CBN – hard material joints using electron beam brazing
 • F.F. Komarov, V.V. Pilko, J. Senkara, A.V. Frantskevich
  Ion beam induced depth distribution of components in layered Al2O3/AL/NI systems

Poza referatami na sesjach Konferencji zaprezentowano 10 komunikat�w ustnie, w tym dwa, w czasie Sesji Specjalnej po�wi�conej og�oszeniu wynik�w Konkursu im. Janusza Groszkowskiego na najlepsze prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z dziedziny pr��ni, wyg�oszone przez laureat�w Konkursu:

 • T. Durakiewicz
  Badanie zjawiska termoemisji elektronowej z metali metod� impulsowego grzania katody
 • M. Koz�owski
  Mechanizm tworzenia kompozytowej warstwy powierzchniowej stellit niklowy -TiC w procesie przetapiania oscyluj�c� wi�zka elektronow�

Materia�y z konferencji zosta�y wydane w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej (seria Elektronika) zeszyt nr. 123.
Przed konferencj� og�oszono specjalny konkurs na najlepsz� prac� prezentowan� przez m�odego uczestnika. Laureat�w wy�oni� Komitet Programowy Konferencji przy wsp��uczestnictwie fundator�w nagr�d.
Laureatami tego konkursu zostali:

 • Marek Niewi�ski (z IMiO Politechniki Warszawskiej)
 • Andrzej Pelc (z IF Uniwersytetu Marii Sk�odowskiej -Curie).

Nagrody rzeczowe (warto�ci ��cznie ok. 1000z�) w postaci album�w i program�w komputerowych ufundowali wystawcy: COMEF i PREVAC

  Konferencji towarzyszy�a wystawa sprz�tu pr��niowego, w kt�rej udzia� wzi��y nast�puj�ce firmy:

 • CANDELA sp. z o.o.; ul. �mia�a, 01-526 WARSZAWA
 • COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza; ul. Krasickiego 18/4; 02-611 WARSZAWA
 • Instytut Technologii Pr��niowej OBREP; ul. D�uga 44/50 00-241 WARSZAWA
 • PREVAC sp. z o.o.; ul.. Taciborska 61 44-362 ROG�W
 • Softrade sp. z o.o.; ul. Malwowa 35; 60 175 POZNA�
 • Zak�ady Techniki Pr��niowej TEPRO S.A.; ul. Przemys�owa 1/3 75-216 KOSZALIN
 • ?A-RT s.c. Urz�dzenia Pr��niowe i Elektronika; ul. Czy��wka 23 30-526 KRAK�W

Przed Konferencj� odby�o si� posiedzenie Prezydium Polskiego Towarzystwa Pr��niowego. W czasie trwania konferencji odby�o si� Walne Zebranie PTP oraz Sekcji Techniki Pr��ni PTP.
Podsumowuj�c zorganizowana Konferencja wraz z towarzysz�cymi jej imprezami naukowymi, technicznymi oraz organizacyjnymi stanowi�a wa�ne wydarzenie w �rodowiskowe w dziedzinie nauki, techniki i technologii pr��niowych.

Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego dr in�. Piotr Szwemin


Report on 3rd International Workshop on MBE Growth Physics and Technology

A very successful and hugely enjoyable gathering of researchers from 13 countries took place in Warsaw, May 23rd – May 28th 1999. The meeting (MBE-GPT ’99) was the third in a series organized by Professor Marian A Herman, of the Institute of Physics, Polish Academy of Sciences. A feature of the meeting was the large proportion of eminent speakers who gave no less than 30 invited presentations on the wide range of semiconductor, magnetic and insulator material systems currently being researched using MBE growth techniques – the unifying theme of the meeting. Although III-V materials were strongly in evidence there was substantial time devoted to the II -VI’s, SiGe and the alkali halides. What was clear is that MBE and its variants (including surfactant-assisted and plasma-assisted growth) are playing a pivotal role in researching the intriguing influences of reduced dimensionality on the electrical, optical and magnetic properties of these materials. Although thin layer-by-layer blanket growth on (100) substrates is still challenging enough, what is exciting scientists world-wide is the ability to exploit so-called self organized (MBE) growth processes on vicinal and/or patterned substrates to produce nano-structure arrays-thereby avoiding complex nano- fabrication processes.
The highlights of the meeting are too numerous to mention but I found the following presentations especially illuminating:
Professor Joyce (London) on IIl-V growth processes, Professor Bimberg (Berlin) and Dr Ledentsov (St Petersburg) on quantum dots and lasers, Professor Sasaki (Osaka) on heteroepitaxy, Professor Hommel (Bremen) on ZnSe and GaN light emitters. Professor Gomik (Vienna) on quantum wires and superlattices, Professor Bayreuther (Regensburg) on magnetic nano-structures and finally Dr Osten (Frankfurt (Oder)) on SiGeC. The presentations generally contained an enlightening tutorial element which was well appreciated by the participants. The proceedings have been published in Thin Solid Films in vol. 367, nos.1,2 (2000).
Whilst MBE is very much at home in the research laboratory what is perhaps more surprising is that this growth technology is also close to the commercial world – it already being a well established production tool for III-V devices and there is considerable potential for its use in the commercial SiGe device arena.
The meeting was complimented by some very enjoyable social events, including one in the notorious Napoleon Inn in Warsaw, where the fine food and Polish culture were in strong evidence, The unusual format of the meeting proved to be very effective and with skilful orchestration by Marian A. Herman, ensured that the time was exceedingly well spent – a glorious combination of scientific endeavor, subject briefing, conviviality and jolly good fun! We all eagerly anticipate the 4th meeting in the series.

