Opublikowano

BIULETYN PTP nr 15 (1/2004)

Protokół z
XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Próżniowego
zebrania sprawozdawczo – wyborczego,
które odbyło się w Starych Jabłonkach w dn. 20.04.2004

Miejsce zebrania: Stare Jab�onki k/Ostr�dy, hotel Anders

Termin I godz. 14 00 – zebranie nie odby�o si� z powodu braku kworum.

Aktualna liczba cz�onk�w zwyczajnych PTP – 93 os�b – obecnych 29 cz�onk�w

Aktualna liczba cz�onk�w wspieraj�cych PTP – 10 – obecnych 6 cz�onk�w

Za��cznik 1 – Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004

Zgodnie z �20 pkt 1 Statutu zebranie rozpocz��o si� w terminie II o godz. 14 15 przy obecnych 29 cz�onkach zwyczajnych i 6 cz�onkach wspieraj�cych i mia� przebieg zgodny z Porz�dkiem Obrad stanowi�cym Za��cznik 2 do niniejszego Protoko�u.

Przebieg zebrania

ad.1. Walne Zebranie otworzy� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski witaj�c zebranych i og�osi� przerw� w obradach do godz. 20 00 . Po wznowieniu obrad prof. Ciszewski zaproponowa� wybranie Przewodnicz�cego i Sekretarza Zebrania.

ad. 2. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu jednomy�lnie wybra�o:

na przewodnicz�cego Walnego Zebrania prof. J. Zdanowskiego

na sekretarza Walnego Zebrania dr K. Olszewsk�

ad. 3. Przewodnicz�cy zebrania podda� pod g�osowanie przyj�cie zaproponowanego Porz�dku Obrad (patrz Za��cznik 2). Walne Zebranie jednog�o�nie w g�osowaniu jawnym przyj��o zaproponowany Porz�dek Obrad.

ad. 4. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Skrutacyj-n� w sk�adzie:

1. dr P. Konarski

2. dr. W. Oleszkiewicz

3. dr hab. E. Czerwosz

Komisja wybra�a na przewodnicz�cego dr W. Oleszkiewicza i stwierdzi�a liczb� cz�onk�w PTP bior�cych udzia� w Walnym Zebraniu – Protok�� Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

ad. 5. Walne Zebranie w jawnym g�osowaniu wybra�o jednomy�lnie Komisj� Wnioskow� Zebrania w sk�adzie:

1. doc. Cz. Kiliszek

2. dr R. Mania

3. dr L. Markowski.

ad. 6. Sprawozdanie merytoryczne z dzia�alno�ci Zarz�du i Sekcji PTP w okresie kadencji (2001-2004) przedstawi� przewodnicz�cy PTP prof. A. Ciszewski natomiast cz��� finansow� sprawozdania przedstawi� skarbnik PTP dr S. W�jcicki. (Tre�� ich uj�ta jest w za��cznikach 1, 2, 3 do Uchwa�y nr 1).

ad. 7. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej PTP przedstawi� przewodnicz�cy tej Komisji prof. A. Ha�as. Tre�� sprawozdania stanowi Za��cznik 4 do niniejszego Protoko�u. Na zako�czenie sprawozdania prof. A. Ha�as w imieniu Komisji Rewizyjnej postawi� wnioski o przyj�cie sprawozda� i udzielenie absolutorium ust�puj�cemu zarz�dowi PTP.

ad. 8. Dyskusj� otworzy� dr Szwemin przedstawiaj�c pokr�tce histori� kontakt�w z SEP zwi�zanych z poprzedni� edycj� konkursu im. J. Groszkowskiego. Prof. Ha�as uzna� wyja�nienie za wystarczaj�ce. Prof. Ciszewski zgodzi� si� z uwagami Komisji Rewizyjnej. Dr W�jcicki podkre�li� fakt wzrostu liczby cz�onk�w PTP. Doc. Leja zwr�ci� uwag� na s�abe kontakty nauki z przemys�em.

ad. 9. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania prof. J. Zdanowski zaproponowa� podj�cie trzech uchwa� w sprawie przedstawionych sprawozda� oraz udzielenia absolutorium Zarz�dowi i skwitowania Komisji Rewizyjnej.

Zebrani w g�osowaniu jawnym podj�li jednomy�lnie Uchwa�� nr 1 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r. (Za��cznik 5)

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 2 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium (Za��cznik 6).

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 3 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej (Za��cznik 7).

ad.10. Po udzieleniu absolutorium Zarz�dowi PTP i skwitowaniu Komisji Rewizyjnej prof. A. Ciszewski przekaza� dotychczasowemu Przewodnicz�cemu-Elektowi prof. M. Szymo�skiemu obowi�zki Przewodnicz�cego PTP.

ad. 11. Przewodnicz�cy PTP prof. M. Szymo�ski przedstawi� plan dzia�ania PTP na now� kadencj� (Za��cznik 8), a dr W�jcicki przedstawi� preliminarz bud�etu PTP na rok 2004 ( Za��cznik 9)

ad.12. Zebrani nie zg�aszali zastrze�e� wobec przedstawionego planu dzia�ania i bud�etu PTP. W tej sytuacji przewodnicz�cy Walnego Zebrania zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 4 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r. (Za��cznik 10)

ad.13. Zg�oszono jednego kandydata na Przewodnicz�cego – Elekta PTP: prof. L. Michalaka, kt�ry wyrazi� zgod� na kandydowanie

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go – Elekta PTP, kt�rym zosta� prof. L. Michalak. Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

Ilo�� g�os�w wa�nych 28

Ilo�� g�os�w za 28

Ilo�� g�os�w przeciw 0

Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego – Elekta zosta� wybrany prof. L. Michalak

ad.14. Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym dokona�o wyboru nowego Przewodnicz�ce-go Komisji Rewizyjnej. Zg�oszono trzech kandydat�w na to stanowisko

1. prof. A. Ha�asa – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

2. dr S. W�jcickiego – nie wyrazi� zgody na kandydowanie

3. doc. Cz. Kiliszka – wyrazi� zgod� na kandydowanie.

Wynik g�osowania zgodnie z Protoko�em Komisji Skrutacyjnej (Za��cznik 3)

Ilo�� cz�onk�w Towarzystwa uczestnicz�cych w g�osowaniu 29

Ilo�� g�os�w wa�nych 28

Ilo�� g�os�w za 28

Ilo�� g�os�w przeciw 0

Ilo�� g�os�w wstrzymuj�cych si� 0.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie ze statutem PTP �20 na Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej zosta� wybrany doc. Cz. Kiliszek.

ad.15. Zaproponowano, aby Zarz�d nowej kadencji sk�ada� si� z 15 os�b. Nikt z zebranych nie zg�osi� sprzeciwu wobec tego projektu. W zwi�zku z tym zosta�a poddana pod g�osowanie uchwa�a ustalaj�ca liczb� cz�onk�w Zarz�du na 15 os�b.

Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 5 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du (Za��cznik 11)

Zgodnie ze Statutem �26, �31 w sk�ad Zarz�du wchodz� wcze�niej wybrani:

– Przewodnicz�cy prof. M. Szymo�ski (Walne Zebranie PTP 15.05.2001)

– Przewodnicz�cy – Elekt prof. L. Michalak (patrz pkt. 13 Porz�dku Obrad)

– Przewodnicz�cy poprzedniej kadencji prof. A. Ciszewski

– Przewodnicz�cy Sekcji: (Zebrania Sekcji 20.04.2004)

prof. W. Precht – Sekcja Plazmowej In�ynierii Powierzchni

prof. J. Szuber – Sekcja Nauki Powierzchni

dr hab. E. Czerwosz – Sekcja Techniki Pr��ni

dr hab. M. T�acza�a – Sekcja Cienkich Warstw

przewodnicz�cy Sekcji Nanostruktur i Nanotechnologii zostanie wybrany w terminie p��niejszym.

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 7 cz�onk�w Zarz�du PTP, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

1. dr J. Budzioch 28 g�os�w

2. prof. dr hab. M. Godlewski 28 g�os�w

3. dr A. Kajoch 29 g�os�w

4. dr M. Koz�owski 28 g�os�w

5. dr L. Markowski 28 g�os�w

6. dr K. Olszewska 28 g�os�w

7. prof. T. Stobiecki 29 g�os�w

W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

Przewodnicz�cy Walnego Zebrania stwierdzi�, �e zgodnie z �20 statutu PTP wy�ej wymienieni cz�onkowie Towarzystwa zostali wybrani do Zarz�du PTP. Lista zg�oszonych kandydat�w i wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

ad.16. Walne Zebranie ustali�o, zgodnie z �36 statutu, podejmuj�c jednomy�lnie w g�osowaniu jawnym Uchwa�� nr 6 (Za��cznik 12), �e Komisja Rewizyjna b�dzie liczy� 3 osoby.

Walne Zebranie w g�osowaniu tajnym wybra�o pozosta�ych 2 cz�onk�w Komisji Rewizyjnej, kt�rymi zostali zgodnie Protoko�em Komisji Skrutacyjnej w porz�dku alfabetycznym:

1. doc. J. Marks 27 g�os�w

2. prof. St. Ha�as 29 g�os�w

W g�osowaniu wzi��o udzia� 29 Cz�onk�w Towarzystwa.

Lista zg�oszonych kandydat�w oraz wyniki g�osowania – w Protokole Komisji Skrutacyjnej z wynikami g�osowania na cz�onk�w Komisji Rewizyjnej PTP stanowi�cym Za��cznik 3 do niniejszego Protoko�u.

ad.17. Przewodnicz�cy Walnego Zebrania przedstawi� propozycj� Zarz�du PTP podwy�szenia sk�adki cz�onk�w wspieraj�cych z 420 z� na 500 z� rocznie i zaproponowa� podj�cie uchwa�y w tej sprawie. Walne Zebranie w g�osowaniu jawnym podj��o jednomy�lnie Uchwa�� nr 7 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich (Za��cznik 13 do niniejszego Protoko�u) .

ad.18. Na podstawie problem�w przedstawionych w wyg�oszonych sprawozdaniach i planach dzia�ania Towarzystwa w przysz�o�ci oraz poruszonych w dyskusji, Przewodnicz�cy Komisji Wnioskowej Zebrania sformu�owa� wnioski z Walnego Zebrania (Za��cznik 14 do niniejszego Protoko�u).

W g�osowaniu jawnym Wniosek 1 Komisji zosta� przyj�ty jednomy�lnie.

ad.19. Wolnych wniosk�w nie by�o.

ad.20. O godz. 23 15 Walne Zebranie zosta�o zamkni�te.

Sekretarz Walnego Zebrania Przewodnicz�cy Walnego Zebrania

dr in�. Katarzyna Olszewska prof. dr hab. in�. Jerzy Zdanowski

 

Spis za��cznik�w

 

Za��cznik 1 Lista obecno�ci cz�onk�w PTP na Walnym Zebraniu w dniu 20.04.2004
Za��cznik 2 Uchwa�a Zarz�du PTP nr 3/2004 – Porz�dek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Za��cznik 3 Protok�� Komisji Skrutacyjnej
Za��cznik 4 Sprawozdanie z dzia�alno�ci Komisji Rewizyjnej zawieraj�ce ocen� dzia�alno�ci Zarz�du PTP w roku 2003 oraz w okresie ca�ej kadencji 2001 – 2004
Za��cznik 5 Uchwa�a Nr 1 z dnia 20.04.2004 w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.
Za��cznik 6 Uchwa�a Nr 2 z dnia 20.04.2004 w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium
Za��cznik 7 Uchwa�a Nr 3 z dnia 20.04.2004 w sprawie skwitowania Komisji Rewizyjnej
Za��cznik 8 Plan dzia�ania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na lata 2004-2007
Za��cznik 9 Bud�et Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na 2004 r.
Za��cznik 10 Uchwa�a Nr 4 z dnia 20.04.2004 w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r
Za��cznik 11 Uchwa�a Nr 5 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du
Za��cznik 12 Uchwa�a Nr 6 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Komisji Rewizyjnej
Za��cznik 13 Uchwa�a Nr 7 z dnia 20.04.2004 w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich
Za��cznik 14 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z XII Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego zebrania sprawozdawczo – wyborczego, Warszawa 20.04.2004

 

Sprawozdanie

Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego

z dzia�alno�ci w kadencji od 15 maja 2001 r. do 21 kwietnia 2004 r.

Materia�y �r�d�owe:

Sprawozdania Zarz�du Polskiego Towarzystwa Pr��niowego z dzia�alno�ci w okresie od 15.05.2001 r. do 15.05.2002 r.; od 15.05.2002 r. do 12.09. 2003 r. i od 12.09.2003 r. do 21.04.2004 r. oraz wszystkie materia�y �r�d�owe tam cytowane.

W kadencji 15.05.01 – 21.04.04 odby�o si� 10 zebra� Zarz�du PTP oraz 2 Walne Zebrania Sprawozdawczo-Programowe cz�onk�w PTP. Prace zarz�du koncentrowa�y si� na:

 1. dzia�alno�ci naukowej Towarzystwa, w tym:

a) przez dzia�alno�� sekcji, na organizacji konferencji, szk�� i warsztat�w naukowych;

b) zorganizowaniu III Kongresu PTP;

c) utrzymaniu systemu nagr�d PTP (nagrody im. Janusza Groszkowskiego za prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pr��ni, nagroda naukowa PTP i medale PTP);

 1. dzia�alno�ci wydawniczej (Biuletyn PTP i witryna internetowa PTP);
 2. wsp��pracy z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA;

4. wsp��pracy z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

 1. sprawach organizacyjno-cz�onkowskich.

Ad.1a) organizacja warsztat�w, konferencji i szk��:

W referowanym okresie zorganizowano 8 konferencji, szk�� lub warsztat�w naukowych:

w roku 2001:

1) II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2001 (Ustro�).

w roku 2002:

2) IX Seminarium: Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe (Szklarska Por�ba �rednia, 13.-17. maja 2002);

3) 13. Mi�dzynarodowa Szko�y Letniej: Modern Plasma Surface Technology (Mielno, 2 – 7 wrze�nia 2002 r.).

4) III International Seminar on Semiconductor Gas Sensors SGS’2002 (Ustro�, 19 – 22 wrze�nia 2002 r.).

5) VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni oraz VII Polsko-Bia�oruskie Sympozjum Techniki Pr��ni (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.).

6) II Seminarium Metody Mikroskopii Bliskich Oddzia�ywa� STM/AFM 2002 (Zakopane, 4 – 8 grudnia 2002 r.).

