Opublikowano

BIULETYN PTP nr 13 (1/2002)

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

SPRAWOZDANIE

z konferencji naukowej p.n.

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

współfinansowanej przez Polskie Towarzystwo Próżniowe

            W dniach 10-13 wrze�nia 2001 r. odby�o si� w Hotelu „NARCYZ” w Ustroniu, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego,  mi�dzynarodowe seminarium naukowe p.n. „II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’2001”.

Pomys�odawc� Seminarium, oraz Przewodnicz�cym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego by� prof. Jacek SZUBER, a g��wnym organizatorem – Zak�ad Mikroelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki �l�skiej w Gliwicach.

By�o to ju� drugie z kolei spotkanie naukowe g��wie europejskich specjalist�w zajmuj�cych si� badaniami naukowymi z zakresu pasywacji powierzchni p��przewodnik�w w aspekcie zastosowa� w mikroelektronice. Og��em w Seminarium udzia� wzi��o ponad 40 uczestnik�w, w tym blisko 30 uczestnik�w zagranicznych z Anglii, Brazylii, Francji, Japonii, Korei, Niemiec, Ukrainy, W�och i Rosji.

Seminarium rozpocz�� Przewodnicz�cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. Jacek SZUBER, kt�ry m.in. serdecznie powita� uczestnik�w Seminarium, w tym cz�onk�w Mi�dzynarodowego Komitetu Doradczego (International Advisory Committee) z jego Przewodnicz�cym – prof. Hideki HASEGAWA z Hokkaido University, Sapporo (JAPONIA), kt�ry z kolei powita� uczestnik�w Seminarium w imieniu Komitetu Doradczego, a nast�pnie rozpocz�� referat plenarny p.t. „Present status and key issues of surface passivation of III-V compound semiconductors – from semiclassical regime to quatum device structures” w ramach sesji otwarcia Seminarium.

W pierwszej sesji tematycznej pierwszego dnia Seminarium p.n. „Theoretical Studies of Semiconductor Surfaces and Interfaces” wyst�pili natomiast prof. G.P.SRIVASTAVA z Exeter University (ANGLIA) z referatem zaproszonym p.t. „Surface passivation by dissociative adsorption of moleculess”, prof.A.FERRAZ z Sao Paolo University (BRAZYLIA), z komunikatem p.t. „Zn- induced features at GaAs(110) surface: a first-principle study”, oraz Dr. B.ADAMOWICZ z Zak�adu Mikroelektroniki Politechniki �l�skiej w Gliwicach z referatem zaproszonym p.t. Electronic properties of InP and AlGaAs surfaces as derived from photoluminescence  efficiency spectra”.

W trakcie drugiej sesji tematycznej pierwszego dnia Seminarium w godzinach popo�udniowych p.n. „New Trends in Studies of Interfaces and Heterojunctions” wyst�pili Prof. Th.CHASSE z Leipzig University (NIEMCY) z referatem zaproszonym p.t. „Structure formation by sulfurization of compound semiconductor surfaces”, oraz Prof. K.HORN z Max-Planck Institute, Berlin (NIEMCY) z referatem zaproszonym p.t. „ Photoemission from semiconductor heterojunctions”. Na zako�czenie obrad pierwszego dnia w ramach sesji p.n. Low dimensional structure photonic devices” prof. M.BUGAJSKI z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie wyg�osi� referat p.t. „Resonant cavity photonic devices – physics and technology”. Po jej zako�czeniu odby�a si� tradycyjna prezentacja aparatury badawczej do bada� powierzchni materia��w przedstawiona przez krajowych dystrubutor�w – sponsor�w Seminarium.

W godzinach wieczornych pierwszego dnia Seminarium odby�a si� natomiast Sesja Plakatowa, w trakcie kt�rej zaprezentowano 15 komunikat�w z prac w�asnych, oraz tradycyjne kr�tkie przyj�cie powitalne uczestnik�w.

            Drugi dzie� obrad Seminarium rozpocz�� si� referatem zaproszonym Dr. E.KONENKOVEJ  z Ioffe Institute of Technical Physics, St.Petersburg (ROSJA) p.t. „Modification of GaAs(100) and GaN(0001) surfaces by treatment in alcoholic sulfide solution” w ramach sesji tematycznej p.n. „GaAs Surface Passivation”. W ramach tej cz��ci sesji wyst�pi� r�wnie� Dr. O. TERESHCHENKO z Institute of Semiconductor Physics, Novosibirsk  (ROSJA) z komunikatem p.t. „GaAs surfaces passivated in HCl-alcohol solutions: morphology, reconstruction and electronic properties”. 

W drugiej przedpo�udniowej sesji tematycznej p.n. “III-V Semiconductor Surface Passivation” wyst�pi� prof. Y.FUKUDA z Shizouka University (JAPONIA) z referatem zaproszonym p.t.  Structure and electronic states of sulfur-passivated InAs(001) and (111) surfaces studied  by LEED, STM, XPS, SRPES, XPD and IPES“, Dr. M.LOWE z Warwick University, Coventry (ANGLIA) z komunikatem p.t. “Electronic properties of aqueous ammonium polysulfide treated InAs(001) and InSb(0010) surfaces” oraz Dr. E.PAPIS z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie z komunikatem p.t. „Sulfide Treatment of GaSb Surface”.

Popo�udniowe obrady drugiego dnia Seminarium rozpocz��a sesja p.n. „Passivationof III-V Electronic Structures and Devices”, w kt�rej zosta�y przedstawione referaty zaproszone Prof. H.-H.PARKA z Yonsei University, Seoul (KOREA) p.t. „Surface preparation and effective xcontacts formation for GaAs surfaces”, oraz Prof. G.EFTEKHARI z State University of New York (USA) – „Electrical properties of sulfur passivated III-V compund devices”.

W trakcie ostatniej sesji drugiego dnia Seminarium p.n. Surface Passivation of Metal-Semiconductor Contacts referat zaproszony p.t Tunning Schottky barrier heights by organic modification of metal-semiconductor contacts” wyg�osi� Prof. D.Zahn z Chemnitz Technical University, Chemnitz (GERMANY)

W godzinach wieczornych drugiego dnia Seminarium odby�a si� tradycyjna, uroczysta kolacja.

W trzecim dniu obrad w trakcie pierwszej przedpo�udniowej sesji p.n. „New Trends in Passivation of Si Surfaces” Dr. E.PINCIK z Slovak Academy of Sciences, Bratislava (SLOVAKIA), przedstawi� referat zaproszony p.t. „Properties of semiconductor surfaces layered with very thin insulating overlayers prepared by impacts of low energy particles”, natomiast Dr. O.ISLAM z Darmstadt University (NIEMCY), wyg�osi� komunikat p.t. „Surface termination of Si by layered semiconductor”. W trakcie drugiej przedpo�udniowej sesji p.n. „Passivation of Si Electronic Structures and Devices”wyst�pili: Prof. B.GRUZZA z B.Pascal University, Clermont-Ferrand (FRANCJA) z refetatem zaproszonym p.t. ”Au/Al2O3/Si and Au/Al0/Al2O3/Si structures: elaboration, electron spectroscopies and electrical characteri-sations”, oraz Prof. J.MIZSEI z Budapest University of Technology (HUNGARY) z referatem zaproszonym p.t. „Fermi level pinning and passivation on the ultrathin oxide covered and bare Si surfaces and interfaces”.