by Evan Parker Department of Physics University of Warwick, UK


II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors -SGS’2000

W dniach 25-28 wrze�nia 2000 r. odby�a si� w Hotelu „NARCYZ” w Ustroniu, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Pr��niowego mi�dzynarodowa konferencja II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2000. Przewodnicz�cym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego by� dr hab. in�. Jacek SZUBER, a g��wnym organizatorem – Zak�ad Mikroelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki �l�skiej w Gliwicach.
By�o to ju� drugie, kolejne spotkanie naukowe specjalist�w zajmuj�cych si� badaniami z zakresu nauki, technologii i zastosowa� p��przewodnikowych sensor�w gazowych. Og��em w Seminarium udzia� wzi��o 60 uczestnik�w, w tym blisko 50 uczestnik�w zagranicznych ze wszystkich najwa�niejszych �wiatowych o�rodk�w naukowych z tej tematyki, w tym m.in. z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Litwy, Mo�dawii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, W�gier i Polski. Seminarium sta�o si� okazj� do wymiany informacji, do�wiadcze� i pomys��w, forum do szerokiej dyskusji na temat aktualnie prowadzonych bada� w �wiecie, oraz umo�liwi�o prezentacj� swoich osi�gni�� naukowych, zw�aszcza m�odym naukowcom. Sta�o si� ponadto okazj� do nawi�zania i zacie�nienia kontakt�w osobistych.
Uroczystego otwarcia Seminarium dokonali Przewodnicz�cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – Jacek SZUBER, oraz Przewodnicz�cy Mi�dzynarodowego Komitetu Doradczego – Vilho LANTTO z Uniwersytetu w Oulu (FINLANDIA). Obrady Seminarium rozpocz�� referat przegl�dowy tw�rcy koncepcji pierwszego p��przewodnikowego sensora gazowego – Noboru YAMAZOE z Uniwersytetu Fukuda (JAPONIA) p.t. „Progress in semiconductor gas sensors”.
W trakcie Seminarium wyg�oszono ��cznie ponad 20 referat�w zaproszonych w ramach kilkunastu sesji tematycznych.
Przedmiotem dw�ch sesji tematycznych pierwszego dnia Seminarium by�y g��wne kierunki w badaniach p��przewodnikowych sensor�w gazowych, w ramach kt�rych referaty przedstawili: Vilho LANTTO z Uniwersytetu w Oulu (FINLANDIA), Guliano MARTINELLI z Uniwersytetu w Ferrara (W�OCHY), Satoshi Nakata z Uniwesytetu Nara (JAPONIA), oraz Vladimir BRYNZARI z Uniwersytetu w Kiszyniowie (MO�DAWIA).
Drugi dzie� Seminarium zdominowa�a tematyka najwa�niejszego p��przewodnikowego materia�u sensorowego – dwutlenku cyny SnO2. Referaty dotycz�ce najnowszych kierunk�w w technologii wytwarzania oraz kontroli w�asno�ci cienkowarstwowych i grubowarstwowych sensor�w na bazie SnO2 wyg�osili: Albert CORNET z Uniwersytetu w Barcelonie (HISZPANIA), Guido FAGLIA z Uniwersytetu w Brescii (W�OCHY) i Harald BÖTTNER z Instytutu Fraunhofera z Freiburga (NIEMCY). W drugim dniu Seminarium odby�a si� r�wnie� specjalna sesja naukowa po�wi�cona pami�ci tragicznie zmar�ego prof. Wolfganga GÖPELA z Uniwersytetu w Tübingen (NIEMCY), jednego z najwybitniejszych specjalist�w z tematyki p��przewodnikowych sensor�w gazowych ostatnich lat, w trakcie kt�rej referaty zaproszone wyg�osili jego najbli�si wsp��pracownicy: Udo WEIMAR, Nicolae BARSAN, Jürgen KAPPLER oraz Martin SINNER-HETTENBACH.
Trzeci dzie� Seminarium zdominowa�a tematyka p��przewodnikowych materia��w tlenkowych. Referaty dotycz�ce najnowszych kierunk�w w technologii wytwarzania oraz kontroli w�asno�ci cienkowarstwowych i grubowarstwowych tlenk�w p��przewodnikowych oraz zwi�zk�w mieszanych wyg�osili: Giovanna GHIOTTI z Uniwersytetu w Turynie (W�OCHY), Ferenc RETI z Politechniki w Budapeszcie (W?GRY), Arunas SETKUS z Instytutu Fizyki P��przewodnik�w z Wilna (LITWA), oraz Katarzyna ZAKRZEWSKA z Katedry Elektroniki AGH w Krakowie. W trzecim dniu Seminarium odby�y si� r�wnie� dwie sesje naukowe po�wi�cone zagadnieniom zastosowa� p��przewodnik�w sensor�w gazowych i ich system�w, w ramach kt�rych referaty wyg�osili: Clauss-Dieter KOHL z Uniwersytetu w Giessen (NIEMCY) i Jose Pedro SANTOS z Uniwersytetu w Madrycie (HISZPANIA).
Czwarty dzie� Seminarium po�wi�cony by� tematyce nowych materia��w sensorowych, a referaty wyg�osili Luca OTTAVIANO z Uniwersytetu w L’Aquila (W�OCHY) i Wac�aw BA�A z Uniwersytetu w Toruniu.
W trakcie Seminarium wyg�oszono r�wnie� blisko 20 kr�tkich komunikat�w w ramach poszczeg�lnych sesji tematycznych, a ponadto odby�a si� Sesja Plakatowa, w trakcie kt�rej zaprezentowano ponad 20 komunikat�w z prac w�asnych.
Podsumowania bardzo interesuj�cych obrad Seminarium dokona� Vilho LANTTO, natomiast uroczystego zamkni�cia Seminarium – J. SZUBER.
Organizatorzy wydali specjalny zeszyt z programem i streszczeniami przedstawionych referat�w i komunikat�w. Referaty plenarne, niekt�re komunikaty i prezentacje plakatowe zostan� opublikowane w THIN SOLID FILMS. Aktualnie trwa proces recenzji ponad 30 prac z�o�onych do druku.
W ramach programu socjalnego Seminarium, kt�remu towarzyszy�a wspania�a, s�oneczna jesienna pogoda, odby�a si� m.in. tradycyjna, uroczysta kolacja, po��czona z wyst�pem zespo�u kameralnego, oraz ognisko, z pieczeniem kie�basek.
Seminarium by�o finansowane cz��ciowo z op�at konferencyjnych wnoszonych przez uczestnik�w, a cz��ciowo z dotacji Komitetu Bada� Naukowych.
W powszechnej opinii uczestnik�w Seminarium dobrze wype�ni�o luk� w systemie konferencji naukowych z tematyki sensorowej organizowanych w �wiecie i zgodnie ze wst�pnymi ustaleniami b�dzie dalej organizowane cyklicznie co 2 lata, z udzia�em specjalist�w ze wszystkich wa�niejszych o�rodk�w �wiatowych z tej tematyki. Planowane jest r�wnie� zorganizowanie formalnego mi�dzynarodowego stowarzyszenia specjalist�w zajmuj�cych si� tematyk� p��przewodnikowych sensor�w gazowych, kt�rego spotkania odbywa�yby si� w trakcie kolejnych Seminari�w z serii SGS w Ustroniu.