7) Seminarium Technik Jonowych (Szklarska Por�ba, 12 – 14 marca 2003 r.)

w roku 2003:

8) III International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP’2003 (Ustro� 15 – 18 wrze�nia 2003 r.)

Ad. 1b) Organizacja Kongresu PTP

Realizuj�c Wniosek nr 2 X Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Zarz�d PTP przeprowadzi� negocjacje z Komitetem Organizacyjnym VIII konferencji ELTE’2004 w sprawie zorganizowania III Kongresu PTP w po��czeniu z ELTE. W toku rozm�w, kt�re w imieniu Zarz�du przewodnicz�cy PTP odby� z cz�onkami Komitetu Organizacyjnego ELTE, nie uda�o si� wypracowa� formu�y wsp�lnej organizacji obu Konferencji. G��wn� trudno�� stanowi�y problemy po��czenia bardzo rozleg�ego i napi�tego programu naukowego ELTE z programem naukowym Kongresu. Dyskutowane sposoby po��czenie obu tych program�w stwarza�y zagro�enie marginalizacji Kongresu i utraty jednej z jego podstawowych funkcji, kt�r� jest prezentacja dorobku naukowego �rodowiska, kt�remu s�u�y PTP. Na swoim posiedzeniu w dniu 26.11.02 w Warszawie, po wys�uchaniu sprawozdania przewodnicz�cego z odbytych rozm�w, Zarz�d PTP zdecydowa� zorganizowa� III Kongres PTP we wrze�niu 2003 roku. Zmieniono termin Kongresu aby nie kolidowa� z ELTE. W celu podniesienia atrakcyjno�ci Kongresu zdecydowano si� po��czy� go z Mi�dzynarodowymi Warsztatami Fizyki Powierzchni, w��czaj�c cz��� programu Warsztat�w do programu naukowego Kongresu.

III Kongres Polskiego Towarzystwa Pr��niowego odby� si� w Polanicy Zdroju w dniach 12 – 14 wrze�nia 2003 roku. W Kongresie wzi��y udzia� 64 osoby. O�rodki akademickie z ca�ej Polski reprezentowa�o 47 os�b, 3 osoby reprezentowa�y instytuty Polskiej Akademii Nauk, 5 os�b przemys�owe instytuty naukowo-badawcze, ponadto w Kongresie wzi��o udzia� 9 przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Go�ciem Kongresu by� prof. Ugo Valbusa przewodnicz�cy-elekt International Union for Vacuum Science Technology and Applications (USTA). W ramach Kongresu odby�o si� 6 sesji: inauguracyjna, 4 robocze i sesja plakatowa po��czona z sesj� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. W toku tych sesji wyg�oszono 20 referat�w naukowych, 22 prace naukowe zosta�y zaprezentowane w formie plakat�w. Ponadto 4 referaty, na temat stosowanych w produkcji nowoczesnych rozwi�za� technologicznych, wyg�osili przedstawiciele producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Osiemnastu uczestnik�w Kongresu wzi��o udzia� w stowarzyszonych z Kongresem Mi�dzynarodowych Warsztatach Fizyki Powierzchni. Do wydania w materia�ach pokonferencyjnych zg�oszono 18 prac. Procedur� recenzyjn� przesz�o pomy�lnie 12 prac, kt�re zostan� opublikowane w Vacuum, tom jest w druku i uka�e si� w po�owie br. Podczas Kongresu zosta�y wr�czone nagrody i wyr��nienia przyznane w Konkursie im. Janusza Groszkowskiego za najlepsze prace doktorskie i magisterskie, zwi�zane z technikami i technologiami pr��niowymi. W ramach III Kongresu odby�a si� wystawa aparatury pr��niowej z udzia�em nast�puj�cych firm: COMEF, OCI, PIE, PRE-VAC, SOFTRADE, SPECS, TEPRO, VAC-POL&GAZ, �A-RT.

Ad 1c) Nagrody PTP

Nagrody im. Groszkowskiego

Edycja konkursu 2001.

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono prac� pani dr Ma�gorzaty Kubik, wyr��nienie otrzyma�a praca pana Szyma�skiego. W kategorii prac magisterskich nagrodzona zosta�a praca pani mgr Sylwii Ptasi�skiej. Nagrody wr�czono na VI Krajowej Konferencji Techniki Pr��ni, (Korbiel�w, 23 – 25 wrze�nia 2002 r.). Zarz�d zgromadzi� i wyasygnowa� kwot� oko�o 7800 z� na nagrody.

Edycja konkursu 2002.

W tej edycji przyznano tyko jedn� nagrod�. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2003 r., w kategorii prac doktorskich nagrodzi�a prac� pana dr Bartosza Sucha (nagroda pieni��na w wysoko�ci 4000 z�) i wyr��ni�a prac� dr Grzegorza Kasperskiego. W kategorii prac magisterskich nie przyznano nagrody. Wyr��niona zosta�a praca pana mgr Piotra Mackiewicza. Nagrodzona praca dr Sucha zosta� przedstawiona na III Kongresie Polskiego Towarzystawa Pr��niowego (Polanica Zdr�j, wrzesie� 2003), gdzie nast�pi�o r�wnie� wr�czenie Nagrody.

Edycja konkursu 2003

Zarz�d zaplanowa� kwot� 4500 na t� edycj� nagr�d. Stowarzyszenie Elektryk�w Polskich pismem swojego prezesa prof. dr in�. Stanis�awa Bolkowskiego z dnia 16.03.2004, skierowanym do przewodnicz�cego PTP, odm�wi�o przysz�ego udzia�u w finansowaniu Nagr�d im. J. Groszkowskiego ze wzgl�du na ograniczenia finansowe Stowarzyszenia i wprowadzony postanowieniami Zarz�du g��wnego SEP program oszcz�dno�ciowy. Odm�wi�o r�wnie� refundowania 50% kwoty nagrody edycji Konkursu w roku 2002 (2 ty�. z�.). Odmowa zosta�a uzasadniona niewype�nieniem wymaga� formalnych regulaminu konkursu dotycz�cych udzia�u przedstawicieli SEP w pracach komisji konkursowej. Zarzucono, �e komisja konkursowa zosta�a powo�ana bez porozumienia z Prezesem SEP a do sk�adu komisji nie weszli przedstawiciel Zarz�du g��wnego SEP i przewodnicz�cy Komisji M�odzie�y i Student�w SEP. Zasugerowano odpowiednie zmiany w Regulaminie. Na najbli�szym posiedzeniu Zarz�d PTP podejmie stosowne kroki w sprawie zmian regulaminu Konkursu w kwestii finansowania nagr�d. Wydaje si�, �e PTP w przysz�o�ci b�dzie musia�o zaj�� stanowisko czy, a je�eli tak to w jakim zakresie, �rodki na finansowanie Konkursu powinny pochodzi� z dotacji firm sponsoruj�cych.

Edycje konkursu 2004 i 2005

Zarz�d na zebraniu w dniu 11.09.03 w Polanicy Zdroju podj�� decyzje o kontynuowaniu Konkursu w roku 2004 i na fundusz nagr�d przeznaczy� 4,5 ty�. z�. Podobnie na zebraniu w dniu 19.04.04 w Starych Jab�onkach zarz�d podj�� podobn� decyzj� na rok 2005 i na fundusz nagr�d przeznaczy� tak� sam� kwot�.