W trakcie obrad popo�udniowych trzeciego dnia odby�a si� p.n. „New Trends in Passivation of GaAs Surfaces” w trakcie kt�rej przedstawiono 2 komunikaty uczestnik�w z Yonsei University, Seoul (KOREA): Dr. J.K.YANGA p.t. „Characteristics of oxygen bonding nature in Gd2O3 films on GaAs by XPS and XRD study” oraz Dr. S.W.PARKA  p.t. „Ambient pressure dried SiO2 aerogel for applying to GaAs as an intermetal dielectric”, a nast�pnie tzw. sesja okr�g�ego sto�u (round-table discussion) n.t. „Current status and perspectives of semiconductor surface passivation”, kt�rej moderatorem by� H.HASEGAWA, z udzia�em specjalist�w z zakresu pasywacji powierzchni p��przewodnik�w uczestnicz�cych w Seminarium.

Podsumowania bardzo interesuj�cych obrad Seminarium, kt�rym towarzyszy�y  d�ugie dyskusje po ka�dym zaprezentowanym referacie i komunikacie, dokona� Prof.H.HASEGAWA, natomiast uroczystego zamkni�cia Seminarium – Przewodnicz�cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – prof. J. SZUBER.

Na zako�czenie trzeciego dnia Seminarium zorganizowano ognisko po��czone z pieczeniem kie�basek.

Organizatorzy wydali specjalny zeszyt z programem i streszczeniami przedstawionych referat�w i komunikat�w. Pe�na tre�� wybranych referat�w plenarnych, oraz komunikat�w ustnych i plakatowych zaakceptowanych do druku zostanie natomiast opublikowana w specjalnym numerze VACUUM, recenzowanego czasopisma o zasi�gu �wiatowym z tzw. listy filadelfijskiej, wydawanego przez Elsevier Science, UK.

Seminarium sta�o si� okazj� do wymiany informacji, do�wiadcze� i pomys��w, forum do szerokiej dyskusji na temat aktualnie prowadzonych bada� z tej tematyki w �wiecie, oraz umo�liwi�o prezentacj� swoich osi�gni�� naukowych, zw�aszcza m�odym pracownikom naukowym. Sta�o si� ponadto okazj� do nawi�zania i zacie�nienia kontakt�w osobistych w trakcie m.in. dyskusji w przerwach obrad na tarasie Hotelu „NARCYZ”.

W powszechnej opinii uczestnik�w, w tym wybitnych specjalist�w z tematyki powierzchni p��przewodnik�w – m.in. cz�onk�w komitet�w redakcyjnych �wiatowych czasopism naukowych, Seminarium dobrze wype�nia luk� w systemie konferencji naukowych z z zakresu technologii powierzchni p��przewodnik�w organizowanych w �wiecie i zgodnie ze wst�pnymi ustaleniami b�dzie organizowane cyklicznie co 2 lata, z udzia�em specjalist�w ze wszystkich wa�niejszych o�rodk�w �wiatowych z tej tematyki.

Seminarium by�o finansowane cz��ciowo z op�at konferencyjnych wnoszonych przez uczestnik�w oraz kilku sponsor�w, a cz��ciowo z dotacji Komitetu Bada� Naukowych, m.in. poprzez Polskie Towarzystwo Pr��niowe.

 

Przewodnicz�cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

prof. Jacek Szuber


Protok�� z

X Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

zebrania sprawozdawczo – programowego,

kt�re odby�o si� w Szklarskiej Por�bie w dn. 15.05.2002

Miejsce zebrania: Szklarska Por�ba �rednia, ul. Muzealna 5 (O�r. konferencyjno-szkoleniowy „Rado��” Politechniki Wroc�awskiej)

 

Termin I godz. 1745 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 92 os�b – obecnych 9 cz�onk�w

Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 9 – obecnych 2 cz�onk�w

Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu 15.05.2002

Zgodnie z §20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 1800 przy obecnych 9 cz�onkach zwyczajnych i 2 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

 

Przebieg zebrania

ad.1.    Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski witaj�c zebranych, a nast�pnie zaproponowa� wybranie Sekretarza Zebrania.

ad. 2.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o na sekretarza Walnego Zebrania dr in�. K. Olszewsk�

ad. 3.            Przewodnicz�cy PTP podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

ad. 4.   Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

dr Franciszek Krok

dr in�. Ryszard Korbutowicz

ad. 5.            Przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski przedstawi� Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2001r do 15.05.2002r i Plan dzia�ania PTP w 2002 r. Tre�� sprawozdania stanowi za�. 1 do Uchwa�y Nr 1, a program dzia�ania – za�. 1 do Uchwa�y Nr 2.)

ad. 6.            Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2001r oraz Sprawozdanie finansowe za 2001r (Tre�� sprawozdania stanowi� za�. 2 i 3 do Uchwa�y Nr 1.)

ad. 7.            Skarbnik PTP dr in�. S. W�jcicki przedstawi� Plan finansowy na 2002r (Tre�� wyst�pienia stanowi za�. 2 do Uchwa�y Nr 2.)

ad. 8.   Z powodu braku przedstawicieli Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad ocen� sytuacji finansowej oraz sprawozdania finansowego Zarz�du PTP za 2001 rok (Za��cznik 3 do Protoko�u) odczyta� dr Korbutowicz.

ad. 9.            Komentuj�c przedstawione sprawozdania zauwa�ono, �e dobrze by�oby mie� w�asne czasopismo, jednak w sytuacji, gdy wszyscy ��daj� wydawania materia��w konferencyjnych w periodykach o wysokim „impact factor”, wym�g wydawania pod w�asnym szyldem PTP m�g�by doprowadzi� do zaniku niekt�rych seminari�w. Dr W�jcicki zauwa�y�, �e krytyczne uwagi dotycz�ce finans�w w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej odnosz� si� g��wnie do okresu dzia�alno�ci jeszcze Zarz�du poprzedniej kadencji. Prof. Ciszewski doda�, �e odpowiedzi� na zarzuty Komisji Rewizyjnej jest plan dzia�ania na przysz�y rok. Prof. Godlewski poinformowa�, �e otrzyma� informacj� o propozycji polsko – austriackiego seminarium przy wsp��udziale PAN.

ad. 10. Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednog�o�nie Uchwa�� nr 1 wraz z za��cznikami w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2001 r. (Za��cznik 4 do Protoko�u).

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednog�o�nie Uchwa�� nr 2 wraz z za��cznikami w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2002 r. (Za��cznik 5 do Protoko�u).

ad. 11. Prof. Ciszewski w imieniu Zarz�du PTP przedstawi� problemy, jakie stoj� przed Przewodnicz�cym Kapitu�y Medalu PTP, kt�rym do tej pory by� Przewodnicz�cy – Elekt Towarzystwa. W celu zapewnienia lepszego funkcjonowania Kapitu�y zaproponowa�, aby jej Przewodnicz�cy by� powo�ywany przez Zarz�d na czas nieokre�lony. W zwi�zku z tym zaproponowa� podj�cie Uchwa�y nr 3 (Za��cznik 6 do Protoko�u). Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 3 w sprawie zmiany Uchwa�y Nr 5 podj�tej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Cz�onk�w Towarzystwa w dniu 9 czerwca 1999.

