Archiwum kategorii

19 artykułów

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 10 (2/2000)

 1. Porządek obrad VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowego Instytut Technologii Próżniowej,
  Warszawa 17 maj 2000
 2. Otwarcie Zebrania – przewodniczący PTP, prof. dr hab. Marian Herman.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybory Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji PTP za okres 1999/00 i planu działania na rok 2000/01 – referuje przewodniczący PTP, prof. M. Herman.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok1999 – skarbnik PTP, doc. Jerzy Marks.
 7. Plan finansowy na rok 2000 – skarbnik PTP.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej PTP w sprawie działalności zarządu i sprawozdania. finansowego za rok 1999/00 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP, prof. Andrzej Halas.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwal w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu PTP i sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz planu działania i planu finansowego na rok 2000/2001.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 13. Z powodu braku kworum, zgodnie z  20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz.16 15 przy obecnych 23 członkach zwyczajnych (aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 95 osób) i 3 członkach wspierających (aktualna liczba członków wspierających PTP 9) i miało przebieg zgodny z przyjętym w jawnym głosowaniu porządkiem obrad. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. Marian Herman witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Sekretarza Zebrania. W jawnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania mgr inż. Aleksandra Kulabko i Komisje Wnioskowa Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodziński.

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 9 (1/2000)

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Techniki Jonowe ’99

VI ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’99” odbyło się w dniach od 3 do 5 marca 1999 r. tradycyjnie w ośrodku wczasowym Politechniki Wrocławskiej „Radość” w Szklarskiej Porębie. Po raz pierwszy obok Politechniki Wrocławskiej, a ściślej Instytutu Techniki Mikrosystemów organizatorami seminarium było: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Fizyki UMCS i Instytut Techniki Mikrosystemów PWr uzgodniły, że będą corocznie organizowały spotkanie naukowe z zakresu technik jonowych przy czym naprzemiennie będą to Seminaria Technik Jonowych i Międzynarodowe Sympozja – implantacji jonowej i innych zastosowań jonów i elektronów. Pierwszą konferencję realizowaną w ramach tego porozumienia była organizowana w dniach od 16 do 19 czerwca 1998 w Kazimierzu Dolnym n/Wisła Konferencja „II International Symposium Ion Implantation and other Application of Ions and Electrons” Oba spotkania różnią się formułą , ale dzięki komplementarności ich formuł mogą być szczególnie użyteczne dla środowiska naukowego.
Podczas seminarium prezentowano przede wszystkim prace w postaci plakatowej, których było 28 oraz zostały wygłoszone 3 referaty przez: prof. F.F. Komarova – „Formation of buried high-resistant layers in silicon by two-step substoichiometric implantation of nitrogen ions”, prof. A Skołowską – „Płytka implantacja jonów w plazmowej inżynierii powierzchni” i dr hab. Ivo W. Rangelowa – „Plasma based 3D-structuring of silicon”. Wszystkie zaprezentowane doniesienia naukowe wraz z obszernym spisem projektów realizowanych w konkursach od XI do XV a finansowanych przez KBN na temat badał z zakresu „Technik Jonowych” (które przedstawił prof. J.Zdanowski) zostały opublikowane przez Instytut Techniki Mikrosystemów w wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie Materiałów z VI TJ’99

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 7 (2/1998)

Sprawozdanie z I Kongresu PTP 25 – 30 maj 1998

Polskie Towarzystwo Próżniowe (PTP) zorganizowane w nowej strukturze od 5 września 1992 jest kontynuatorem działalności rozpoczętej już w 1964 roku z inicjatywy prof. Janusza Groszkowskiego. Do 1992 roku Towarzystwo działało najpierw pod patronatem Polskiej Akademii Nauk jako Polski Komitet Narodowy Techniki Próżniowej (PKNTP 1964-81), a od roku 1981 w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) jako Polski Komitet Techniki Próżni i Technologii Elektro-próżniowych. Od początku swojej działalności Towarzystwo włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej stając się od 1965 roku członkiem Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni ( The International Union for Vacuum Science, Technique and Applications IUVSTA). Choć w ciągu ostatnich sześciu lat sekcje PTP zorganizowały łącznie 12 krajowych i zagranicznych szkół, seminariów i konferencji naukowych z udziałem wybitnych wykładowców, zarząd i członkowie PTP uznali potrzebę zorganizowania kongresu prezentującego przegląd wszelkiej działalności próżniowej w kraju, w celu zintegrowania środowiska naukowców i praktyków działających w zakresie nauki, techniki próżni i jej zastosowań – dziedziny będącej obecnie i w najbliższej przyszłości bazą dla technologii wytwarzania kwantowych struktur nisko-wymiarowych. Okazja do spotkania była wyjątkowa ponieważ na rok 1998 przypadła setna rocznica urodzin profesora Janusza Groszkowskiego światowej sławy pioniera nowoczesnej techniki i technologii próżniowej.

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 6 (1/1998) pod redakcją dr hab. Tomasza Stobieckiego

Polskie Towarzystwo Próżniowe

Polish Vacuum Society

kadencja 1998 – 2001

Siedziba PTP

Instytut Technologii Próżniowej – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

Przewodniczący PTP – prof. dr hab. inż. Marian, A. Herman – ITP, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. (022)8 315 154, fax. (022)8 312 160, e-mail: itp@warman.com.pl., herman@alpha1.ifpan.edu.pl

Przewodniczący-elekt PTP – prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Cybulskiego 26, 50-205 Wrocław, tel.(071)201 259, 201 310 fax.(071)223 365 e-mail:ciszewski@ifd.uni.wroc.pl

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 5 (3/1997)

Sprawozdania z Konferencji

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’96” Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe” organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plazmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach. W V seminarium w dniach od 21 do 23 marca 1996, w Szklarskiej Porębie brało udział 62 osoby z 16 jednostek naukowych . Wygłoszone zostały 3 referaty: T. Burakowski – „Inżynieria powierzchni w pracach KBN”, A. Sokołowska – ” Praca nieobjętościowa a procesy krystalizacji z udziałem jonów”, T. Stobiecki – „Magnetyczne układy wielowarstwowe w technice komputerowej”. W formie plakatowej zaprezentowano 25 prac, natomiast 40 komunikatów przedstawiono w formie artykułów zamieszczonych w materiałach seminarium TJ’96 wydanych przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. W roku 1998 planowane jest VI Seminarium.