Prof. dr hab. Jacek Szuber


SPRAWOZDANIE z XII Mi�dzynarodowej Szko�y Letniej Plazmowej In�ynierii Powierzchni” Ko�obrzeg-2000

Katedra In�ynierii Materia�owej i �rodowiskowe Laboratorium Techniki Pr��niowej Politechniki Koszali�skiej zorganizowa�y w dniach 8-12 maja br. W Ko�obrzegu w Hotelu „SOLNY” konferencj�, kt�ra stanowi�a dwunast� edycj� Mi�dzynarodowej Szko�y Letniej pod nazw� „Modern Plasma Surface Technology „.
W tej tradycyjnej, corocznej imprezie naukowej bior� udzia� przedstawiciele wszystkich krajowych o�rodk�w naukowo-badawczych i niekt�rych zagranicznych, zajmuj�cych si� badaniami nad pr��niowo-plazmowymi technologiami warstw cienkich oraz ich wdro�eniami w r��nych dziedzinach przemys�u. Szczeg�lnym przedmiotem naukowego zainteresowania uczestnik�w naszych szk�� s� problemy optymalizacji technologii wytwarzania warstw, spe�niaj�cych rol� cienkich pow�ok przeciw zu�yciowych, osadzanych na r��nego typu narz�dzia i cz��ci maszyn. maszyn.
Tradycyjnie, dzi�ki staraniom kierownika szko�y prof. Witolda Prechta, wyk�adowcami byli wybitni specjali�ci w tej dziedzinie nauki z kraju i z zagranicy. Byli to profesorowie: Marek Szymo�ski z Uniwersytetu Jagiello�skiego, Jerzy Zdanowski z Politechniki Wroc�awskiej, Piotr Kula i Bogdan Wendler z Politechniki ��dzkiej, Zygmunt Rymuza z Politechniki Warszawskiej oraz Jan Kusi�ski z Akademii G�rniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagranicznymi wyk�adowcami szko�y byli profesorowie Lars Hultman z Linköping University w Szwecji, Jose L.de Segovia z Instituto de Fisica CSIC z Madrytu, Peter Klages z Frauenhofer Institut Braunschweig, Niemcy oraz Rüdiger Wilberg z Vakuumtechnik Dresden, Niemcy.
Szko�� zainaugurowa�y wyst�pienia i wyk�ady Rektora Politechniki Koszali�skiej, prof. Krzysztofa Wawryna oraz Dziekana Wydzia�u Mechanicznego, prof. Wojciecha Kacalaka. Og��em zosta�o wyg�oszonych 14 wyk�ad�w. Okazj� do prezentacji dorobku niekt�rych uczestnik�w z okresu od ostatniej szko�y by�a sesja plakatowa, w kt�rej zaprezentowano 13 prac.
Czas wolny mi�dzy intensywnymi zaj�ciami wype�ni�y jak zwykle zawsze atrakcyjne spacery brzegiem morza, ognisko z kapel� ludow� oraz spotkanie kole�e�skie.
Teksty wyk�ad�w oraz wnioski z dyskusji naukowych ukaza�y si� w czerwcu 2000 w materia�ach z XII Mi�dzynarodowej Szko�y Letniej Plazmowej In�ynierii Powierzchni Ko�obrzeg-2000 opublikowane w wydawnictwie Politechniki Koszali�skiej.
W ramach Szko�y odby�o si� r�wnie� zebranie sprawozdawcze Sekcji In�ynierii Powierzchni PTP. G��wnym przedmiotem zebrania by�a dyskusja wniosku zg�oszonego przez dr Ryszarda Mani� z AGH, by wydawnictwo Politechniki Koszali�skiej publikuj�ce materia�y naukowe kolejnych szk��, podnie�� do rangi periodyku. Wed�ug wnioskodawcy poziom edytorski, merytoryczny jak i renoma szko�y upowa�niaj� do podj�cia przez sekcj� In�ynierii Powierzchni PTP w tym kierunku odpowiednich krok�w. Podejmuj�c pr�b� realizacji tego wniosku, wr�czamy Pa�stwu kolejny zeszyt z materia�ami 12-th International Summer School KOLOBRZEG’2000, jako pierwszy numer nowego wydawnictwa cyklicznego. Wytyczne edytorskie zamieszczone s� w za��czonym zeszycie. Ze swej strony rozpoczn� dzia�ania na rzecz sformalizowania tej inicjatywy.
Szko�y odbywaj� si� pod auspicjami International Union of Vacuum Sciences and Technical Application (IUVSTA) oraz Polskiego Towarzystwa Pr��niowego i s� dofinansowywane przez Komitet Bada� Naukowych i Departament Nauki Ministerstwa Edukacji Narodowej, za co jeste�my wymienionym instytucjom bardzo wdzi�czni i zobowi�zani.

