Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2003

Polskie Towarzystwo Próżniowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

O NAGRODĘ

im . JANUSZA GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2003

Komisja Konkursowa w składzie:

 

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ; IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

 

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Anna Smolira otrzymała Wyróżnienie

za rozprawę p.t ” Detekcja insuliny i hemoglobiny metodą MALDI” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im Marii Courie-Skłodowskiej.
Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

W kategorii prac magisterskich

mgr inż. Monika Kwoka otrzymała Nagrodę

za pracę p.t. „Photoemission studies of the surface chemistry and electronic properties of L-CDV SnO2 thin films ” wykonaną na Wydziale Matematyki i Fizyki Politechniki Śląskiej.
pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Szubera.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2002

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ptp_logo  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  sep_logo

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2002

Komisja Konkursowa  w składzie:

doc. dr Jerzy Marks Przemysłowy Instytut Elektroniki,
prof. dr hab. Leszek Michalak Instytut   Fizyki,  Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławskia

informuje, że

w kategorii rozpraw doktorskich:

dr Bartosz Such otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t „Nanostruktury tworzone na powierzchniach kryształów jonowych podczas bombardowania elektronowego” wykonaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagielońskiego.
Promotor prof. dr hab. Marek Szymoński.

dr Grzegorz Kasperski otrzymał Wyróżnienie

za rozprawę p.t. Wyznaczanie całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na wybranych drobinach wieloatomowychwykonaną w Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji
Politechniki Gdańskiej.
Promotor prof. dr hab. Czesław Szmytkowski.

W kategorii prac magisterskich

mgr Piotr Mackiewicz otrzymał Wyróżnienie

za pracę dyplomową pt.: ” Datowanie meteorytów metodą potasowo-argonową „,
wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Hałasa.

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 12 września 2003 r. w czasie Sesji Specjalnej
III  Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego w Polanicy.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 13 (1/2002)

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

SPRAWOZDANIE

z konferencji naukowej p.n.

II International Seminar on Semiconductor Surface Passivation – SSP’ 2001

współfinansowanej przez Polskie Towarzystwo Próżniowe

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2001

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  logo_sep

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2001

Komisja Konkursowa  w składzie:

 

mgr inż. Bogusław Muszyński Z-ca Sekretarza Generalnego  SEP,
doc. dr Jerzy Marks Instytut Technologii Próżniowych  OBREP,
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Akademia Górniczo Hutnicza,
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;  IMiO, Politechnika Warszawska,
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Wydział Techniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

 

W kategorii rozpraw doktorskich:

dr inż. Małgorzata Kubik-Kąc otrzymała Nagrodę

za rozprawę p.t „ Korelacja własności magnetycznych i struktury cienkich warstw Fe_Crobronioną na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo Hutniczej. Promotor prof. dr hab. Józef Korecki.

dr inż. Karol Szymański otrzymał wyróżnienie

za rozprawę p.t. „Wpływ kształtu komory próżniowej na rozkłady parametrów stanu gazu i jej właściwości metrologiczne” wykonaną w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.
Promotor dr hab. Andrzej Pfitzner.

W kategorii prac magisterskich

mgr Sylwia Ptasińska otrzymała Nagrodę

za pracę dyplomową pt.: „Spektrometria mas klasterów gazowych”, wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Michalaka.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 września 2002 r. w czasie Sesji Specjalnej
VI Krajowej Konferencji Techniki Próżni w Korbielowie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 10 (2/2000)

 1. Porządek obrad VIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Programowego Instytut Technologii Próżniowej,
  Warszawa 17 maj 2000
 2. Otwarcie Zebrania – przewodniczący PTP, prof. dr hab. Marian Herman.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybory Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekcji PTP za okres 1999/00 i planu działania na rok 2000/01 – referuje przewodniczący PTP, prof. M. Herman.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok1999 – skarbnik PTP, doc. Jerzy Marks.
 7. Plan finansowy na rok 2000 – skarbnik PTP.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej PTP w sprawie działalności zarządu i sprawozdania. finansowego za rok 1999/00 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTP, prof. Andrzej Halas.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwal w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu PTP i sprawozdania finansowego za rok 1999 oraz planu działania i planu finansowego na rok 2000/2001.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
 13. Z powodu braku kworum, zgodnie z  20 pkt. 1 Statutu, zebranie rozpoczęło się w terminie II o godz.16 15 przy obecnych 23 członkach zwyczajnych (aktualna liczba członków zwyczajnych PTP – 95 osób) i 3 członkach wspierających (aktualna liczba członków wspierających PTP 9) i miało przebieg zgodny z przyjętym w jawnym głosowaniu porządkiem obrad. Walne Zebranie otworzył przewodniczący PTP prof. Marian Herman witając zebranych, a następnie zaproponował wybranie Sekretarza Zebrania. W jawnym głosowaniu Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na sekretarza Walnego Zebrania mgr inż. Aleksandra Kulabko i Komisje Wnioskowa Zebrania w składzie: prof. T. Stobiecki, dr A. Grodziński.