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 4 (2/1997)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PTP

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Towarzystwa Próżniowego w okresie od 1.03.1996 do 6.05.1997

V Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Próżniowego odbyło się w Krynicy w dniu 6 maja 1997 w Nowym Domu Zdrojowym.
Zgodnie ze statutem PTP zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący  Towarzystwa prof. dr hab. Marek Szymoński. Na sekretarza Walnego Zebrania uczestnicy wybrali większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) – dr Andrzeja  Grodziskiego.
Walne Zebranie wybrało Komisję wnioskową w składzie:

 • prof. dr hab. K Friedel,
 • doc. dr W. Sielanko,
 • doc. dr. J. Marks.

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 3 (1/1997)

Sprawozdania z konferencji

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Seminarium „Techniki Jonowe”
Szklarska Poręba 21-23 marca 1996

Seminarium „Techniki Jonowe”organizowane jest tradycyjnie co dwa lata przez Instytut Technologii Elektronowej Politechniki Wroclawskiej. Jest ono miejscem spotkania badaczy, którzy w swojej pracy wykorzystują procesy zachodzące z udziałem jonów w próżni, w gazie zjonizowanym i plaźmie. Formuła tych seminariów różni się nieco od klasycznych wzorów konferencji naukowych ponieważ stało się ono forum do wymiany informacji na temat bieżących badań prowadzonych w jednostkach.

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 2 (1/1996)

Sprawozdania z konferencji

Zainteresowanych informujemy, �e materiały: VI Joint Vacuum Conference Bled (Slovenia) 4-7.IV.1995 ukazały si� w Fizyka A vol.4, No.2, (1995) (Part 1), eds.M.Jenko, S.Bohatka, M.Milun and M.Leisch. Fizyka A – Journal of Experimental and Theoretical Physics published by Croatian Physical Society.

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 1 (1/1995)

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z VI Joint Vacuum Conference, April 4 -7 1995 Bled Slovenia
W dniach od 4 do 7 kwietnia odbyła się VI Joint Vacuum Conference zorganizowana przez Słoweńskie, Węgierskie, Chorwackie i Austriackie Towarzystwa Próżniowe w miejscowości Bled położonej w Alpach Karavanskich. Do Komitetu Programowego Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Czeskiego, Słowackiego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego. PTP reprezentował w zebraniach przygotowujących program konferencji prof. Marian Herman z Instytutu Technologii Próżniowych. W konferencji uczestniczyło około 120 naukowców z całego świata (USA, Australii) a przede wszystkim (ok.70%) z krajów Europy środkowo-Wschodniej (Słowenii, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Ukrainy i Rosji) oraz po kilku przedstawicieli Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Grecji i Włoch. Konferencji towarzyszyła wystawa Techniki Próżniowej i Metod Badania Powierzchni. Referaty plenarne, na zaproszenie, krótkie referaty i sesje plakatowe obejmowały wszystkie podstawowe dziedziny próżni: Surface Science, Electronic Materials, Thin Films, Vacuum Science, Applied Surafce Science, Vacuum Metallurgy, Plasma Science. Organizatorzy konferencji, ze względu na zainteresowania swoich ośrodków naukowych, położyli szczególny nacisk w dyskusji i doborze prelegentów na ilościowe metody analizy i badań powierzchni ciała stałego i cienkich warstw . Do szczególnie interesujących wykładów należały: D.P. Woodruff – „Photoelectron diffraction or photoelectron holography? Quantitative adsorbate structure determination at surfaces”, J.S. Colligon – „The surface modification of polymers to modulate cell growth” (o modyfikacjach powierzchni polimerów do korzystnego wzrostu komórek biologicznych) oraz wykład na temat nowej metody mikroanalizy cienkich warstw i układów wielowarstwowych za pomocą spektroskopii pracy wyjścia („Microanalysis by work function spectroscopy”) zreferowany przez prof. H.Oechsnera. Polskie prace zostały przedstawione w 6 referatach oraz 6 prezentacjach plakatowych. Wykład plenerany – ” Bombardment – induced electron capture process at insulators surfaces” (J.Fine, M. Szymoński, K.Franzeb, M. Yoshitake, J. Kołodziej) prezentował dorobek wspólnych badań Instytutu Fizyki UJ i National Institute of Standards and Technology Gaithersburg USA. Referaty na zaproszenie wygłosili: M.Niwiński, P.Szwemin z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej – „Computer aided design of composed vacuum system”, B. Adamczyk, L. Michalak z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie – ” Optical simulation of effusion molecular beams”, K.P.Friedel z Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej , W.Sielanko z Instytutu Technologii Próżniowej z Warszawy – „Future aspects of electron beam welding and surface modification” i T. Stobiecki z Katedry Elektroniki AGH – „Applications of magnetic multilayers”. Materiały konferencyjne ukażą się w prawdopodobnie w Chorwackim czasopiśmie próżniowym. Następna konferencja odbędzie się za trzy lata na Węgrzech.
Tomasz Stobiecki, Kraków