Zgodnie z wnioskiem przedstawionym na poprzednim Walnym Zebraniu Cz�onk�w PTP Zarz�d przedstawi� Uchwa�� Nr 4 (Za��cznik 7 do Protoko�u), w kt�rej proponuje zmian� w Statucie PTP polegaj�c� na usuni�ciu zapisu o automatycznym ustawaniu cz�onkostwa po dw�ch latach niep�acenia sk�adek i pozostawienie tej decyzji w gestii Zarz�du. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 4 w sprawie zmiany w Statucie PTP.

ad.12.  W wolnych wnioskach poruszono problem zbiegni�cia si� w czasie dw�ch du�ych konferencji: ELTE (kt�ra prawdopodobnie zostanie przesuni�ta na 2004r) oraz Kongresu Pr��niowego (maj�cego planowo odby� si� w 2004 r). Zauwa�ono niebezpiecze�stwo wch�oni�cia Kongresu przez ELTE lub bardzo ma�ej liczby uczestnik�w w Kongresie, je�li odb�dzie si� oddzielnie. Prof. Ciszewski poinformowa�, �e w najbli�szym czasie ma spotka� si� z cz�onkami komitetu organizacyjnego ELTE.

ad.13.  Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach i planach dzia�ania Towarzystwa w przysz�o�ci oraz w oparciu o wolne wnioski, Komisja Wnioskowa Zebrania sformu�owa�a wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 8 do Protoko�u).

ad.14.  O godz. 1940 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

 

Sekretarz Walnego Zebrania                      Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

dr in�. Katarzyna Olszewska                        prof. dr hab. Antoni Ciszewski

 

Spis za��cznik�w

 

Za��cznik 1

 

Lista obecno�ci cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego –
X Walne Zebranie Szklarska Por�ba dn. 15.05.2002r.
Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2002 z dnia 15.03.2002 r. (program X Walnego Zebrania PTP)
Za��cznik 3 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac nad ocen� sytuacji finansowej oraz sprawozdania finansowego Zarz�du PTP za 2001 rok
Za��cznik 4 Uchwa�a Nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2001 r.

 • ·        za�. nr 1. Sprawozdanie Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci Towarzystwa w okresie od 15 maja 2001 do 15 maja 2002
 • ·        za�. nr 2. Sprawozdanie z realizacji bud�etu w 2001 r.
 • ·        za�. nr 3. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za 2001 r.
Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 2 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2002 r.

 • ·        za�. nr 1. Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w roku 2002
 • ·        za�. nr 2. Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2002 r.
Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 3 w sprawie zmiany Uchwa�y Nr 5 podj�tej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Cz�onk�w Towarzystwa w dniu 9 czerwca 1999
Za��cznik 7 Uchwa�a Nr 4 w sprawie zmiany w Statucie PTP
Za��cznik 8 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z X Walnego Zebrania PTP

 

Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2002

 

Na podstawie §25 pkt. 3 statutu PTP Zarz�d zwo�uje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Towarzystwa w Szklarskiej Por�bie �redniej, ul. Muzealna 5 (O�r. konferencyjno-szkoleniowy „Rado��” Politechniki Wroc�awskiej) w dniu 15 maja 2002 (w trakcie VIII Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe),

na godz. 1745  w I terminie,

na godz. 1800  w II terminie

z nast�puj�cym porz�dkiem obrad:

 • 1.     Otwarcie zebrania
 • 2.     Wybory Sekretarza Walnego Zebrania
 • 3.     Przyj�cie porz�dku obrad
 • 4.     Wyb�r Komisji Wnioskowej
 • 5.     Sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za 2001 r. i program dzia�ania na 2002 r.
 • 6.     Sprawozdanie finansowe za 2001 r.
 • 7.     Plan finansowy na 2002 r.
 • 8.     Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie dzia�alno�ci PTP i sprawozdania finansowego za 2001 r.
 • 9.     Dyskusja
 • 10.   Podj�cie uchwa� w sprawie sprawozdania z dzia�alno�ci PTP i sprawozdania finansowego za 2001 r. oraz planu dzia�alno�ci i planu finansowego PTP na 2002 r.
 • 11.   Sprawy regulaminowe i statutowe
 • 12.  Wolne wnioski
 • 13.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 • 14.  Zako�czenie Walnego Zebrania.

Zarz�d zobowi�zuje sekretarza organizacyjnego PTP do zawiadomienia wszystkich Cz�onk�w Towarzystwa o terminie, miejscu i porz�dku Walnego Zebrania.

 

Warszawa, 15 marca 2002 r.

za Zarz�d

Sekretarz Organizacyjny PTP

dr in�. Katarzyna Olszewska

 

 

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z prac nad ocen� sytuacji finansowej oraz sprawozdania finansowego Zarz�du PTP za 2001 rok.

 

Komisja Rewizyjna PTP w sk�adzie:

Prof. dr Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

Doc. dr Micha� Moraw – cz�onek

Doc. dr Jerzy Marks – cz�onek

zapozna�a si� z nast�puj�cymi dokumentami przedstawionymi przez Zarz�d Towarzystwa zwi�zanymi z dzia�alno�ci� finansow� Towarzystwa:

 • ·        Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r.
 • ·        Zestawienie przychod�w i wydatk�w w 2001 r. obejmuj�ce ksi�gowanie 106 operacji finansowych
 • ·        Rachunkami dokumentuj�cymi wydatki Towarzystwa (9 pozycji)
 • ·        Zestawem 52 wyci�g�w bankowych dokumentuj�cych operacje finansowe dokonywane na koncie PTP nr 60 10201013 122620203 w PKO BP I/O w Warszawie
 • ·        Kwitariuszem wp�at do kasy sk�adek cz�onkowskich.

Komisja w trakcie swojej pracy analizowa�a r�wnie�:

 • ·        za��czniki nr 1 i nr 2 Uchwa�y Zarz�du PTP nr 1/2002 z dnia 15.03.2002 r. dotycz�ce projektu preliminarza Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2002 rok oraz realizacji bud�etu PTP w 2001 r.
 • ·        sprawozdanie finansowe PTP za 2000 rok

 

W roku 15 maja 2001r. nast�pi�a zmiana Zarz�du PTP. Zwi�zane to by�o z konieczno�ci� przekazania dokumentacji finansowej Towarzystwa oraz posiadanych �rodk�w finansowych nowemu Skarbnikowi. Dokonane to zosta�o w oparciu o „Protok�� przekazania-przej�cia �rodk�w finansowych Polskiego Towarzystwa Pr��niowego” z dnia 19 czerwca 2001 roku.

 

Oceniaj�c Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2001 – 31. 12.2001 r. Komisja Rewizyjna Towarzystwa stwierdza, co nast�puje:

 • ·        Stan �rodk�w finansowych Towarzystw na dzie� 01.01.2001 r. wynosi� 40 333,73 z�. a na dzie� 31.12.2001 r wynosi� 12 716,16 z�.
 • Przychody Towarzystwa w 2001 r. wynosi�y 34 697,88 z�. a wydatki 62 315,45 z�.
 • Ujemny wynik finansowy Towarzystwa w r. 2001 w wysoko�ci 27 617,57 z�. jest znaczny i mo�e by� tylko cz��ciowo usprawiedliwiony. Wynika on m.in. z przekazania dotacji organizatorom Konferencji Naukowej ELTE’2000 w wysoko�ci 20 000 z�. (planowanego w 2000 roku) w dniu 2.01 2001 r. Rozliczenie finansowe tej konferencji przekazane zosta�o Skarbnikowi PTP w dniu 30 grudnia 2000 r. a ze wzgl�du na przerw� w pracy bank�w w dniu 31.12.2000 r. nie mo�na by�o dokona� odpowiedniego przelewu w 2000 r. Drugim �r�d�em ujemnego wyniki finansowego Towarzystwa w 2001 r., budz�cym znaczne zaniepokojenie Komisji jest nie zrealizowanie wysoko�ci planowanych dotacji na rzecz Nagrody Naukowej PTP. W preliminarzu wydatk�w Towarzystwa na 2001 rok planowano uzyskanie kwoty 10 000 z�. od wybranych sponsor�w gdy tymczasem mimo usilnych stara� Zarz�du uzyskano tylko kwot� 3 000 z�. Og�oszenie konkursu o Nagrod� Naukow� PTP przed zgromadzeniem niezb�dnych �rodk�w spowodowa�o konieczno�� jej dofinansowania w wysoko�ci 7 000 z�. ze �rodk�w w�asnych Towarzystwa (tzn. ze sk�adek cz�onk�w).