Nagroda Naukowa PTP

Pomimo tego, �e Zarz�d stara� si� listownie zach�ca� producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej do darowizn na rzecz Nagrody Naukowej PTP, na funduszu tej nagrody uda�o si� zgromadzi� jedynie 1000 z�. Nie zg�oszono Kandydat�w do Nagrody Naukowej Polskiego Towarzystwa Pr��niowego. Zebranie Kapitu�y tej Nagrody nie odby�o si�. Potrzebna jest wi�ksza aktywno�� i zaanga�owanie Zarz�du, przewodnicz�cego PTP i przewodnicz�cego kapitu�y nagrody w zdobywanie funduszy od firm produkuj�cych i handluj�cych urz�dzeniami pr��niowymi. Nale�y r�wnie� wypracowa� lepsze metody pozyskiwania tych funduszy. L isty rozsy�ane przez Zarz�d do producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej z pro�b� o sponsorowanie funduszu Nagrody Naukowej PTP nie odnosi�y oczekiwanych skutk�w.

Medale PTP

Poprawiono regulamin przyznawania medali PTP. Przewodnicz�cego Kapitu�y Medali PTP wybiera i odwo�uje Zarz�d PTP. Wyb�r nast�puje na czas nieokre�lony. Przewodnicz�cym zosta� wybrany pan prof. Jerzy Zdanowski. W tym trienium nie zg�oszono �adnych produkt�w do nagrodzenia medalami PTP. Wydaje si�, �e jest to rezultat braku produkt�w spe�niaj�cych kryteria przyznawania medali. Informacja o medalach PTP znajduje si� na stronie internetowej Towarzystwa. Przedstawiciele producent�w, z kt�rymi cz�onkowie Zarz�du komunikowali si� byli zach�cani do przedstawiania swoich produkt�w do konkursu.

Ad 2) Dzia�alno�� wydawnicza

W „Elektronice” wydano 6 numer�w Biuletynu PTP (32 – 36). Ilo�� materia��w dostarczanych sekretarzowi naukowemu PTP do opublikowania w Biuletynie jest mniejsza ni� mo�liwo�ci wydawnicze Biuletynu. Zarz�d proponuje, aby w Biuletynie zamieszcza� przy okazji relacji z konferencji informacje o cz�onkach zbiorowych i indywidualnych PTP. Zamieszczane w biuletynach sprawozdania z konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo s� bardzo dobr� form� promocji dzia�alno�ci Towarzystwa.

Dzi�ki wysi�kom sekretarza naukowego pana prof. L. Michalaka witryna internetowa PTP zainstalowana na serwerze UMCS jest rozwijana i aktualizowana przez pana profesora. Wydaje si�, �e w przysz�o�ci, aby utrzyma� odpowiedni poziom techniczny i merytoryczny tej witryny, b�d� potrzebne pewne �rodki finansowe.

Zarz�d poprosi� prof. Marka Szymo�skiego o zaj�cie si� spraw� jednolitej formu�y wydawania materia��w konferencyjnych z konferencji organizowanych pod auspicjami sekcji PTP i przedstawienie Zarz�dowi raportu w tej sprawie. W opinii prof. Szymo�skiego materia�y konferencyjne s� s�abo cenione przez KBN. Uczestnicy konferencji cz�sto uzale�niaj� sw�j udzia� od tego gdzie b�d� wydane materia�y. Do tej pory nie by�o ani jednej pisemnej deklaracji organizatora konferencji, w kt�rej wyra�ona zosta�aby ch�� wydania materia��w konferencyjnych w periodyku PTP. Wym�g przeprowadzenia przetargu nie gwarantuje, �e PTP ten przetarg wygra. W takiej sytuacji, po dyskusji Zarz�d doszed� do wniosku, �e spraw� wydawania materia��w konferencyjnych pod szyldem PTP nale�y od�o�y� na p��niej.

Nie uda�o si� wy�oni� z po�r�d cz�onk�w Zarz�du osoby, odpowiedzialnej za promocj� dzia�alno�ci Towarzystwa i przygotowanie broszury reklamuj�cej t� dzia�alno��. Ust�puj�cy Zarz�d ma nadziej�, �e uda si� to kolejnemu Zarz�dowi.

Ad 3) Wsp��praca z zagranicznymi organizacjami pr��niowymi i IUVSTA

Przedstawicielami PTP w IUVSTA w bie��cym trienium byli: Antoni Ciszewski i Marek Szymo�ski. Na 88 i 89 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w San Francisko 28.10.01 reprezentowa� PTP prof. Marek Szymo�ski. Na 90 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Regenzburgu 13.03.02 reprezentowa� PTP prof. Antoni Ciszewski.

Podczas pobytu przewodnicz�cego PTP A. Ciszewskiego na 90. ECM nie uda�o si� ustali� z pani� Barthes szczeg���w w sprawie kolejnego seminarium towarzystw pr��niowych francuskiego i polskiego (brak czasu). Kontynuowano rozmowy na ten temat na 91 zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Bratys�awie, gdzie jesieni� 2002 r. rozmawia� z ni� prof. Marek Szymo�ski. Na 92. zebraniu komitetu wykonawczego IUVSTA w Pekinie rozmowy kontynuowa� przewodnicz�cy PTP. Pani Barthes widzi du�e trudno�ci w zorganizowaniu we Francji kolejnego seminarium polsko-francuskiego. Pr�by w��czenia si� PTP do wsp�lnych konferencji organizowanych przez towarzystwa pr��niowe Francji, Niemiec i Szwecji maj� w chwili obecnej ma�e szanse powodzenia, poniewa� wsp��praca tych towarzystw znajduje si� aktualnie w pewnym impasie.

Dr W�jcicki prowadzi� podczas konferencji Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego w Magdeburgu rozmowy z przedstawicielami tego Towarzystwa w sprawie mo�liwo�ci wsp��pracy z PTP. Przedstawiciele Niemieckiego Towarzystwa Pr��niowego gotowi s� podj�� rozmowy w tej sprawie, ale oczekuj� od PTP propozycji konkretnych form tej wsp��pracy.

Zg�oszono delegat�w na 15th General Meeting IUVSTA w Wenecji w br. w osobach: prof. Marek Szymo�ski, prof. Antoni Ciszewski, prof. Leszek Michalak i przedstawicieli PTP w sekcjach IUVSTA: Applied Surface Science – prof. Antoni Ciszewski , Surface Engineering – prof. Witold Precht, Electronic Materials & Processes – prof. Marek Godlewski, Nanoscale Science – dr hab. Marek T�acza�a, Surface Science – p rof. Jacek Szuber, Thin Film – prof. Maciej Bugajski, Vacuum Science – prof. Stanislaw Ha�as. Towarzystwo nie ma swojego przedstawiciela w sekcji Plasma Science. Jako osob� kontaktow� zg�oszono do IUVSTA prof. Leszka Michalaka

Sk�adka cz�onkowska w IUVSTA za lata 2003 i 2004 zosta�a op�acona z funduszy w�asnych Towarzystwa. KBN i MNiI odm�wi�y wniesienia op�aty tej sk�adki.

Z inicjatywy prof. Marka Szymo�skiego zaplanowano zorganizowanie jesieni� br. tzw. kr�tkiego kursu z zakresu techniki pr��ni dla pracownik�w technicznych (organizatorem by�by o�rodek krakowski). Zosta�y przeprowadzone wst�pne rozmowy z IUVSTA na temat dofinansowania tego kursu (5000 CHF).