dr in�. Piotr My�li�ski
prof.dr hab.in�. Witold Precht


III Sympozjum Polsko – Francuskie w zakresie nauki, techniki i zastosowa� pr��ni

W dniach 18 – 19 maja 2000 roku odby�o si� w Warszawie na terenie Instytutu Technologii Pr��niowej III Sympozjum Polsko – Francuskie zorganizowane pod patronatem Polskiego i Francuskiego Towarzystwa Pr��niowego. W trakcie sympozjum dokonano aktualnego przegl�du osi�gni�� w zakresie nauki i technologii pr��ni oraz ich zastosowa� b�d�cych rezultatem polsko – francuskiej kooperacji lub le��cych w sferze zainteresowa� polskich i francuskich uczestnik�w sympozjum.

  W czasie sympozjum prezentowana by�a nast�puj�ca tematyka:

 • Nauka o pr��ni i technologia
 • Metalurgia pr��niowa i cienkie warstwy
 • Materia�y i technologie dla elektroniki
 • Obr�bka powierzchni ��cznie z obr�bk� plazmow�
 • Nanomateria�y
 • Nauka stosowana o powierzchni

W seminarium uczestniczy�o og��em 60 os�b w tym 14 os�b z Francji. Program seminarium obejmowa� 17 referat�w specjalistycznych wyg�oszonych przez zaproszonych wyk�adowc�w z tego 8 przez wyk�adowc�w z Francji. Zaprezentowano tak�e 11 prac w postaci plakatowej w tym 5 prac ze strony francuskiej.
Sympozjum towarzyszy�a wystawa zwi�zana z nim tematycznie, gdzie wystawcami by�y nast�puj�ce firmy: COMEF – Katowice, TEPRO – Koszalin, HEF-EXPROHEF – Francja, Przemys�owy Instytut Elektroniki – Warszawa, Instytut Technologii Pr��niowej – Warszawa.
J�zykiem sympozjum by� j�zyk angielski. Obszerne streszczenia referat�w i komunikat�w zosta�y wydane w materia�ach konferencyjnych. Natomiast pe�ne teksty nades�anych do druku referat�w i komunikat�w wydano w specjalnie po�wi�conemu temu seminarium zeszytowi „Elektronika” nr 11 2000 r.

Za Komitet Organizacyjny Doc. Czes�aw Kiliszek


VIII Seminarium Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw PTP
POWIERZCHNIA I STRUKTURY CIENKOWARSTWOWE
Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii STM i AFM (STM/AFM 2000)
Zakopane, 7 – 9 grudnia 2000

Seminarium zosta�o zorganizowane w ramach serii seminari�w „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe”, kt�re odbywaj� si� corocznie pod patronatem Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw PTP. Zgodnie z ustaleniami podj�tymi na ubieg�orocznym spotkaniu (Kazimierz Dolny, 15-18 wrze�nia 1999 r.) organizatorem spotkania w roku 2000 zosta� Zak�ad Fizyki Do�wiadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiello�skiego.
Celem seminarium by�o wsp�lne spotkanie os�b, kt�re zajmuj� si�, lub pragn� si� zajmowa� w przysz�o�ci szeroko poj�tymi badaniami powierzchni przy pomocy nowych technik skaningowych, takich jak mikroskopia tunelowa STM, mikroskopia si� atomowych AFM i inne techniki pochodne stosowane zar�wno w warunkach ultrawysokiej pr��ni jak i w atmosferze gazowej i w cieczach. Spotkanie mia�o charakter interdyscyplinarny, da�o przegl�d bada� prowadzonych w r��nych o�rodkach naszego kraju we wsp��pracy zagranicznej, lub przez polskich naukowc�w dzia�aj�cych czasowo zagranic� jak r�wnie� i na sta�e.

  Wyg�oszono nast�puj�ce referaty:

  • Sekcja – Podstawy STM

  • „Wielokana�owe tunelowanie elektron�w w uk�adzie ostrze-powierzchnia pr�bki: symulacje procesu powstawania obraz�w w skaningowej mikroskopii tunelowej” – L. Jurczyszyn, IFD UWr.
  • „Obliczenia struktury elektronowej i obraz�w STM powierzchni (001) GaN w strukturze blendy cynkowej”- B.Stankiewicz, IFD UWr.
  • „Badanie oddzia�ywa� tuneluj�cych elektron�w z powierzchni� grafitu w skali atomowej”- W. Olejniczak, KFCS U�
  • Sekcja – STM w badaniu nanostruktur:

  • „Badanie nanostruktur powierzchniowych przy pomocy niskotemperaturowej mikroskopii STM i LEEM” – M. Ja�ochowski, IF UMCS
  • Obrazy STM nadstruktur powstaj�cych w uk�adzie adsorpcyjnym Gd/W(112) – A. Ciszewski, IFD UWr.
  • „Nanocz�stki z�ota na TiO2 i Fe3O4” – N. Spiridis, IKiFP PAN K-�w
  • Sekcja – SPM w badaniach materia��w i uk�ad�w elektronicznych: „Architecture for Molecular Electronic Devices: Scanning Probe Microscopy Investigations” – Z. Klusek, KFCS U�

  • „Zastosowania mikroskopii bliskich oddzia�ywa� w diagnostyce materia��w i uk�ad�w mikro i nanoelektronicznych”- T. Gotszalk, ITM PWr.
  • „Badanie powierzchni zwi�zk�w p��przewodnikowych z grupy AIIIBV metodami mikroskopii si� atomowych i pr�du tunelowego”- J. Ko�odziej, IF UJ
  • „Analiza defekt�w w homoepitaksjalnych warstwach GaN przy u�yciu mikroskopu AFM- G. Nowak, CBW PAN W-wa
  • „Obserwacja samoorganizacji i struktur warstw niep�askich p��przewodnika organicznego na powierzchni kryszta�u Ag(110) – badania STM i LEED”- R. Nowakowski, IChF PAN W-wa
  • „Badanie powierzchni kryszta��w nadprzewodnikowych zwi�zk�w Tlenkowych”- W. Sadowski, WFTiMS PGd
  • „Skaningowa spektroskopia tunelowa klastr�w ferromagnetycznych na powierzchni nadprzewodnika Bi2Sr2CaCu2O8+y”- M. Kami�ski, IF PPoz.
  • „Badanie topografii powierzchni cienkich warstw SnO2 otrzymanych technik� L-CVD przy pomocy mikroskopii AFM”- J. Szuber, IF P�l.
  • Sekcja – SPM w badaniach nanostruktur

  • „Wytwarzanie i badanie nanostruktur za pomoc� STM/STS i AFM” – R. Czajka, IF PP
  • „Wzrost uk�ad�w wielowarstwowych Co/Cu badany przy pomocy skaningowego mikroskopu si� atomowych”- M. Marsza�ek, IFJ K-�w
  • „Powstawanie i modyfikacja nanostruktur na powierzchni izolator�w jonowych pod wp�ywem wzbudzenia elektronowego”- B. Such, IF UJ
  • Sekcja – SPM w badaniach magnetyzmu

  • „Zastosowania SPM w magnety�mie” – J. Korecki, AGH i IKiFP PAN K-�w
  • „Przesz�o��, tera�niejszo�� i przysz�o�� zapisu informacji”- M. Aleszkiewicz IF PAN W-wa
  • „STM w badaniach heteroz��czy ferromagnetyk/p��przewodnik” – M. Przybylski, AGH
  • „Wykorzystanie mikroskopu si� magnetycznych dla wizualizacji magnetycznych struktur domenowych”- I. Sveklo, ZMF UBia�.
  • „Jednoosiowa anizotropia magnetyczna amorficznych i polikrystalicznych uk�ad�w wielowarstwowych naniesionych na wygi�te pod�o�a’- T. Stobiecki, AGH
  • Sekcja – AFM w badaniach polimer�w i uk�ad�w biologicznych

  • „Zastosowanie bezkontaktowej mikroskopii AFM do badania powierzchni uk�ad�w biologicznych”- F. Krok �LAFiBS UJ
  • „AFM �ywych kom�rek krwi” – R. Nowakowski, IChF PAN W-wa
  • „Badanie zmian struktury cytoszkieletu kom�rek za pomoc� skaningowej mikroskopii si� – M. Lekka, IFJ K-�w
  • „Zastosowanie mikroskopii si� atomowych w badaniach polimer�w”- H. Kaczmarek, WCh UMK
  • „Separacja faz w cienkich warstwach mieszanek polimerowych sporz�dzonych na pod�o�ach modyfikowanych za pomoc� monowarstw organicznych typu SAM”- P. Cyganik, IF, UJ
  • „Badanie topografii powierzchni film�w polimerowych technik� AFM”- A. Kowal, IKiFP PAN K-�w Sekcja -Niekonwencjonalne zastosowania SPM
  • „Quantitative nanoscale measurements of mechanical properties”- A. J. Kulik, EPF Lausanne
  • „Badanie w�a�ciwo�ci mechanicznych polimer�w”- M. Nowicki, IF PPoz
  • „Elektrochemiczny skaningowy mikroskop tunelowy w badaniach „in situ” uk�ad�w metal-elektrolit” – W. Lisowski, IChF PAN W-wa
  • „Badania „in situ” STM wp�ywu adsorpcji anion�w na proces rozpuszczania i osadzania miedzi na elektrodzie Cu(111) w roztworze kwasu siarkowego” – W. Polewska, PPoz.
  • „Badania STM-AFM proces�w powierzchniowych wyst�puj�cych przy oddzia�ywaniu tlenu i wodoru z cienkimi warstwami Pd”- T. Kobiela, IChF PAN W-wa
  • „Badanie wybranych warstw optycznych metod� AFM i metodami komplementarnymi – J. Ciosek, IO WAT.
  Prezentacje plakatowe:

  • M. Aleszkiewicz i inni, IF PAN W-wa, Zaburzeniowy mikroskop optyczny bliskiego pola pracuj�cy w odbiciu;
  • W. Gruhn i Z. B�k, IF WSP Czestochowa, Oddzia�ywania magnetyczne w obszarze studni kwantowej heterostruktury
  • p��przewodnikowej z paraboliczn� barier� potencja�u;
  • I. Flis-Kabulska, IChF PAN W-wa, Zastosowanie AFM i XPS do badania morfologii produkt�w utleniania �elaza.
  • R. Nowakowski i R. Du�, IChF PAN W-wa, Obserwacje AFM tworzenia amalgamat�w – por�wnanie procesu w odniesieniu do srebra i z�ota.
  • I. Sveklo i inni, ZFM UBia�. I IF PAN W-wa, Optymalizacja warunk�w wzrostu warstw.