Oceniaj�c realizacj� planowanego bud�etu Towarzystwa nale�y stwierdzi�:

 • Przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych zosta�y zrealizowane z nieznaczn� nadwy�k�; jest to wynik zas�uguj�cy na pochwa�� i nale�y pozytywnie oceni� starania Zarz�du nad „�ci�galno�ci�” sk�adek w r. 2001.
 • Realizacja wydatk�w wynikaj�cych z przyznanych dotacji KBN (biuletyn PTP i konferencje – II Kongres PTP i SGS’2001) nie budzi istotnych zastrze�e�, jednak�e nale�y zwr�ci� uwag� na bardziej staranne przestrzeganie wymog�w KBN w tej sprawie tak, aby w przysz�o�ci nie dopuszcza� do zaistnienia sytuacji powoduj�cej konieczno�� zwrotu cz��ci przyznanych kwot (w roku 2001 by�a to kwota 919,02 z�. – wynika�o to m.in. z niezrealizowania druku planowanej liczby biuletyn�w PTP).
 • Niezrealizowanie planowanych wydatk�w w pozycji „Wsp��praca z zagranic�” (1 500 z�.) jest tylko pozorne, gdy� s� one uj�te w pozycji „Obs�uga gosci II Kongresu PTP” (1 613,00 z�.) – obejmowa�y one koszty pobytu przewodnicz�cej Francuskiego Towarzystwa Pr��niowego i przedstawiciela IUVSTA na II Kongresie PTP oraz koszty kolacji z udzia�em zagranicznych go�ci Kongresu.
 • Niezrealizowanie zar�wno po stronie dotacji jak i wydatku pozycji „Sk�adka IUVSTA” nie oznacza, �e sk�adka ta nie jest op�acana. Zgodnie z decyzj� KBN od roku 2001 jest ona bezpo�rednio przekazywana skarbnikowi IUVSTA przez Biuro Wsp��pracy z Zagranic� PAN.

 

Oceniaj�c preliminarz Towarzystwa na 2002 rok nale�y stwierdzi�:

 • Planowane przychody ze sk�adek cz�onk�w indywidualnych i zbiorowych s� ni�sze ani�eli w 2001 r. Czy oznacza to, �e Zarz�d liczy si� ze spadkiem liczby cz�onk�w Towarzystwa czy zak�ada spadek „�ci�galno�ci” sk�adek?
 • W �wietle istniej�cej decyzji KBN o wysoko�ci dotacji na druk biuletynu PTP i konferencje organizowane przez PTP w roku 2002 roku celowym by�aby korekta przychod�w z tego �r�d�a.
 • W �wietle faktu, i� wydatki na sk�adk� IUVSTA nie obci��aj� �rodk�w finansowych PTP celowym jest usuni�cie tej pozycji zar�wno z przychod�w jak i wydatk�w Towarzystwa.
 • Niepokoi brak przychod�w maj�cych na celu zebranie niezb�dnych �rodk�w na sfinansowanie w roku 2004 Nagrody Naukowej PTP. Kwota 6 000 z�. umieszczona w postaci lokaty terminowej nie wystarczy na sfinansowanie tej nagrody a planowane wp�ywy ze sk�adek cz�onkowskich z trudem wystarczaj� na nagrody i koszty konkursu JG jak i Medalu Towarzystwa. Komisja Rewizyjna zwraca uwag� na konieczno�� dokonania odpowiedniej analizy ��cznych wydatk�w w tym obszarze dzia�alno�ci Towarzystwa i podj�cie niezb�dnych krok�w.

 

Reasumuj�c Komisja Rewizyjna nie stwierdza b��d�w i uchybie� formalnych w gospodarce finansowej Towarzystwa i wnioskuje o:

 • Pozytywne skwitowanie dzia�alno�ci finansowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w 2002 roku,
 • Przyj�cie sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Pr��niowego za okres 01.01.2001 – 31.12.2001 r (za��cznik nr 1 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2002 z dnia 15.03.2002r.)
 • Przyj�cie sprawozdania z Realizacji bud�etu PTP za 2001 rok (za��cznik nr 2 do Uchwa�y Zarz�du nr 1/2002 z dnia 15.03.2002 r.)
 • Przyj�cie Preliminarza Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2002 rok po uwzgl�dnieniu zg�oszonych uwag.

Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej

Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

 

Prof. dr Andrzej Ha�as

Wroc�aw  13 maja 2002 r.

 

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

Ocena

dzia�alno�ci Zarz�du PTP w okresie od 15.05.2001 do 15.05.2002 r.

Komisja Rewizyjna PTP w sk�adzie:

Prof. dr Andrzej Ha�as – przewodnicz�cy

Doc. dr Micha� Moraw – cz�onek

Doc. dr Jerzy Marks – cz�onek

w swojej pracy uwzgl�dni�a nast�puj�ce dokumenty zwi�zane z dzia�alno�ci� merytoryczn� Towarzystwa:

 • Sprawozdanie Zarz�du PTP z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2001 do 15.05.2002 r.,
 • Plan dzia�ania Zarz�du PTP na lata 2001-2004
 • Wnioski Komisji Wnioskowej IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTP z dnia 15 maja 2001 r.
 • Protoko�y z posiedze� Zarz�du PTP w okresie sprawozdawczym.

Komisja Rewizyjna stwierdza, �e dzia�alno�� Zarz�du w omawianym okresie zmierza do realizacji zada� merytorycznych, jakie zosta�y umieszczone w planie dzia�ania na lata 2001-2004 i we wnioskach IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTP.

Komisja Rewizyjna zg�asza nast�puj�ce uwagi:

 • p. 1 planu dzia�ania – dzia�alno�� w zakresie organizacji konferencji naukowych nale�y oceni� bardzo pozytywnie natomiast nale�y znacznie wzm�c dzia�ania Zarz�du w sprawie pozyskania sponsor�w nagrody naukowej PTP
 •  p.2 planu dzia�ania – brak dzia�alno�ci w zakresie pr�b zorganizowania szk�� i kurs�w dla u�ytkownik�w urz�dze� pr��niowych
 • p.3 planu dzia�ania – brak istotnych dzia�a� w tym obszarze
 • p.4 planu dzia�ania – nale�y pozytywnie oceni� dzia�ania Zarz�du w zakresie wydawania biuletynu PTP oraz rozwoju elektronicznych form informacji o Towarzystwie niepok�j natomiast budz� trudno�ci w stworzeniu jednolitej formu�y wydawania materia��w konferencyjnych PTP
 • p.5 planu dzia�ania – niepokoi brak nowych efekt�w wsp��pracy z Francuskim Towarzystwem Pr��niowym i brak pr�b nawi�zania wsp��pracy z innymi towarzystwami (Austria, Niemcy)
 • p.6 planu dzia�ania – brak stara� o wykorzystanie �rodk�w finansowych IUVSTA na organizacj� warsztat�w i szk�� naukowych
 • p.7 planu dzia�ania – pozytywnie nale�y oceni� inicjatyw� po��czenia obrad III Kongresu PTP z obradami Konferencji ELTE,
 • wnioski zg�oszone przez IX Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze PTP z dnia 15 maja 2001 r. s� stopniowo realizowane (szczeg�lnie odno�nie zmian w statucie Towarzystwa)

Bior�c pod uwag�, �e oceniany okres dzia�alno�ci merytorycznej Zarz�du PTP stanowi pierwszy rok jego kadencji oraz fakt, i� jest ona w pe�ni zgodna ze statutem Towarzystwa Komisja Rewizyjna wnioskuje o pozytywne skwitowanie tej dzia�alno�ci.

Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej

Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

Prof. dr Andrzej Ha�as

Wroc�aw 14 maja 2002 r,

 

Uchwa�a Nr 1

z dnia 15 maja 2002

w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2001 r.

Na podstawie § 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2001r. do 15.05.2002r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2001 r. stanowi�ce za��cznik nr2 do niniejszej uchwa�y

§2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2001 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 34 697,88 z�. (trzydzie�ci cztery tysi�ce sze��set dziewi��dziesi�t siedem z�otych 88gr) a po stronie wydatk�w kwot� 62 315,45 z�. (sze��dziesi�t dwa tysi�ce trzysta pi�tna�cie z�otych 45gr)

Sekretarz Walnego Zebrania                     Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

Sprawozdanie

Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

z dzia�alno�ci w okresie od 15. maja 2001 r. do 15. maja 2002 r.

Materia�y �r�d�owe:

 • 1.      Sprawozdanie z IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTP, Warszawa, 15.05.2001 r. W szczeg�lno�ci:
 • ·        Plan dzia�ania Zarz�du PTP na lata 2001-2004.
 • ·        Wnioski Komisji Wnioskowej IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTP, Warszawa, 15.05.2001 r.
 • 2.      Protoko�y z Zebra� Zarz�du PTP:
 • ·        Protok�� 1/2001 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 15.05.2001;
 • ·        Protok�� 2/2001 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 19.06.2001;
 • ·        Protok�� 3/2001 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 30.11.2001;
 • ·        Protok�� 1/2002 z posiedzenia Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 15.03.2002.
 • 3.      Biuletyn PTP nr (2/32) 2001 pod red. prof. dr hab. Leszka Michalaka „Technika pr��ni i technologie pr��niowe”.
 • 4.      Sprawozdanie prof. Marka Godlewskiego z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, Warszawa, 13. – 17. maja 2001 r.
 • 5.      Sprawozdania przewodnicz�cych sekcji z dzia�alno�ci sekcji PTP w okresie od 15. maja 2001 r. do 15. maja 2002 r.

 

Dzia�alno�� Zarz�du PTP

 

 • 1.      Dzia�alno�� naukowa:
 • ·        Zarz�d przyj�� z�o�one przez Przewodnicz�cego Komitetu Organizacyjnego prof. Marka Godlewskiego sprawozdanie z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego i podzi�kowa� mu za organizacj� tego Kongresu.
 • ·        Nagrody im. Groszkowskiego –  zosta�a rozstrzygni�ta tegoroczna edycja konkursu. W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono prac� pani Kubik, wyr��nienie otrzyma�a praca pana Szyma�skiego. W kategorii prac magisterskich nagrodzona zosta�a praca pani Ptasi�skiej. Nagrody zostan� wr�czone na VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni, kt�ra odb�dzie si� jesieni� br
 • 2.      Dzia�alno�� wydawnicza:
 • ·        Zarz�d poprosi�  prof. Marka Szymo�skiego o zaj�cie si� spraw� jednolitej formu�y wydawania materia��w konferencyjnych z konferencji organizowanych pod auspicjami sekcji PTP i przedstawienie Zarz�dowi raportu w tej sprawie. W opinii prof. Szymo�skiego materia�y konferencyjne s� s�abo cenione przez KBN. Uczestnicy konferencji cz�sto uzale�niaj� sw�j udzia� od tego gdzie b�d� wydane materia�y. Do tej pory nie by�o ani jednej pisemnej deklaracji organizatora konferencji, w kt�rej wyra�ona zosta�aby ch�� wydania materia��w konferencyjnych w periodyku PTP. Wym�g przeprowadzenia przetargu nie gwarantuje, �e PTP ten przetarg wygra. W takiej sytuacji, po dyskusji Zarz�d doszed� do wniosku, �e spraw� wydawania materia��w konferencyjnych pod szyldem PTP nale�y od�o�y� na p��niej.
 • 3.      Wsp��praca z zagranic� i IUVSTA:
 • ·        Przedstawicielami PTP w IUVSTA w bie��cym trienium s�: Antoni Ciszewski i Marek Szymo�ski. Na 88 i 89 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w San Francisko 28.10.01 reprezentowa� PTP prof. Marek Szymo�ski. Na 90 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Regenzburgu 13.03.02 reprezentowa� PTP prof. Antoni Ciszewski.
 • ·        Podczas pobytu przewodnicz�cego PTP A. Ciszewskiego na 90. ECM nie uda�o si� ustali� z pani� Barthes szczeg���w w sprawie kolejnego seminarium towarzystw pr��niowych francuskiego i polskiego (brak czasu). Zarz�d b�dzie podejmowa� dalsze pr�by ustalenia tych szczeg���w.
 • ·        Do Biura Wsp��pracy z Zagranic� PAN Zarz�d przes�a� sprawozdanie z realizacji zada� wynikaj�cych z przynale�no�ci PTP do IUVSTA.
 • 4.      Dzia�alno�� promocyjna i wsp��praca z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej:
 • ·        Trwaj� prace nad poprawianiem regulaminu przyznawania medali PTP. Wypracowano koncepcj� aby Przewodnicz�cego Kapitu�y Medali PTP wybiera� (niekoniecznie ze swojego grona) i odwo�ywa� Zarz�d PTP  Wyb�r nast�powa�by na czas nieokre�lony. Podstawowym kryterium wyboru powinny by� wysokie kompetencje kandydata w zakresie techniki i technologii pr��niowej oraz rozeznanie sytuacji w dziedzinie produkcji i dystrybucji sprz�tu pr��niowego w Polsce.
 • ·        Dzi�ki wysi�kom prof. L. Michalaka witryna internetowa PTP zosta�a zainstalowana na serwerze UMCS. Witryna jest rozwijana i aktualizowana przez pana profesora.
 • ·        W „Elektronice” zosta� wydany kolejny numer Biuletynu PTP. Ilo�� materia��w dostarczanych sekretarzowi naukowemu PTP do opublikowania w Biuletynie jest mniejsza ni� mo�liwo�ci wydawnicze Biuletynu. Zarz�d proponuje aby w Biuletynie zamieszcza� przy okazji relacji z konferencji informacje o cz�onkach zbiorowych i indywidualnych PTP.
 • ·        Przewodnicz�cy PTP rozes�a� listy do niekt�rych producent�w i dystrybutor�w z pro�b� o sponsorowanie funduszu nagrody naukowej PTP.