Ad 4) Wsp��praca z producentami i dystrybutorami aparatury pr��niowej.

Konieczny jest wi�kszy udzia� przedstawicieli producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej w Zarz�dzie PTP. Niew�tpliwie poprawi�oby to relacj� mi�dzy Towarzystwem a �rodowiskiem producent�w i dystrybutor�w aparatury pr��niowej. Ta opinia ust�puj�cego Zarz�du zostanie przedstawiona na najbli�szym walnym zebraniu Towarzystwa jego cz�onkom.

Z dyskusji na ostatnim Walnym Zebraniu oraz bezpo�rednich rozm�w mi�dzy reprezentantami producent�w i dystrybutor�w a przedstawicielami Zarz�du wynika, �e organizatorzy kolejnego Kongresu PTP powinni wzi�� pod uwag� mo�liwo�� zamawiania referat�w u producent�w za odpowiedni� op�at�, kt�ra zasili�aby fundusz nagr�d PTP. Nowy Zarz�d powinien zwr�ci� uwag� na t� mo�liwo�� organizatorom przysz�ego Kongresu.

Zarz�d poszukiwa� i dalej poszukuje ch�tnych, kt�rzy podj�liby si� organizacji kurs�w dla pracownik�w obs�uguj�cych aparatur� pr��niow�. Jednak brak w�a�ciwych kontakt�w z przedstawicielami producent�w i dystrybutor�w utrudnia ocen� potrzeb polskiego rynku pracy w tym zakresie. Sonda�em b�dzie wspomniana wy�ej inicjatywa prof. Szymo�skiego.

Ad 5) Sprawy organizacyjno-cz�onkowskie.

W okresie, kt�rego dotyczy niniejsze sprawozdanie, przyj�to 22 cz�onk�w indywidualnych PTP w osobach: dr J�zefa D�bka z UMCS, dr hab. Bogdana Kowalskiego z IF PAN z Warszawy, dr Franciszka Kroka, dr Jacka Ko�odzieja, mgr Bartosza Sucha z UJ, dr Reginy Paszkiewicz z P. Wr., prof. Wac�awa Ba�y z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, dr in�. Waldemara Oleszkiewicza z Politechniki Wroc�awskiej, dr in�. Ma�gorzaty K�c Instytutu Fizyki J�drowej w Krakowie, dr El�biety Czerwosz z Przemys�owego Instytutu Elektroniki w Warszawie, mgr Sylwii Ptasi�skiej z UMCS w Lublinie, mgr in�. Andrzeja Steca z Politechniki Rzeszowskiej, dr in�. Mieczys�awa Pancielejko z Politechniki Koszali�skiej, mgr Adama Ryskiego z Politechniki ��dzkiej, mgr in�. Krzysztofa Marsa z AGH w Krakowie, dr Grzegorz Kasperskiego z Politechniki Gda�skiej, dr Leszka Markowskiego z Uniwersytetu Wroc�awskiego, dr Beaty �ciany z Politechniki Wroc�awskiej, dr Katarzyny Zakrzewskiej z AGH w Krakowie, mgr in�. J�zefa Wiechowskiego i dr in�. Miros�awa Koz�owskiego z PIE Warszawa oraz dr Jacka Brony z Uniwersytetu Wroc�awskiego. Skarbnik PTP, dr Stefan W�jcicki zwr�ci� si� z propozycj� cz�onkostwa wspieraj�cego do tych plac�wek, kt�re maj� liczn� reprezentacj� w�r�d cz�onk�w indywidualnych PTP a jeszcze nie s� cz�onkami wspieraj�cymi. Towarzystwo pozyska�o w ten spos�b nowego cz�onka (IF UMCS). Skre�lono z listy cz�onk�w 10 os�b. Na li�cie cz�onk�w PTP znajduj� si� aktualnie 93 osoby, kt�re na bie��co reguluj� sk�adki b�d� te� nie zalegaj� z op�atami d�u�ej ni� 2 lata. W por�wnaniu z pocz�tkiem kadencji Zarz�du (81 czlonk�w indywidualnych) nast�pi� wi�c wzrost cz�onk�w indywidualnych o 12 os�b i zbiorowych o jednego cz�onka zbiorowego.

Przeprowadzono proces rejestracji w Krajowym Rejestrze S�dowym zmian w Statucie PTP, uchwalonych na Walnych Zebraniach. Zarz�d PTP zawar� umow� z Instytutem Technologii Pr��niowej w Warszawie, obecnie Przemys�owym Instytutem Elektroniki (PIE), na wynaj�cie 4 m 2 powierzchni na terenie Instytutu na siedzib� Towarzystwa. W zwi�zku z tym PTP p�aci PIE czynsz w wysoko�ci 96 z� + VAT rocznie.

Prof..Mieczys�aw Ja�ochowski zwr�ci� si� do Zarz�du z wnioskiem o utworzenie w PTP Sekcji Nanostruktur. Zarz�d w Uchwale nr 5, podj�tej na posiedzeniu Zarz�du PTP w Warszawie w dniu 26.11.2002 r. upowa�ni� pana profesora do prowadzenia rozm�w z grup� inicjatywn� w sprawie utworzenia w PTP takiej Sekcji. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Cz�onk�w PTP w dniu 12.09.2003, na podstawie �41 Statutu PTP, na wniosek Zarz�du, podj��o decyzj� o utworzeniu nowej sekcji tematycznej o nazwie: Sekcja Nanostruktur i Nanotechnologii. Sekcja si� jeszcze nie ukonstytuowa�a tzn. nie wybrano przewodnicz�cego Sekcji i os�b funkcyjnych.

prof. Antoni Ciszewski

Przewodnicz�cy PTP

Stare Jab�onki, 20 kwietnia, 2003 r.

Uchwa�y z dnia 20 kwietnia 2004r.:

Uchwa�a Nr 1

w sprawie sprawozdania Zarz�du i sprawozdania finansowego PTP za 2003 r.

Na podstawie � 26 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa:

�1

Przyjmuje sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci za okres od 15.05.2001r. do 20.04.2004r., stanowi�ce za��cznik nr1 do niniejszej uchwa�y i sprawozdanie z realizacji bud�etu za 2003 r. stanowi�ce za��cznik nr2 do niniejszej uchwa�y

�2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2003 rok, stanowi�ce za��cznik nr 3 do niniejszej uchwa�y, zamykaj�ce si� po stronie przychod�w kwot� 28 088,67 z� (dwadzie�cia osiem tysi�cy osiemdziesi�t osiem z�otych 67 gr) a po stronie wydatk�w kwot� 25 142,26 z� (dwadzie�cia pi�� tysi�cy sto czterdzie�ci dwa z�ote 26 gr

Uchwa�a Nr 2

w sprawie udzielenia Zarz�dowi absolutorium

Walne Zebranie s prawozdawczo – w yborcze c z�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 9 statutu PTP , na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium dla Zarz�du za dzia�alno�� w okresie kadencji od 15.05.2001 r. do 20.04.2004 r.

Uchwa�a Nr 3

w sprawie skwitowania k omisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego udziela Komisji Rewizyjnej skwitowania za dzia�alno�� w okresie od 15.05.2001r. do 20.04.2004r

Uchwa�a Nr 4

w sprawie planu dzia�alno�ci i bud�etu na 2004 r.