W seminarium STM/AFM 2000 wzi��o udzia� 67 uczestnik�w. Organizator przygotowa� wy��czenie materia�y w postaci streszcze�. Ze wzgl�du na utrzymanie bardzo niskich koszt�w uczestnictwa w seminarium postanowiono nie wydawa� materia��w.

Opracowa� T. Stobiecki za zgod� prof. M. Szymo�skiego na podstawie materia��w ze strony www.if.uj.edu.pl


Sprawozdania z dzia�alno�ci sekcji PTP

SPRAWOZDANIE
z dzia�alno�ci Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego
w 2000 r.

Rok 1999 by� kolejnym �smym rokiem dzia�alno�ci Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego (PTP), w kt�rym Zarz�d Sekcji wybrany przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji w dniu 25 maja 1998 r. w trakcie I Kongresu PTP w Krakowie pracowa� w nast�puj�cym sk�adzie:

 • dr.hab. Jacek SZUBER – prof.nzw., Instytut Fizyki Pol.�l. w Gliwicach – przewodnicz�cy
 • prof.dr hab. Aleksander JAB�O�SKI – Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie – z-ca przewodnicz�cego
 • dr Piotr KONARSKI – Instytut Technologii Pr��niowej, Warszawa – sekretarz.

Zgodnie z planem dzia�ania przedyskutowanym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 25 maja 1998 r. Zarz�d Sekcji r�wnie� w roku 2000 skupi� si� g��wnie na organizacji lub wsp��organizacji konferencji naukowych organizowanych pod auspicjami PTP.

  Najwa�niejszym osi�gni�ciem Sekcji w roku 2000 by�o:

 • zorganizowanie przez Zak�ad Mikroelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki �l�skiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, mi�dzynarodowej konferencji naukowej p.n. II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors – SGS’2000 w dniach 25-28 wrze�nia 2000 r. w Ustroniu. W Seminarium wzi��o udzia� ponad 60 uczestnik�w, w tym ok. 40 z zagranicy. W trakcie Seminarium wyg�oszono ponad 20 refererat�w zaproszonych, a pozosta�e prace przedstawiono w formie komunikat�w ustnych oraz plakat�w. Materia�y Seminarium uka�� si� w specjalnym numerze THIN SOLID FILMS, recenzowanego czasopisma wydawnictwa Elsevier Science S.A.. Sprawozdanie z Seminarium przygotowa� niezale�nie Przewodnicz�cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Seminarium – przewodnicz�cy Sekcji (w za��czeniu).
 • zorganizowanie przez Zak�ad Fizyki Do�wiadczalnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiello�skiego w Krakowie, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, VIII Seminarium „Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe – STM/AFM 2000” w dniach 7-9 grudnia 2000 r. w Zakopanem. Wiod�c� tematyk� Seminarium by�y badania powierzchni i struktur cienkowarstwowych metodami skaningowej mikroskopii STM i AFM. W trakcie Seminarium wyg�oszono 6 referat�w zaproszonych, oraz oko�o 25 referat�w (komunikat�w) zg�oszonych, w tym kilka prezentacji plakatowych. Sprawozdanie z Seminarium przygotowa� niezale�nie Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego Seminarium – prof. M. SZYMO�SKI.

  Najbli�szym zamierzeniem Sekcji jest wsp��organizacja w roku 2001:

 • II Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w Warszawie, w dniach 13-17 maja 2001 (szczeg��owe informacje w odzielnym komunikacie),
 • kolejnej, cyklicznej konferencji naukowej p.n.: II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’2001 w dniach 10-13 wrze�nia 2001 w Ustroniu.