 

 • 5.      Sprawy organizacyjne
 • ·        W Zarz�dzie PTP zosta�y rozdzielone funkcje. W tajnym g�osowaniu cz�onk�w Zarz�du wybrano na stanowisko sekretarza naukowego prof. Leszka Michalaka, sekretarza organizacyjnego dr Katarzyn� Olszewsk�, skarbnika dr Stefana W�jcickiego.
 • ·        Sekretarz naukowy PTP prof. Michalak przej�� od prof. Tomasza Stobieckiego funkcj� Przewodnicz�cego Kapitu�y Nagrody Naukowej PTP.
 • ·        Zako�czono wszystkie formalno�ci prawne po wyborach do Zarz�du PTP. W zwi�zku z wymogami procedury wpisu PTP w Krajowym Rejestrze S�dowym, Zarz�d PTP zawar� umow� z Instytutem Technologii Pr��niowej w Warszawie na u�yczenie 4 m2 powierzchni na terenie Instytutu dla siedziby Towarzystwa. W zwi�zku z tym PTP p�aci ITP czynsz w wysoko�ci 96 z� + VAT rocznie.
 • ·        Prof. Marian Herman z�o�y� rezygnacj� z funkcji cz�onka Zarz�du PTP. Zarz�d podzi�kowa� prof. Hermanowi za jego prac� na rzecz Towarzystwa i przyj�� jego rezygnacj�.
 • ·        Przyj�to nowych cz�onk�w PTP w osobach: dr J�zef D�bek z UMCS, dr hab. Bogdan Kowalski z IF PAN z Warszawy, dr Franciszek Krok, dr Jacek Ko�odziej i mgr Bartosz Such z UJ, dr Regina Paszkiewicz z P. Wr..
 • ·        Zarz�d proponuje aby skre�lenia cz�onka PTP z listy cz�onk�w Towarzystwa nast�powa�o, podobnie jak przyj�cie nowego cz�onka, na podstawie decyzji Zarz�du. Umotywowany wniosek o skre�leniu mo�e przedstawi� Zarz�dowi ka�dy z jego cz�onk�w (w szczeg�lno�ci skarbnik PTP motywuj�c to nie wnoszeniem przez cz�onka PTP regulaminowych sk�adek). Zarz�d zaproponuje Walnemu zgromadzeniu odpowiedni projekt uchwa�y w tej sprawie.
 • ·        Skarbnik PTP dr Stefan W�jcicki od pocz�tku swojej kadencji przypomina cz�onkom PTP o p�aceniu sk�adek, do��czaj�c blankiety wp�at. Wysy�a r�wnie� zaproszenia do cz�onkostwa w PTP do os�b, kt�re przesta�y nale�e� do Towarzystwa z racji niep�acenia sk�adek. 15 maja 2002 r. PTP liczy�o 91 cz�onk�w indywidualnych i 9 zbiorowych. Dr W�jcicki zwr�ci si� z propozycj� cz�onkostwa wspieraj�cego do tych plac�wek, kt�re maj� liczn� reprezentacj� w�r�d cz�onk�w indywidualnych PTP a jeszcze nie s� cz�onkami wspieraj�cymi.
 • 6.      Przygotowania do III Kongresu PTP:
 • ·        Prof. St. Ha�as wyst�pi� z propozycj�, aby  III Kongres PTP odby� si� w po��czeniu z najbli�sz� konferencj� ELTE. Zarz�d przyj�� t� propozycj� jako jedn� z mo�liwo�ci zorganizowania Kongresu.
 • 7.      Dzia�alno�� Sekcji
 • ·        Odby�y si� wybory przewodnicz�cych sekcji PTP. Przewodnicz�cymi odpowiednich sekcji zostali:

Sekcja Cienkich Warstw – dr Marek T�acza�a;

Sekcja Nauki o Powierzchni – prof. Jacek Szuber;

Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni – prof. Witold Precht;

Sekcja Techniki Pr��ni – prof. Stanis�aw Ha�as.

 • ·        Zarz�d PTP na podstawie wniosk�w przewodnicz�cych sekcji PTP ustali� list� delegat�w do Sekcji IUVSTA:

Vacuum Science Division – prof. St. Ha�as;

Surface Science Divisin – prof. J. Szuber;

Thin Film Division – prof. M. Bugajski;

Electronic Materials and Processing Divisions oraz Vacuum Metalurgy Division – Prof. W. Precht;

Applied Surface Science Division – prof. A. Ciszewski.

 • ·        Odby�a si� zorganizowana przez sekcj� Nauki o Powierzchni Mi�dzynarodowa Konferencja SSG’2001.
 • ·        Sekcje pracowa�y nad przygotowaniem tegorocznych seminari�w, szk�� i konferencji:

Sekcja Cienkich Warstw i Sekcja Nauki o Powierzchni – IX Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (Szklarska Por�ba �rednia, 13.-17. maja 2002);

Sekcja In�ynierii Plazmowej – 13-tej Mi�dzynarodowej Szko�y Letniej: Modern Plasma Surface Technology (Mielno, 2 – 7 wrze�nia 2002 r)

Sekcja Nauki o Powierzchni –  III International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2002 (Ustro�, 19 – 22 wrze�nia 2002 r)

Sekcja Techniki Pr��ni  – VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni oraz VII Polsko-Bia�oruskie Sympozjum Techniki Pr��ni (Korbiel�w,  23 – 25 wrze�nia 2002).

Sekcja Nauki o Powierzchni – II Seminarium Metody Mikroskopii Bliskich Oddzia�ywa� STM/AFM 2002 (Zakopane, 4 –8 grudnia 2002 r).

prof. Antoni Ciszewski

Przewodnicz�cy PTP

Szklarska Por�ba �rednia, dnia 15. maja 2002 r.

 

 

Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego w roku 2002

Towarzystwo b�dzie dalej realizowa� wszystkie cele sformu�owane w Statucie PTP oraz przyj�ty przez IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTP w maju 2001r. plan dzia�ania PTP na lata 2001 – 2004.

 

 • 1.      Wsp��praca z zagranic�:
 • ·        Zarz�d b�dzie podejmowa� dalsze pr�by ustalenia szczeg���w kolejnego seminarium towarzystw pr��niowych francuskiego i polskiego.
 • ·        Zarz�d podejmie pr�b� nawi�zania wsp��pracy z Niemieckim Towarzystwem Pr��niowym. W tym celu w Magdeburgu w dniach 17.-19. czerwca 2002 panowie doc. Cz. Kiliszek i dr S. W�jcicki spotkaj� si� z przewodnicz�cym NTP lub przedstawicielem Zarz�du NTP. Jest ju� przygotowany list do pof. H. Oechsnera z pro�b� przewodnicz�cego PTP o takie spotkanie. Przemiotem dyskusji b�dzie w szczeg�lno�ci mo�liwo�� udzia�u PTP w organizowanej przez FTP i NTP konferencji Technology Application of Thin Filma (TAFT)
 • 2.      Dzia�alno�� promocyjna i wsp��praca z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej:
 • ·        Zarz�d przygotowuje si� do zorganizowania jednego lub dw�ch kurs�w dla pracownik�w technicznych obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�. IUVSTA posiada pewne fundusze, kt�re pozwoli�yby pokry� koszty podr��y wyk�adowc�w lub uczestnik�w.
 • ·        Zarz�d podejmie dzia�ania maj�ce na celu zainteresowanie producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej wsp��prac� z PTP w prowadzeniu kurs�w dla u�ytkownik�w aparatury pr��niowej (pracownik�w technicznych obs�uguj�cych sprz�t pr��niowy).
 • ·        Spo�r�d cz�onk�w Zarz�du wy�oniona zostanie osoba odpowiedzialna za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa  (b�dzie osob� od „public relations” w Zarz�dzie PTP, przygotuje broszur� reklamuj�c� dzia�alno�� PTP).
 • ·        W dalszym ci�gu prowadzone b�dzie dzia�alno�� promocyjna PTP w Biuletynie PTP i witrynie internetowej PTP.
 • ·        Zarz�d b�dzie si� stara� przekonywa� dystrybutor�w i producent�w aparatury pr��niowej do sponsorowania  funduszu nagrody naukowej PTP.
 • 3.      Sprawy organizacyjne:
 • ·        Podejmowane b�d� dzia�ania maj�ce na celu zwi�kszenie liczby cz�onk�w indywidualnych i wspieraj�cych Towarzystwa. Dr W�jcicki zwr�ci si� z propozycj� cz�onkostwa wspieraj�cego do tych plac�wek, kt�re maj� liczn� reprezentacj� w�r�d cz�onk�w indywidualnych PTP a jeszcze nie s� cz�onkami wspieraj�cymi.
 • 4.      W dalszym ci�gu b�d� czynione przygotowania do III Kongresu PTP:
 • 5.      Kontynuacja dzia�alno�ci Sekcji PTP w zakresie organizacji konferencji:
 • ·        Sekcja In�ynierii Plazmowej – 13-tej Mi�dzynarodowej Szko�y letniej: Modern Plasma Surface Technology (Mielno, 2 – 7 wrze�nia 2002 r.)
 • ·        Sekcja Nauki o Powierzchni – III International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2002 (Ustro�, 19 – 22 wrze�nia 2002 r.)
 • ·        Sekcja Techniki Pr��ni  – VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni oraz VII Polsko-Bia�oruskie Sympozjum Techniki Pr��ni (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r).
 • ·        Sekcja Nauki o Powierzchni –II Seminarium dotycz�cego bada� prowadzonych metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddzia�ywa� STM/AFM 2002 (Zakopane, 4 – 8 grudnia 2002 r.)
 • ·        Sekcja Cienkich Warstw i Sekcja Nauki o Powierzchni – rozpocz�cie przygotowa� do X Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe.