Na podstawie �26 pkt. 6 i pkt . 8 statutu PTP Walne Zebranie Cz�onk�w Towarzystwa zatwierdza:

�1

Plan dzia�alno�ci na okres kadencji przedstawiony przez Przewodnicz�cego Towarzystwa, stanowi�cy za��cznik nr 1 do niniejszej uchwa�y.

�2

Bud�et PTP na 2004 r . stanowi�cy za��cznik nr 2 do niniejszej uchwa�y.

Uchwa�a Nr 5

w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w Z arz�du

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego na podstawie �26 pkt. 2 statutu PTP ustala, �e w kadencji 2004r. – 2007r. Zarz�d b�dzie liczy� 15 cz�onk�w.

Uchwa�a Nr 6

w sprawie ustalenia liczby cz�onk�w k omisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz�onk�w Polskiego Towarzystwa Pr��niowego ustala na podstawie � 26 pkt. 2 statutu PTP , �e w kadencji 2004r. – 2007r . Komisja Rewizyjna b�dzie liczy�a 3 cz�onk�w.

Uchwa�a Nr 7

w sprawie ustalenia wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich

Na podstawie �26 pkt. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Pr��niowego Walne Zebranie cz�onk�w Towarzystwa ustala:

�1

Wysoko�� sk�adki rocznej dla cz�onka wspieraj�cego Towarzystwa 500 z�.

�2

Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia i dotyczy sk�adek od 01.01.2005 r.

Konferencja odby�a si� w dniach 19-22 kwietnia 2004 w Hotelu ANDERS w Starych Jab�onkach k/Ostr�dy. Tym razem organizatorem konferencji by� Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Wsparcia organizacyjnego udzieli�y: Katedra Elektroniki Akademii G�rniczo-Hutniczej oraz Wydzia� Elektroniki, Mikrosystem�w i Fotoniki Politechniki Wroc�awskiej. Nale�y podkre�li� tak�e znacz�cy wk�ad organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pr��niowego.

Na pierwszy anons konferencji odpowiedzia�o ponad 300 os�b. Ostatecznie w Konferencji wzi��o udzia� 247 uczestnik�w, w tym 235 os�b reprezentuj�cych �rodowiska uniwersyteckie z: Akademii G�rniczo-Hutniczej (15 os�b), Politechniki Gda�skiej (6 os�b), Politechniki ��dzkiej (8 os�b), Politechniki Rzeszowskiej (6 os�b), Politechniki �l�skiej (7 os�b), Politechniki Warszawskiej (62 osoby), Politechniki Wroc�awskiej (34 osoby), Uniwersytetu im Miko�aja Kopernika (4 osoby), Uniwersytetu Wroc�awskiego (3 osoby), Uniwersytetu im. M. Curie-Sk�odowskiej (7 os�b), Wojskowej Akademii Technicznej (4 osoby). Licznie reprezentowane by�y r�wnie� instytuty badawcze: Instytut ��czno�ci (3 osoby), Instytut Technologii Elektronowej (30 os�b), Instytut Technologii Materia��w Elektronicznych (14 os�b) i Przemys�owy Instytut Elektroniki (7 os�b). Po dwie osoby reprezentowa�y: Akademi� Morsk�, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytutu Metalurgii i In�ynierii Materia�owej PAN, Politechnik� Koszali�sk�, Simon Fraser University (Kanada) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jednoosobowo reprezentowane by�y: Centrum Bada� Wysokoci�nieniowych PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Chemii i Techniki J�drowej, Politechnika Cz�stochowska, Politechnika Pozna�ska, ST Microelectronics (Francja), Uniwersytet Jagiello�ski, Uniwersytet �l�ski, VIGO System S.A., Pen State University (USA). Ten szeroki udzia� wielu o�rodk�w naukowych uprawiaj�cych zr��nicowane badania z zakresu technologii materia��w i przyrz�d�w elektronicznych wpisuje si� w licz�c� �wier� wieku tradycj� konferencji ELTE, jako spotkania integruj�cego �rodowisko technolog�w. Integracj� tak� umo�liwia�o oddalenie uczestnik�w od instytucji macierzystych oraz wielkomiejskiego zgie�ku, a tak�e zgromadzenie wszystkich uczestnik�w w jednym o�rodku. Deszczowa pogoda sprzyja�a du�ej frekwencji w salach wyk�adowych, dyskusjom w czasie Sesji Plakatowych i wieczornym spotkaniom kole�e�skim.

Konferencj� rozpoczyna�y ka�dego dnia obrady plenarne (na kt�rych wyg�oszono 8 referat�w) oraz nast�puj�ce po nich obrady w Sekcjach:

� MIKRO- i NANOELEKTRONIKI ,

� MATERIA��W ELEKTRONICZNYCH,

� FOTONIKI,

� TECHNIKI PRӯNI I TECHNOLOGII PRӯNIOWYCH,

� MIKROSYSTEM�W i

� MAGNETOELEKTRONIKI.

W ramach obrad sekcyjnych wyg�oszono ��cznie 37 referat�w. Wyniki 190 prac w�asnych prezentowane by�y w formie plakat�w. Wi�kszo�� referat�w oraz 144 komunikaty zostan� udost�pnione w materia�ach pokonferencyjnych, a niewielka cz��� zakwalifikowanych komunikat�w (w liczbie 71) uka�e si� w postaci artyku��w w dwu zeszytach czasopisma Elektronika (10/2004 i 3/2005). Szersze informacje o Konferencji dost�pne s� nadal na stronie http://elte.imio.pw.edu.pl

W celu promowania uzdolnionych m�odych autor�w prac zorganizowali�my konkurs na najlepsze prace prezentowane przez uczestnik�w, kt�rzy nie przekroczyli 35-go roku �ycia. Komisja Konkursowa, z�o�ona cz�onk�w Komitetu Naukowego Konferencji w osobach przewodnicz�cych Sekcji dokona�a oceny 51 prac zg�oszonych do Konkursu. Dyplomy i nagrody pieni��ne pierwszego stopnia (1200z� brutto) przyznano:

� Dorocie Wawer z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, prezentuj�cej prac� „High resolution mapping of temperature distribution in pulsed operated quantum cascade lasers”,

� Tomaszowi Piaseckiemu i Wojciechowi Ko�nikowskiemu z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cym prac� „Computer modelling of devices based on AlGaN/ GaN/ Al 2 O 3 heterostructure”.

Dyplomy i nagrody pieni��ne drugiego stopnia (800z� brutto) przyznano:

� Robertowi Mroczy�skiemu z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „Titanium oxide films produced by impulse plasma deposition technology for MOS structures”,

� Grzegorzowi Janczykowi z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cemu prac� „New look on SOI body effects”,

� Adamowi Szyszce z Politechniki Wroc�awskiej prezentuj�cemu prac� „Application of the Light Beam Induced Current to AlGaN MSM characterisation”,

� Erwinowi Maciakowi z Politechniki �l�skiej prezentuj�cemu prac� „Novel fiber-optic chemochromic hydrogen gas sensors”,

� Piotrowi Wi�niowskiemu z Akademii G�niczo-Hutniczej prezentuj�cemu prac� „Magnetization switching and domains in MTJ”.