Przewodnicz�cy Sekcji Nauki o Powierzchni PTP
Prof. dr hab. Jacek SZUBER


Protok��
Z Walnego Zebrania Sekcji
Plazmowej In�ynierii Powierzchni

Zebranie odby�o si� w dniu 02.03.2001 w Szklarskiej Por�bie w domu wczasowym Politechniki Wroc�awskiej „Rado��” podczas VII Og�lnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe”.
Zebranie rozpocz�� przewodnicz�cy sekcji Prof. W. Precht witaj�c jego uczestnik�w – cz�onk�w zwyczajnych, kandydat�w oraz sympatyk�w.
Na 16 obecnych os�b uprawnionych do g�osowanie by�o 13. Zebranie odby�o si� w tzw. drugim terminie i zgodnie z regulaminem podj�te decyzje i wyniki g�osowa� s� wa�ne. List� uczestnik�w zebrania za��czono do protoko�u.
Sekretarz sekcji dr R.Mania przedstawi� propozycj� porz�dku obrad, kt�ra zosta�a zaakceptowana.
W jawnym g�osowaniu wybrano przewodnicz�cego Zebrania. Zosta� nim jednog�o�nie wybrany Prof. J. Zdanowski.
Nast�pnie dokonano wyboru (g�osowanie jawne) Komisji Skrutacyjnej w sk�adzie: dr A. Czy�niewski z Pol. Koszali�skiej i dr M.D�browski z Pol. Krakowskiej.
W kolejnym punkcie porz�dku obrad sekretarz sekcji odczyta� protok�� z poprzedniego zebrania Sekcji, kt�re odby�o si� w Ko�obrzegu w dniu 10.05.2000 roku w trakcie trwania 12th International Special Summer School „Modern Plasma Surface Technology”. Poinformowa� zebranych, �e na r�ce sekretarza PTP T.Stobieckiego z�o�y� sprawozdanie z dzia�alno�ci sekcji. Zosta�o ono opublikowane w Biuletynie PTP nr 1 (29) 2000 zamieszczonym w zeszycie 4, tom XLI Elektroniki. Przypomnia� zebranym, �e na stronie www PTP ukaza� si� biuletyn nr 10 (2/2000) zawieraj�cy sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP.
W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicz�cy Sekcji Prof. W. Precht przedstawi� obszerne sprawozdanie z dzia�alno�ci statutowej. Zwr�ci� uwag� na fakt coraz wi�kszego udzia�u polskich naukowc�w w mi�dzynarodowych konferencjach i organizacjach. Wyrazi� nadziej� na utrzymanie tendencji wzrostowych rozwoju kadr w poszczeg�lnych o�rodkach. Przypomnia�, �e zgodnie z ustaleniami, kolejna „Szko�a Letnia” jest planowana na 2002 rok. Wyrazi� nadziej�, �e do tego czasu zapadn� ostateczne postanowienia odno�nie sprawy redakcji czasopisma naukowego. Przypomnia� te� o zbli�aj�cym si� II Kongresie PTP i Walnym Zebraniu Towarzystwa zach�caj�c do uczestnictwa. Uzna� za niepo��dane zjawisko znaczny wzrost koszt�w kolejnych konferencji, co w du�ej mierze ogranicza liczb� uczestnik�w.
Nast�pnie przeprowadzone zosta�y wybory przewodnicz�cego Sekcji. Kandydatur� Prof. W.Prechta zg�osi� R. Mania. Poniewa� nie by�o innych kandydatur, zamkni�ta zosta�a lista i przyst�piono do tajnego g�osowania. Komisja Skrutacyjna poda�a przewodnicz�cemu zebrania wyniki i Prof. J.Zdanowski oznajmi� zebranym i� w wyniku tajnego g�osowania uzyskuj�c 13 g�os�w ZA (wstrzymuj�cych si� i przeciwnych nie by�o) prof. W.Precht zosta� prawomocnie wybrany Przewodnicz�cym Sekcji – Plazmowa In�ynieria Powierzchni, na kolejna kadencj�.
Nast�pnym punktem, zgodnie z zatwierdzonym porz�dkiem obrad, by�y wybory cz�onk�w Zarz�du Sekcji.
Prof. W.Precht zg�osi� kandydatur� prof. A.Michalskiego z Pol. Warszawskiej. Prof. J. Zdanowski zg�osi� kandydatur� dr R.Mani z AGH i dr B. Wendlera z Pol. ��dzkiej. Prof. S.Mitura zaproponowa� dr W.Oleszkiewicza z Pol. Wroc�awskiej, a ten z kolei kandydatur� dr K.Reszke z Pol. Koszali�skiej. (Zgod� na kandydowanie nieobecnego na zebraniu K. Reszke potwierdzi� W.Precht.) Lista kandydat�w zosta�a zamkni�ta. Przewodnicz�cy Sekcji uzasadni� potrzeb� wyboru 5 – osobowego zarz�du, kt�rego cz�onkowie zlokalizowani s� w r��nych o�rodkach naukowych. Taki stan u�atwia prowadzenie dzia�alno�ci statutowej oraz wymian� informacji pomi�dzy cz�onkami Sekcji. Przewodnicz�cy zebrania, zarz�dzi� tajne g�osowanie. Po jego przeprowadzeniu zosta�y og�oszone wyniki. Ka�dy z kandydat�w uzyska� po 13 g�os�w ZA przy braku g�os�w przeciwnych i wstrzymuj�cych si�.
Przewodnicz�cy Sekcji podzi�kowa� zebranym za jednomy�lno�� i wrazi� nadziej� na owocn� wsp��prac� z nowo wybranym Zarz�dem Sekcji. Funkcj� Sekretarza Sekcji ponownie powierzono dr R. Mani z AGH.
Nast�pnym punktem obrad by� wyb�r, w jawnym g�osowaniu, delegata do Vacuum Metallurgy. Prof. S. Mitura zg�osi� kandydatur� dr B. Wendlera, za� prof. J.Zdanowski kandydatur� prof. W.Prechta. Dr. B.Wendler nie wyrazi� zgody na kandydowanie podkre�laj�c jednocze�nie w swej wypowiedzi ogromne zas�ugi prof. Prechta. Prof. J.Zdanowski zwr�ci� uwag� na fakt, �e prof. Precht jest szeroko znany w mi�dzynarodowych o�rodkach naukowych. Du�y wp�yw ma na t� sytuacj� problem organizacji Szko�y Letniej. Pozwala to nawi�za� liczne cenne naukowe kontakty. Ma to ogromne znaczenie w przypadku delegata Sekcji do Vacuum Metallurgy Division.
W jawnym g�osowaniu jednog�o�nie wybrano delegatem prof. W.Prechta.
Ostatnim punktem obrad by�y „wolne wnioski”. Poruszono w trakcie d�ugiej dyskusji szereg temat�w.
Jednym z nich by�a sprawa organizacji periodyku naukowego. Dr R. Mania zaproponowa� aby rozwa�y� mo�liwo�ci rozszerzenia organizowanego czasopisma odno�nie pe�nienia „us�ug” dla pozosta�ych sekcji. Materia�y poprzednich seminari�w nt. Techniki Jonowe by�y wydawane w tzw. materia�ach konferencyjnych. Aktualna punktacja przyj�ta przez KBN traktuje tego rodzaju wydawnictwa prac naukowych za „ma�o warto�ciowe”, st�d organizatorzy VII Og�lnopolskiego Seminarium zdecydowali si� „przenie��” wydruk materia��w do kolejnych numer�w czasopisma Elektronika. Wi��e si� to z konieczno�ci� przeredagowywania dostarczonych prac i z pewno�ci� spowoduje op��nienia w rozpowszechnieniu cennych niekiedy informacji. Posiadanie niejako „w�asnego wydawnictwa” w znacznej mierze u�atwi organizacj� konferencji naukowych. R�wnie� w braku publikacji w czasopi�mie nale�y poniek�d upatrywa� spodziewanej niskiej (wed�ug dotychczasowych informacji) frekwencji na zbli�aj�cym si� II Kongresie PTP.
Prof. Z.W.Kowalski zaproponowa� aby periodyk wydawa� w j�zyku angielskim, co niejako podwy�szy jego rang� i u�atwi rozpowszechnienie zagraniczne.
Inni (np. R.Mania) sugerowali, aby „dopu�ci�” wydruk zar�wno w j�zyku angielskim jak i polskim, co szczeg�lnie w pocz�tkowym okresie u�atwi dzia�alno�� i mo�e zwi�kszy� liczb� zg�aszanych do druku prac.
Zebrani (np. prof. Zdanowski, dr Dziuban, prof. A. Soko�owska, dr W.Oleszkiewicz) zwr�cili uwag� na coraz wi�ksze mo�liwo�ci i wzrastaj�c� popularno�� i dost�pno�� Internetu. Prof. J.Zdanowski podkre�li�, �e nale�y przeprowadzi� rozeznanie odno�nie zagadnie� prawnych w tym r�wnie� praw autorskich w zwi�zku z tego rodzaju dzia�alno�ci� w Internecie. R.Mania przypomnia� zebranym, �e istnieje w Internecie publikator PTP redagowany przez prof. T. Stobieckiego z AGH. Zebrani doszli do zgodnego wniosku, �e nale�y powa�nie rozwa�y� mo�liwo�� publikowania w Internecie zanim KBN podejmie w tej sprawie okre�lone stanowisko.
Drugim tematem, nie mniej burzliwej dyskusji, by� problem zwi�zany z finansowaniem bada� naukowych. Zebrani doszli do zgodnego wniosku i� nale�y rozpocz�� intensywne dzia�ania nad opracowaniem umo�liwiaj�cym podj�cie odpowiednich krok�w gwarantuj�cych uzyskanie tzw. projektu zamawianego. Zgodnie z propozycj� prof. A.Soko�owskiej uznano, �e grup� inicjatywn�, maj�c� rozpocz�� jak najszybciej dzia�ania w tym kierunku, b�d� PT prof. J.Zdanowski, W.Precht oraz S.Mitura.