prof. Antoni Ciszewski

Przewodnicz�cy PTP

Szklarska Por�ba �rednia, dnia 15. maja 2002 r.

 

Uchwa�a Nr 2

z dnia 15 maja 2002

w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2002 r.

 

Na podstawie §26 pkt. 6 i pkt. 8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

§1

Plan dzia�alno�ci na 2002 r przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

§2

Bud�et PTP na 2002 r. stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

Sekretarz Walnego Zebrania                     Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

Uchwa�a Nr 3

z dnia 15 maja 2002

w sprawie zmiany Uchwa�y Nr 5 podj�tej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Towarzystwa w dniu 9 czerwca 1999

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa na podstawie § 26 pkt. 14 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, ustala:

 

§1

Skre�la si� dotychczasow� tre�� § 3 o brzmieniu:

„Medale przyznawane s� przez Kapitu�� powo�ywan� przez Zarz�d PTP. Przewodnicz�cym Kapitu�y jest Przewodnicz�cy – Elekt Towarzystwa.”

§2

Wprowadza si� now� tre�� § 3 o brzmieniu:

„1.  Medale przyznawane s� przez Kapitu��.

2. Przewodnicz�cego Kapitu�y oraz jej cz�onk�w powo�uje i odwo�uje Zarz�d PTP.”

§3

Uchwa�a obowi�zuje od 15 maja 2002 roku.

Sekretarz Walnego Zebrania                     Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

§2

Wprowadza si� now� tre�� § 3 o brzmieniu:

„1.  Medale przyznawane s� przez Kapitu��.

2. Przewodnicz�cego Kapitu�y oraz jej cz�onk�w powo�uje i odwo�uje Zarz�d PTP.”

§3

Uchwa�a obowi�zuje od 15 maja 2002 roku.

Sekretarz Walnego Zebrania                     Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

Uchwa�a Nr 4

z dnia 15 maja 2002

w sprawie zmiany w Statucie Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Programowe Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa na podstawie § 26 pkt. 1 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, ustala:

§1

Skre�la si� dotychczasow� tre�� § 17 pkt. 2 ust. 3 o brzmieniu:

„punkcie 4 – automatycznie z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego wyznaczaj�cego dwuletni okres niep�acenia sk�adek cz�onkowskich,”

§2

Wprowadza si� now� tre�� § 17 pkt. 2 ust. 3  o brzmieniu:

„punkcie 4 – z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego wyznaczaj�cego dwuletni okres niep�acenia sk�adek cz�onkowskich, na podstawie uchwa�y Zarz�du, po zapoznaniu si� z przyczyn� niep�acenia,”.

§3

Uchwa�a obowi�zuje od 15 maja 2002 roku.

 

Sprawozdanie Komisji wnioskowej

Walne zebranie cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

Szklarska Por�ba, 15.05.2002r.

Wnioski

 • 1.      Zawieszenie (ze wzgl�du na brak ch�tnych do publikowania w czasopismach nie z listy filadelfijskiej) prac maj�cych na celu wydawanie jednolitych materia��w konferencyjnych PTP.
 • 2.      Zarz�d zosta� zobowi�zany do podj�cia decyzji w sprawie III Kongresu PTP po spotkaniu z Komitetem Organizacyjnym ELTE w dniu 21.05.2002r.

Sekretarz Walnego Zebrania                     Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

 

IX Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe

13-17 maja 2002r

Szklarska Por�ba

 

W dniach 13 – 17 maja 2002 roku w O�rodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Rado��” Politechniki Wroc�awskiej w Szklarskiej Por�bie �redniej odby�o si� IX Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe zorganizowane przez Wydzia� Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej pod egid� Sekcji Cienkich Warstw oraz Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

1 2

 

Obrady toczy�y si� w trzech sekcjach:

 1. Sekcja Fizyki Powierzchni
 2. Sekcja struktur cienkowarstwowych
 • ·        technologia
 • ·        charakteryzacja
 1. Sekcja wsp��czesnych przyrz�d�w p��przewodnikowych

Zorganizowany zosta� te� panel pt.: Kropki kwantowe: fizyka, technologia i zastosowania.

W Komitecie naukowym Seminarium byli:

 • ·        M. Bugajski – Przewodnicz�cy
 • ·        M. T�acza�a – Z-ca przewodnicz�cego
 • ·        W. Ba�a
 • ·        A. Ciszewski
 • ·        M. Herman
 • ·        M. Ja�ochowski
 • ·        J. Kossut
 • ·        J. Misiewicz
 • ·        W�. Nakwaski
 • ·        M. Oszwa�dowski
 • ·        J. Szuber
 • ·        J. Zdanowski
 • ·        Ryszard Korbutowicz

za� w Komitecie organizacyjnym:

 • ·        Marek T�acza�a – Przewodnicz�cy
 • ·        Ryszard Korbutowicz – Z-ca Przewodnicz�cego
 • ·        Beata �ciana
 • ·        Wojciech Ko�nikowski
 • ·        Tomasz Piasecki

 

W obradach udzia� wzi��o ��cznie 63 uczestnik�w, 55 z nich prezentowa�o swoje prace na wyst�pieniach ustnych – 40 minutowe referaty zaproszone lub 15 minutowe komunikaty i doniesienia z prac w�asnych – lub na sesji plakatowej.

Komitet Naukowy w konkursie na najlepszy „m�ody” plakat nagrodzi� Ann� W�jcik z ITE Warszawa za prac�: „Zastosowanie spektroskopii fotoodbiciowej do badania heterostruktur GaN/AlGaN”.

3

 

Podczas seminarium odby�o si� zebranie Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz zebrania Sekcji Nauki o Powierzchni i Sekcji Cienkich Warstw PTP.

Materia�y konferencyjne uka�� si� na jesieni w specjalnym wydaniu Optica Applicata (czasopismo z listy filadelfijskiej).