Opublikowano

Wyniki konkursu o nagrodę im . Janusza Groszkowskiego w roku 2000

Polskie Towarzystwo Próżniowe i Stowarzyszenie Elektryków Polskich

logo_ptp  OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  KONKURSU  logo_sep

O  NAGRODĘ

im . JANUSZA  GROSZKOWSKIEGO

na najlepsze  prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni

wykonane w roku 2000

Komisja Konkursowa  w składzie:

dr inż. Tadeusz Karwat Przedstawiciel Centralnej Komisji d/s Młodzieży SEP
doc. dr Jerzy Marks Instytut  Technologii Próżniowych   OBREP
prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo Hutnicza
dr inż. Piotr Szwemin Przewodniczący Komisji Konkursowej ;   IMiO, Politechnika Warszawska
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski Instytut Techniki  Mikrosystemów, Politechnika Wrocławska

W kategorii rozpraw doktorskich:

dr Andrzej Pelc otrzymał Nagrodę

za rozprawę p.t. „

„Masowo-spektrometryczne badania mikroklasterów (CS2)n”

wykonaną w Instytucie Fizyki UMCS.

Promotor prof. dr hab. Leszek Michalak.

dr inż. Grzegorz Czempik otrzymał Wyróżnienie

za rozprawę p.t.

„Badania właściwości elektronowych i strukturalnych powierzchni i cienkich warstw dwutlenku cyny”

wykonaną w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej

Promotor prof. dr hab. Jacek Szuber.

W kategorii prac magisterskich

nagród nie przyznano

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 maja 2001 r. w czasie Sesji Specjalnej
II Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, w Instytucie Fizyki PAN  w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Piotr Szwemin

Opublikowano

BIULETYN PTP nr 9 (1/2000)

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Techniki Jonowe ’99

VI ogólnopolskie Seminarium „Techniki Jonowe – TJ’99” odbyło się w dniach od 3 do 5 marca 1999 r. tradycyjnie w ośrodku wczasowym Politechniki Wrocławskiej „Radość” w Szklarskiej Porębie. Po raz pierwszy obok Politechniki Wrocławskiej, a ściślej Instytutu Techniki Mikrosystemów organizatorami seminarium było: Polskie Towarzystwo Próżniowe i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Fizyki UMCS i Instytut Techniki Mikrosystemów PWr uzgodniły, że będą corocznie organizowały spotkanie naukowe z zakresu technik jonowych przy czym naprzemiennie będą to Seminaria Technik Jonowych i Międzynarodowe Sympozja – implantacji jonowej i innych zastosowań jonów i elektronów. Pierwszą konferencję realizowaną w ramach tego porozumienia była organizowana w dniach od 16 do 19 czerwca 1998 w Kazimierzu Dolnym n/Wisła Konferencja „II International Symposium Ion Implantation and other Application of Ions and Electrons” Oba spotkania różnią się formułą , ale dzięki komplementarności ich formuł mogą być szczególnie użyteczne dla środowiska naukowego.
Podczas seminarium prezentowano przede wszystkim prace w postaci plakatowej, których było 28 oraz zostały wygłoszone 3 referaty przez: prof. F.F. Komarova – „Formation of buried high-resistant layers in silicon by two-step substoichiometric implantation of nitrogen ions”, prof. A Skołowską – „Płytka implantacja jonów w plazmowej inżynierii powierzchni” i dr hab. Ivo W. Rangelowa – „Plasma based 3D-structuring of silicon”. Wszystkie zaprezentowane doniesienia naukowe wraz z obszernym spisem projektów realizowanych w konkursach od XI do XV a finansowanych przez KBN na temat badał z zakresu „Technik Jonowych” (które przedstawił prof. J.Zdanowski) zostały opublikowane przez Instytut Techniki Mikrosystemów w wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej.

Na podstawie Materiałów z VI TJ’99