Protok�� niniejszy sporz�dzi� Sekretarz Sekcji PIP. Dr Ryszard Mania.


INFORMACJA O KONFERENCJI:

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation
SSP’2001
USTRO�, September 10-13, 2001

Kolejne, II Mi�dzynarodowe Seminarium Pasywacji Powierzchni P��przewodnik�w – II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’2001, organizowane przez Zak�ad Mikroelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki �l�skiej w Gliwicach, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, po�wi�cone b�dzie zaprezentowaniu aktualnych kierunk�w w badaniach proces�w pasywacji powierzchni p��przewodnik�w, prowadzonych w r��nych o�rodkach naukowych na �wiecie.
Seminarium odb�dzie si� w dniach 10-13 wrze�nia 2001 r. w Hotelu „NARCYZ” w Ustroniu, jako konferencja satelitarna do XX European Conference on Surface Science – ECOSS’20, Krak�w, 4-7 wrze�nia 2001.
W trakcie Seminarium, kt�rego obrady b�d� odbywa�y si� w j�zyku angielskim, wyg�oszonych zostanie ok. 20 referat�w zaproszonych (45 min.). Pozosta�e zg�oszone prace zostan� przedstawione w postaci komunikat�w oraz plakat�w.
Materia�y Seminarium uka�� si� w specjalnym czasopisma VACUUM (Elsevier Science S.A.), podobnie jak poprzedniego Seminarium SSP’99 (Vacuum 57 (2000) 109-242.
Przewodnicz�cym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Seminarium SSP’2001 jest prof. Jacek SZUBER.


WYNIKI KONKURSU

WYNIKI KONKURSU O NAGROD? im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO
na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni.

Prace wykonane w roku 1999 nagrody przyznano w r. 2000

  W kategorii prac doktorskich przyznano 1 nagrod� i 1 wyr��nienie

 • Nagrod� w wysoko�ci 3 000 z� , oraz prenumerat� – otrzymuje dr Jerzy T. Sadowski (z ITP)
 • dr Maciej Czapkiewicz (z AGH) otrzymuje Wyr��nienie dyplomem

  W kategorii prac magisterskich:

 • Nagrod� w wysoko�ci 3000 z� i prenumerat� – otrzymuje mgr Tadeusz Macioch (z UMCS)
 • mgr Marcin Miczek (z Politechniki �l�skiej) otrzymuje Wyr��nienie dyplomem

Prace wykonane w roku 2000 nagrody przyznano w marcu 2001
W kategorii prac doktorskich przyznano 1 nagrod� i 1 wyr��nienie.
dr Andrzej Pelc otrzymuje Nagrod� w wysoko�ci 3 500 z� , oraz prenumerat�
dr in�. Grzegorz Czempik otrzymuje Wyr��nienie dyplomem.