Jaros�awowi Grabowskiemu, Paw�owi Nowakowi i Katarzynie Stankiewicz z Politechniki Warszawskiej prezentuj�cym prac� „Controller for multi-step technological processes” przyznano wyr��nienie dyplomem.

Konferencji towarzyszy�a wystawa sprz�tu pr��niowego, technologicznego i pomiarowego. Wzi��o w niej udzia� 8 wystawc�w reprezentuj�cych firmy: AMTechnologies, COMEF, Hemar, Mozaik, Prevac, Softrade, Tespol oraz ARTVAC (d. �A-RT). Mieli�my tak�e przyjemno�� wyst�pi� w roli gospodarzy Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Pr��niowego, kt�re odby�o si� wieczorem w dniu 19 kwietnia.

Ko�cz�c t� kr�tk� informacj� o Konferencji ELTE’2004 organizatorzy pragn� z�o�y� podzi�kowania Komitetowi Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Komitetowi Bada� Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji za finansowe wsparcie Konferencji. Polskiemu Towarzystwu Pr��niowemu dzi�kujemy za rekomendacje naszych wniosk�w. Pomoc ta, w pierwszym rz�dzie, u�atwi�a wydanie materia��w konferencyjnych i pokonferencyjnych, co uczyni�o mo�liwym utrzymanie koszt�w uczestnictwa na niezmienionym od 4 lat poziomie. Pragniemy podzi�kowa� tak�e firmom VAC-POL&Gaz oraz ARTVAC za ufundowanie 7 nagr�d za najlepsze prace w konkursie m�odych uczestnik�w Konferencji. Jeste�my w r�wnej mierze wdzi�czni w�a�cicielom Hotelu ANDERS za zapewnienie znakomitej oprawy naszej Konferencji. Uczestnikom konferencji ELTE’2004, a w szczeg�lno�ci Autorom referat�w, dzi�kujemy za ogromn� prac� w�o�on� w przygotowanie wyst�pie�.

ELTE w fotografii:

Przewodnicz�cy Komitetu Organizacyjnego
Konferencji ELTE’2004

Piotr Szwemin

Nagrody PTP w konkursie im J. Groszkowskiego za rok 2003

Polskie Towarzystwo Pr��niowe

OG�OSZENIE WYNIK�W KONKURSU

O NAGROD�

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny pr��ni

wykonane w roku 2003

Komisja Konkursowa w sk�adzie:

 

doc. dr Jerzy Marks

Przemys�owy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Katedra Elektroniki, Akademia G�rniczo Hutnicza,
dr in�. Piotr Szwemin

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr in�. Jerzy Zdanowski

Wydzia� Elektroniki Mikrosystem�w i Fotoniki, Politechnika Wroc�awska

 

informuje, �e

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Anna Smolira otrzyma�a Wyr��nienie

za rozpraw� p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metod� MALDI” wykonan� w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Curie-Sk�odowskiej.
Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

W kategorii prac magisterskich

mgr in�. Monika Kwoka otrzyma�a Nagrod�

za prac� p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonan� na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki �l�skiej.
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

Konkurs PTP im. J. Groszkowskiego’2004

Polskie Towarzystwo Pr��niowe

og�asza w 2004 r.

KONKURS O NAGROD�

im. Janusza Groszkowskiego

na najlepsze prace: dyplomow� i doktorsk�

Z DZIEDZINY PRӯNI

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs odbywa si� w dwu kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich,

Tematyka pracy zg�aszanej do konkursu powinna by� zwi�zana z fizyk� i technik� pr��ni lub ich zastosowaniami w badaniach naukowych lub w technologii,

Praca musi by� obroniona w roku 2004 .

NAGRODY:

W kategorii rozpraw doktorskich przyznawana jest jedna nagroda w wysoko�ci 4000 z�, W kategorii prac magisterskich jedna nagroda w wysoko�ci 3000 z�,

INFORMACJE OG�LNE

Prac� mo�e zg�osi� absolwent/doktorant, opiekun pracy dyplomowej/promotor lub jednostka or-ganizacyjna przyznaj�ca stopie� magistra lub doktora. Zg�aszanie prac: do 30 grudnia 2004 r. na adres przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Do zg�oszenia nale�y do��czy�:

1. Prac� dyplomow� / rozpraw� doktorsk�,

2. Oryginalne opinie promotora i recenzenta z ocenami (ewentualnie kserokopie),

3. Ankiet� wype�nion� przez absolwenta/doktoranta,

4. Streszczenie pracy w formie przyjmowanej do publikacji w Elektronice.

Regulamin Konkursu i wz�r ankiety zosta�y przes�ane wraz z tym og�oszeniem, s� ponadto dost�pne u przewodnicz�cego Komisji Konkursowej. Wyniki Konkursu zostan� og�oszone w marcu 2005 r. Egzemplarze zg�oszonych prac przechodz� na w�asno�� organizator�w Konkursu.

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

dr in�. Piotr Szwemin

 

Adres do korespondencji oraz informacje:

Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki;

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa ; tel/fax (+22) 628 87 40

e-mail: szwemin@imio.pw.edu.pl

 

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej

dr in�. Piotr Szwemin

 

Aktualne prace ISO/TC 112

Zagadnieniami normalizacji techniki pr��ni na arenie mi�dzynarodowej zajmuje si� komitet ISO/TC 112 Technologia Pr��ni. W sk�ad komitetu wchodz� przedstawiciele dziesi�ciu kraj�w (Chiny, Francja, W�ochy, Japonia, Korea, Polska, Rosja, Hiszpania, Niemcy, USA) wsp��pracuj�cych w zakresie opracowania poszczeg�lnych norm na prawach uczestnik�w czynnych oraz 17 kraj�w na prawach obserwator�w. Wynikiem dotychczasowej dzia�alno�ci jest opracowanie 15 norm (patrz: J. Mirowski – Technika pr��niowa w polskich normach, „Elektronika nr 1/2003) dotycz�cych techniki pr��ni. W opracowaniu s� obecnie 4 projekty norm, kt�re, je�li zostan� zatwierdzone jako normy mi�dzynarodowe, b�d� t�umaczone na j�zyk polski:

1. ISO/CD 3567 „Vacuum gauges – Calibration by direct comparison with a reference gauge” ( Pr��niomierze – Wzorcowanie metod� bezpo�redniego por�wnania z pr��niomierzem wzorcowym ) .

Kierownik projektu – Dr.Karl Jousten, DIN, PTB Berlin

Ekspert ze strony polskiej – mgr Henryk Magie�ko, e-mail: wojcicki@pie.edu.pl

2. ” Vacuum Technology – Vacuum Pumps – Measurements of Standard Performance Date” ( Technika pr��ni – Pompy pr��niowe – Pomiary znormalizowanych parametr�w )

Kierownik projektu – Karl-Heinz-Bernhardt, Pfeiffer Vacuum, Germany.