 

Referaty zaproszone wyg�osili:

 1. Wac�aw Ba�a – Luminescencyjne i fotowoltaiczne w�asno�ci niskowymiarowych struktur organicznych otrzymywanych metod� nanoszenia z wi�zek molekularnych, IF UMK,
 2. Bogus�aw Boraty�ski – Tranzystory – po 50 latach rozwoju, WEMiF PWr.,
 3. W�odzimierz Jask�lski – Od kropek kwantowych do sztucznych moleku�, IF UMK,
 4. Franciszek Krok – Modyfikacja w skali nanometrycznej powierzchni kryszta��w p��przewodnik�w z grupy AIIIBV przy pomocy wi�zki jonowej, IF UJ,
 5. Leszek Markowski – Modele desorpcji a stymulowana emisja jon�w z halogenk�w alkalicznych, IF UWr.,
 6. Marcin Miczek – Charakteryzacja w�a�ciwo�ci elektronowych powierzchni InP(100) na podstawie analizy komputerowej fotoluminescencji. IF P�l,
 7. Robert P. Sarza�a – Komputerowe projektowanie i modelowanie laser�w p��przewodnikowych na tle dynamicznego rozwoju nowych materia��w, konstrukcji i technologii, IF P�,
 8. Grzegorz S�k – Spektroskopia fotoodbicia niskowymiarowych struktur p��przewodnikowych, IF PWr.,
 9. Mariusz Zbroszczyk – Symulacje numeryczne laser�w p��przewodnikowych, ITE Warszawa.

 

Wyg�oszono 15 kr�tkich referat�w:

 1. Jadwiga B�k-Misiuk – Modyfikacja napr��e� w cienkich warstwach p��przewodnikowych, IF PAN Warszawa,
 2. Stanis�awa Strzelecka – Bonding z uporz�dkowaniem atomowym – nowe mo�liwo�ci w technologii materia��w i przyrz�d�w p��przewodnikowych, ITME Warszawa,
 3. Rafa� Jakie�a – Zale�no�� koncentracji wodoru w warstwach GaN:Mg od warunk�w ich wygrzewania – charakteryzacja metod� SIMS, ITME Warszawa,
 4. Anna G�recka-Drzazga – Trawienie plazmowe monokrystalicznego krzemu dla potrzeb techniki mikrosystem�w, WEMiF PWr.,
 5. Andrzej Misiuk – Wp�yw jednorodnych napr��e� na mi�dzypowierzchni� SiO2/Si w strukturach Si:O, SIMOX i SOI, ITE Warszawa,
 6. Marta Targosz – Zastosowanie mikroskopii si� atomowych do badania modyfikacji powierzchni erytrocyt�w wywo�anej czynnikami farmakologicznymi i biologicznymi, IF UJ,
 7. Micha� Wasiak – Przewidywane rozk�ady potencja�u w obszarze kropek kwantowych laser�w (InGa)As/GaAs emituj�cych promieniowanie w pasmie 1,3 µm, IF P�,
 8. Pawe� Ma�kowiak – Zasady projektowania rezonator�w laser�w azotkowych typu VCSEL, IF P�,
 9. Pawe� Sajewicz – Badanie charakterystyk emisyjnych przestrzennie koherentnych laser�w du�ej mocy z InGaAs/GaAs na pasmo 980 nm, ITE Warszawa,
 10. Regina Paszkiewicz – Zastosowanie selektywnej epitaksji w technologii przyrz�d�w wytwarzanych w GaN, WEMiF PWr.,
 11. Teodor Gotszalk – Termiczne systemy bliskiego pola, WEMiF PWr.,
 12. Tomasz Przes�awski – Heteroz��czowy czujnik pola magnetycznego z In0,53Ga0,47As/InP, ITE Warszawa,
 13. Tomasz Piwo�ski – Badanie rozk�ad�w temperatury na powierzchni zwierciade� laser�w p��przewodnikowych metod� termoodbicia, ITE Warszawa,
 14. Tomasz Piasecki – Komputerowe modelowanie struktur przyrz�dowych z zastosowaniem heterostruktur AIII-N, WEMiF PWr.,
 15. Teodor Gotszalk – Diagnostic of Nanostructures using Modular Scanning Nearfield Microscopy, WEMiF PWr.

 

Zaprezentowano 26 plakat�w:

 1. Andrzej Brudnik – Optyczne w�asno�ci cienkich warstw AlN otrzymanych technik� reaktywnego rozpylania magnetronowego, AGH Krak�w,
 2. Dariusz Chocyk, Grzegorz G�adyszewski – Napr��enia w nieepitaksjalnych uk�adach wielowarstwowych Au/Ni, IF PL,
 3. Antoni Ciszewski – Pd/W faceting studied by FIM, IFD UWr.,
 4. Andrzej Daniluk, Krzysztof Paprocki – Forming of high quality CoSi2 by solid phase epitaxy, IF UMCS,
 5. W�odzimierz Drzazga – Metody charakteryzacji powierzchni w SEM, WEMiF PWr.,
 6. Longin G�adyszewski – Ultra-low frequency spectra for Li+ ion thermoemission noise, IF UMCS,
 7. Teodor Gotszalk – Fabrication of Nanostructures using Scanning Probe Microscopy, WEMiF PWr.,
 8. Wojciech Gruhn – Interlayer coupling in magnetic superlattices with electron density inhomogeneities, IF WSP Cz�stochowa,
 9. Ewa Jakubczyk – Zmiany w�a�ciwo�ci wygrzewanych szkie� metalicznych Fe28Co50Si9Be13 i Fe28Ni50Si9B13, IF WSP, Cz�stochowa,
 10. Robert Kudrawiec – Optyczne w�a�ciwo�ci warstw epitaksjalnych GaN o r��nych koncentracjach elektron�w, IF PWr.,
 11. Piotr Mazurek – Rekonstrukcja Au na powierzchni wicynalnej Si (100), IF UMCS,
 12. Zbigniew Mitura – Studies on the origin of RHEED oscillations, WMiIM AGH Krak�w,
 13. Jadwiga Olesik – Wysokoenergetyczna emisja elektronowa ze struktur typu MIS, IF WSP, Cz�stochowa,
 14. Waldemar Oleszkiewicz – Growth of optical layers – a stochastic simulation of morphology, WEMiF PWr.,
 15. Tomasz Piasecki – Komputerowe sterowanie stanowiskiem MOVPE, WEMIF PWr.,
 16. Anna Pi�tkowska – Wp�yw implantacji jon�w argonu i helu na morfologi� powierzchni polimer�w, ITME Warszawa,
 17. Tomasz Pie�kos – Zmiany napr��e� w warstwach Mo na pod�o�u Si podczas implantacji jonami Kr+, IF UMCS,
 18. Marek Sioma – Modelowanie numeryczne detektor�w podczerwieni z InGaAs, ITE Warszawa,
 19. Tomasz Stapi�ski – Investigation of minority carriers recombination in solar cells by photodecay experiments., Katedra Elektroniki AGH Krak�w,
 20. Miros�aw Str��ak – W�asno�ci optyczne nanodrut�w Pb na wicynalnym pod�o�u Si(533), IF UMCS,
 21. Anna Szerling, Dorota Wawer – Badania dielektrycznych zwierciade� Bragga SiO2/Si3N4, ITE Warszawa,
 22. Micha� Szyma�ski – Modelowanie numeryczne rozk�adu no�nik�w w heterostrukturach GaAs/AlGaAs, ITE Warszawa,
 23. Agnieszka Tomaszewska, Zdzis�aw St�pie� – Synteza H3+ na powierzchni metali przej�ciowych w procesie desorpcji polowej, IF WSP, Cz�stochowa,
 24. Ma�gorzata Wiertel, Ewa Taranko – Influence of adsorbed atoms on the charge transfer in atom/ion – surface collisions, IF UMCS,
 25. Anna W�jcik – Zastosowanie spektroskopii fotoodbiciowej do badania heterostruktur GaN/AlGaN, ITE Warszawa,
 26. Mariusz Zbroszczyk – Lasery du�ej mocy z AlGaAs/GaAs o podwy�szonym progu degradacji optycznej, ITE Warszawa.

 

4

 

Uczestnicy Seminarium bawili si� r�wnie� na ognisku z barankiem (pieczonym):

5

 

By�a tak�e uroczysta kolacja.