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Henryk Koziorowski, email: tepro@bpnet.pl

3. ISO/CD 3669 Vacuum Technology – Bakable flanges – Dimensions ( Technika pr��ni – Ko�nierze wygrzewalne – Wymiary )

Kierownik projektu – Hans-J�rg K�nzli, SNV, Inficon Switzerland

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: madydan@pitow.wroc.pl

4. Right-angle valve dimensions ( Wymiary zawor�w k�towych (prostok�tnych)

Kierownik projektu: Masahiro Hirata, JISC/AIST Japan

Ekspert ze strony polskiej – mgr. in�. Maria Adydan, email: madydan@pitow.wroc.pl

W uproszczeniu procedura opracowania normy zawiera trzy etapy: projekt roboczy, projekt do ankiety, projekt ko�cowy. Projekt jest opracowywany w j�zyku angielskim. Na etapie projektu do ankiety projekt jest rozsy�any do zaopiniowania do wszystkich komitet�w krajowych. Jest to etap, w kt�rym zg�aszane jest najwi�cej zmian i poprawek, a niekiedy, w wyniku braku zgodno�ci, opracowanie zostaje wstrzymane. Komitety krajowe maj� kilka miesi�cy czasu na wypracowanie opinii. W Polsce informacja o ankiecie jest og�aszana w czasopi�mie „Normalizacja” i na stronie internetowej oraz dodatkowo informacje tak� wysy�a si� poczt� elektroniczn� do zainteresowanych firm i instytucji. Zainteresowani mog� otrzyma� tekst projektu zg�aszaj�c zapotrzebowanie do PKN.

Po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ISO projekt staje si� norm� mi�dzynarodow� i wtedy dopiero, (je�li istnieje zainteresowanie i �rodki finansowe) jest t�umaczony na j�zyk polski. Proces t�umaczenia r�wnie� przebiega wieloetapowo z uwzgl�dnieniem zg�aszanych opinii i uwag, pod warunkiem, �e tekst wynikowy jest identyczny merytorycznie z tekstem orygina�u.

Jerzy Mirowski

Szko�a z zakresu techniki pr��ni pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

Krak�w, 4 – 6 listopada 2004

 

W dniach 4-6 listopada 2004 r. w Krakowie mia�a miejsce Szko�a z zakresu techniki pr��ni zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pr��niowego oraz IUVSTA

Miejsce szkolenia :

Krak�w, Bursa im. St. Pigonia, ul. Garbarska 7a

Organizatorzy :

Centrum Bada� Uk�ad�w Nanoskopowych i Zaawansowanych Materia��w, NANOSAM
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagiello�ski
ul. Reymonta 4, 30-059 Krak�w
tel. (12) 663 5560, fax. (12) 633 7086

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Pawe� Czuba – dyrektor szko�y, e-mail: pawel@surf.if.uj.edu.pl

Mgr in�. Piotr Pi�tkowski – sprawy techniczne, e-mail: piatkows@if.uj.edu.pl

Mgr El�bieta Zachorowska – sekretarz, e-mail: elzachor@uj.edu.pl

Wyk�adowcy

� Prof. Andrzej Ha�as – Politechnika Wroc�awska – Wroc�aw

� Prof. Stanis�aw Ha�as – Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej (UMCS) – Lublin

� Dr hab. Piotr Szwemin – Politechnika Warszawska – Warszawa

� Dr Janusz Budzioch – firma Prevac

� Dr Artur Kajoch – firma Softrade

� Maria Tymieniecka – firma COMEF

� Ryszard Tyrankiewicz – firma ARTVAC

Cel szkolenia

Szkolenie techniczne z zakresu technologii pr��niowych przeznaczone dla polskich technik�w, in�ynier�w produkcji, m�odszych pracownik�w naukowych oraz student�w odpowiedzialnych za bezpieczn� obs�ug�, instalacj� i u�ytkowanie sprz�tu pr��niowego w przemy�le oraz w laboratoriach edukacyjnych i badawczych. Szkolenie mia�o na celu:

 • rozszerzy� wiedz� oraz zrozumienie podstawowych proces�w fizycznych niezb�dnych dla technologii pr��niowych,
 • dostarczy� praktycznej wiedzy potrzebnej dla codziennej obs�ugi urz�dze� pr��niowych oraz pomiar�w pr��ni,
 • jak r�wnie� wprowadzi� kursant�w w wybrane zagadnienia proces�w technologicznych wymagaj�cych pr��ni.

Bezpo�redni kontakt wyk�adowc�w z kursantami jest pomocny w nawi�zaniu sta�ych kontakt�w maj�cych na celu przysz�e konsultacje oraz propagowanie wiedzy pomi�dzy kr�gami akademickimi, producentami i dystrybutorami sprz�tu pr��niowego oraz u�ytkownikiem urz�dze� pr��niowych.

Kurs zako�czy� si� testem kwalifikacyjnym obejmuj�cym zagadnienia przedstawiane w trakcie trwania kursu. Uczestnicy, kt�rzy zaliczyli test z wynikiem pozytywnym otrzymali certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Pr��niowe.

Program szkolenia

1. Cz��� I. Podstawowe procesy fizyczne zwi�zane z technologi� pr��ni (dr hab. Piotr Szwemin)
Wst�p:

  • koncepcja pr��ni (definicja, jednostki, historia)
  • zastosowanie technologii pr��niowych

Kinetyczna teoria gaz�w, gaz doskona�y, zjawisko transportu, transport termiczny, przep�yw gaz�w. Fizyczne i chemiczne zjawiska na granicy pr��nia/cia�o sta�e:

  • fizysorpcja, chemisorpcja
  • szybko�� desorpcji
  • kriopu�apkowanie
  • dyfuzja gaz�w przez cia�o sta�e (metal)
  • oddzia�ywanie cz�steczek z powierzchni� cia�a sta�ego.

2. Cz��� II. Metody otrzymywania pr��ni oraz urz�dzenia do tego s�u��ce (prof. Andrzej Ha�as):
Podstawy technologii pompowania, mechaniczne pompy pr��niowe (pompy rotacyjne, pompy suche), pompy turbomolekularne, pompy dyfuzyjne, kriopompy, pompy sublimacyjne, pompy jonowe.

3. Cz��� III. Pomiar pr��ni (prof. Stanis�aw Ha�as):
Metody pomiaru pr��ni oraz sondy: manometry, termopara, sondy jonizacyjne (z gor�c� i zimn� katod�), kalibracja sond pr��niowych.
Pomiary ci�nienia cz�stkowego (parcjalnego): spektrometria/spektroskopia masowa, �r�d�a jon�w – jonizatory, detektory jon�w, analizatory masowe (z odchyleniem magnetycznym, kwadrupolowy filtr masowy, czas przelotu), analiza danych.
Detekcja nieszczelno�ci: szybko�� nacieku, techniki detekcji nieszczelno�ci, detekcja nieszczelno�ci z u�yciem spektrometru masowego.

4. Cz��� IV. Zastosowania pr��ni w przemy�le:
Przyk�ady praktycznych zastosowa� pr��ni w r��nych procesach przemys�owych wybrane i prezentowane przez przedstawicieli polskich firm zajmuj�cych si� technologi� pr��niow�.

Zaj�cia dodatkowe w grupach do wyboru:

  • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – PREVAC (dr Janusz Budzioch)
  • Helowe techniki badania nieszczelno�ci – zastosowania w przemy�le motoryzacyjnym energetycznym i lotniczym – SOFTRADE (dr Artur Kajoch)
  • Zastosowania technik pr��niowych w przemy�le (dok�adny temat zostanie ustalony w terminie p��niejszym) – COMEF (Maria Tymieniecka)
  • Zastosowanie technik pr��niowych do metalizacji, impregnacji i zalewania pr��niowego, suszenia sublimacyjnego z testowaniem szczelno�ci opakowa� – ARTVAC (Ryszard Tyrankiewicz)

5. Zako�czenie. Test kwalifikacyjny.